Rozhodnutie č. 250/2004 Z. z.Rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky, ktorým sa zrušuje rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 315/2002 Z. z. o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami

Čiastka 103/2004
Platnosť od 29.04.2004

250

ROZHODNUTIE

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

zo 16. apríla 2004,

ktorým sa zrušuje rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 315/2002 Z. z. o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 6 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách a podľa § 4 ods. 1, § 11 ods. 1 a § 20 ods. 1 písm. d) a ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov ustanovuje:

Článok 1

Zrušuje sa rozhodnutie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 315/2002 Z. z. o regulácii cien služieb retransmisie rozhlasového a televízneho vysielania káblovými distribučnými systémami.

Článok 2

Toto rozhodnutie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Milan Luknár v. r.