Vyhláška č. 25/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív na podávanie návrhov na zápis do obchodného registra a zoznam listín, ktoré je potrebné k návrhu na zápis priložiť

Čiastka 12/2004
Platnosť od 21.01.2004
Účinnosť od 01.11.2018 do30.09.2020 (za 2 mesiace)