Oznámenie č. 247/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi

Čiastka 102/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

247

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos z 20. apríla 2004 č. 1757/04-II/1 o poskytovaní dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi, dotácie na stravu pre dieťa v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre dieťa v hmotnej núdzi.

Výnos ustanovuje poskytovanie dotácie na výkon osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi obciam a poskytovanie dotácie na stravu pre deti v hmotnej núdzi a dotácie na školské potreby pre deti v hmotnej núdzi obciam a iným zriaďovateľom predškolských zariadení, základných škôl a špeciálnych základných škôl, ktoré deti v hmotnej núdzi navštevujú.

Výnos nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Výnos je uverejnený na internetovej stránke Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.