Nariadenie vlády č. 252/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Čiastka 104/2004
Platnosť od 29.04.2004 do31.03.2008
Účinnosť od 01.05.2004 do31.03.2008
Zrušený 107/2008 Z. z.

252

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004

o úhrade za vykonanie štátnych veterinárnych činností súkromnými veterinárnymi lekármi

Vláda Slovenskej republiky podľa § 12 ods. 6 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov nariaďuje:


§ 1

Úhradu za vykonanie štátnych veterinárnych činností1) tvorí:

a) paušálna úhrada za úkon,

b) hodinová sadzba,

c) úhrada výdavkov za tovary a služby.2)

§ 2

(1) Paušálna úhrada patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností v každom prípade a jej suma sa určí podľa druhu zvieraťa a vykonanej štátnej veterinárnej činnosti.

(2) Sadzby paušálnych úhrad za jeden úkon pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností sú uvedené v prílohe č. 1.

§ 3

(1) Hodinová sadzba za vykonávanie štátnych veterinárnych činností sa ustanovuje na 112 Sk.

(2) Popri paušálnej úhrade patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností hodinová sadzba podľa

a) prílohy č. 2 časti A v každom prípade,

b) prílohy č. 2 časti B len v prípade, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako desať,

c) prílohy č. 2 časti C len v prípade, ak je počet úkonov u jedného chovateľa nižší ako päť.

(3) Pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností môže súkromný veterinárny lekár účtovať úhradu v sume, ktorá predstavuje 25 % hodinovej sadzby podľa odseku 1 za každú začatú štvrťhodinu.

§ 4

Úhrada výdavkov za tovary a služby, a to cestovné3) a výdavky na biopreparáty a použitý materiál, patrí súkromnému veterinárnemu lekárovi pri vykonávaní štátnych veterinárskych činností.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 252/2004 Z. z.

SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Odborná veterinárna činnosť Sadzba paušálnej úhrady
za jeden úkon v Sk
I. HOVÄDZÍ DOBYTOK (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 20
2. Slintačka a krívačka - probang test 50
3. Aborty - plodové obaly 150
4. Tuberkulinácia jednoduchá 35
5. Tuberkulinácia simultánna 45
6. i.m. injekcia 20
7. i.v. injekcia 30
8. s.c. injekcia 20
9. Odber vzorky BSE 125
 
II. OŠÍPANÉ (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 25
2. Tuberkulinácia 35
3. Aborty - plodové obaly 150
4. i.m. injekcia 20
5. i.v. injekcia 30
6. s.c. injekcia 20
 
III. OVCE/KOZY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 20
2. Slintačka a krívačka - probang test 50
3. Aborty - plodové obaly 150
4. Tuberkulinácia jednoduchá 35
5. Tuberkulinácia simultánna 45
6. i.m. injekcia 20
7. i.v. injekcia 30
8. s.c. injekcia 20
9. Odber vzorky TSE (scrapie) 125
 
IV. KONE (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Odber krvi 50
2. Vaginálne výtery, prepuciálne výplachy a pod. 100
3. Aborty - plodové obaly 150
4. i.m. injekcia 50
5. i.v. injekcia 70
6. s. c. injekcia 50
V. DIVIAČIA ZVER (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Klasický mor ošípaných - pitva, odber vzorky 50
 
VI. VČELY (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
Choroby včiel - mor včelieho plodu, hniloba včelieho plodu - klin. vyšetrenie, odber vzorky 20
 
VII. VŠETKY DRUHY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Besnota - klinické vyšetrenie 50
2. Besnota - indikovaný odber vzoriek 100
3. Klinické vyšetrenie (nie každé zviera, ale hromadné vyšetrenie pred vykonaním štátnej veterinárnej činnosti) 50
 
VIII. PITVY ZVIERAT (odber vzoriek na laboratórne vyšetrenia a úkony s tým súvisiace) 
1. Pitva veľkého zvieraťa - kravy, jalovice, jednokopytníky, prasnice, kance, plemenné barany a capy 125
2. Pitva malého zvieraťa - teľce a žriebätá do veku šiestich mesiacov, ošípané, ovce, kozy, psy, mačky a kožušinové zvieratá 85
3. Pitva drobného zvieraťa - hydina, ciciaky do odstavu, včely 35
4. Pitva ZOO zvierat alebo neuvedených druhov zvierat sa kategorizuje podľa bodov 1 až 3 po dohode so zmluvným súkromným veterinárnym
lekárom a príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou
Podľa bodov 1 až 3

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 252/2004 Z. z.

HODINOVÁ SADZBA PAUŠÁLNEJ ÚHRADY ZA ČINNOSTI ZABEZPEČUJÚCE OCHRANU ÚZEMIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ČASŤ A

I. HOVÄDZÍ DOBYTOK

Odborná veterinárna činnosť

1. Aborty – plodové obaly

2. Pitva – do šiestich mesiacov veku

3. Slintačka a krívačka

II. OŠÍPANÉ

1. Slintačka a krívačka

2. Pitva – ciciak

3. Aborty – plodové obaly

III. OVCE/KOZY

1. Slintačka a krívačka

2. Aborty – plodové obaly

3. Pitva – jahňatá a kozľatá

IV. KONE

1. Infekčná metritída koní

2. Aborty – plodové obaly

3. Pitva – do šiestich mesiacov veku

V. HYDINA HRABAVÁ

VI. MÄSOŽRAVCI

VII. ZAJACE

VIII. DIVIAČIA ZVER

1. Klasický mor ošípaných

IX. VŠETKY DRUHY ZVIERAT

1. Besnota – klasické vyšetrenie

2. Besnota – indikovaný odber vzoriek

3. Iná štátna veterinárna činnosť nariadená orgánom veterinárnej správy

ČASŤ B

I. HOVÄDZÍ DOBYTOK

1. Odber krvi

2. Tuberkulinácia jednoduchá

3. Tuberkulinácia simultánna

4. i.m. injekcia

5. i.v. injekcia

6. s.c. injekcia

7. Odber vzorky BSE

II. OŠÍPANÉ

1. Odber krvi

2. Tuberkulinácia

3. i.m. injekcia

4. i.v. injekcia

5. s.c. injekcia

III. OVCE/KOZY

1. Odber krvi

2. Tuberkulinácia jednoduchá

3. Tuberkulinácia simultánna

4. i.m. injekcia

5. i.v. injekcia

6. s.c. injekcia

7. Odber vzorky BSE

ČASŤ C

I. KONE

1. Odber krvi

2. i.m. injekcia

3. i.v. injekcia

4. s.c. injekcia

Poznámky pod čiarou

1) § 10 ods. 1 zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 3 ods. 4 zákona č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

3) § 4 ods. 1 písm. a) a § 7 zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.