Oznámenie č. 254/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia

Čiastka 104/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

254

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

opatrenie z 20. apríla 2004 č. OPD0104-09239/2004-OAP, ktorým sa vydáva zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam dietetických potravín uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Opatrenie bude uverejnené v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.