Nariadenie vlády č. 245/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Čiastka 102/2004
Platnosť od 29.04.2004 do19.07.2007
Účinnosť od 01.05.2004 do19.07.2007
Zrušený 194/2005 Z. z.

245

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 15. apríla 2004

o podrobnostiach o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility

Vláda Slovenskej republiky podľa § 9 ods. 3 a § 12 ods. 8 zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z. a zákona č. 254/2003 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na prístroje, ktoré môžu zapríčiniť elektromagnetické rušenie alebo ktorých prevádzka môže byť ovplyvnená týmto rušením. Ustanovuje požiadavky ochrany v tejto oblasti, ako aj postupy kontroly.

(2) Za prístroj podľa § 2 písm. a) sa nepovažuje amatérska vysielacia rádiová stanica s výnimkou prípadov, ak je dostupná v obchodnej sieti, a prístroj, ktorého uvedenie na trh sa s ohľadom na elektromagnetickú kompatibilitu spravuje osobitnými technickými predpismi.

§ 2

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) prístrojom elektrické a elektronické zariadenie alebo systém, ktorý obsahuje elektrické a elektronické konštrukčné súčiastky alebo elektrické alebo elektronické konštrukčné súčiastky; patrí do skupiny určených výrobkov podľa § 9 ods. 1 zákona,

b) elektromagnetickým rušením akýkoľvek elektromagnetický jav, ktorý môže zhoršovať funkciu prístroja, jednotky vybavenia alebo systému,

c) odolnosťou proti rušeniu schopnosť prístroja, jednotky vybavenia alebo systému fungovať bez zhoršenia kvality v prítomnosti elektromagnetického rušenia,

d) elektromagnetickou kompatibilitou schopnosť prístroja, jednotky vybavenia alebo systému uspokojivo fungovať v elektromagnetickom prostredí bez toho, aby samo spôsobovalo neprípustné elektromagnetické rušenie v tomto prostredí,

e) notifikovanou osobou osoba, ak je ako taká uznaná,

f) ES certifikátom typu dokument, ktorým notifikovaná osoba podľa § 11 ods. 1 zákona potvrdí, že prístroj spĺňa požadované technické požiadavky.

§ 3

Prístroj môže byť uvedený na trh alebo do prevádzky, len ak má označenie CE podľa § 10, ktorým sa potvrdzuje, že je v zhode so všetkými ustanoveniami tohto nariadenia, s postupmi vyhodnotenia prispôsobenia ustanovenými v § 10, ak je správne inštalovaný, má správnu údržbu a používa sa na účel, na ktorý je určený.

§ 4

(1) Prístroj musí byť skonštruovaný tak, aby

a) hladina elektromagnetického rušenia, ktorý spôsobuje, neprekročila úroveň umožňujúcu rádiokomunikačným a telekomunikačným zariadeniam a iným prístrojom fungovať v súlade so zamýšľaným účelom,

b) mal vlastnú odolnosť proti elektromagnetickému rušeniu, ktorá mu umožňuje v danom prostredí fungovať v súlade so zamýšľaným účelom.

(2) Zoznam základných požiadaviek na ochranu proti rušeniu je uvedený v prílohe č. 3.

§ 5

Ak prístroj zodpovedá požiadavkám tohto nariadenia, nie je možné z dôvodov súvisiacich s elektromagnetickou kompatibilitou brániť jeho uvedeniu na trh alebo uvedeniu do prevádzky.

§ 6

(1) Notifikovaná osoba môže prijať osobitné opatrenia na

a) uvedenie do prevádzky a na používanie prístroja na určitom mieste, aby sa vyriešil existujúci alebo predvídateľný problém v súvislosti s elektromagnetickou kompatibilitou,

b) inštaláciu prístroja zhotoveného na ochranu verejných telekomunikačných sietí alebo prijímacích, vysielacích staníc používaných na bezpečnostné účely.

(2) Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) je povinný zaslať komisii Európskych spoločenstiev (ďalej len „komisia“) a ostatným členským štátom Európskych spoločenstiev (ďalej len „členský štát“) informáciu1) o osobitných opatreniach prijatých podľa odseku 1.

§ 7

(1) Prístroj je v zhode so základnými požiadavkami na ochranu proti rušeniu podľa § 4, ak je v zhode

a) so slovenskými technickými normami, do ktorých sa prebrali harmonizované normy s referenčnými číslami uverejnenými v Úradnom vestníku Európskej únie,

b) so slovenskými technickými normami uvedenými v odseku 2, ak v oblastiach, na ktoré sa vzťahujú tieto normy, nie sú k dispozícii harmonizované normy.

(2) Úrad oznámi komisii doslovné znenie slovenských technických noriem vhodných na posudzovanie zhody podľa § 5 ods. 6 zákona, uvedených v odseku 1 písm. b), ktoré zodpovedajú základným požiadavkám na ochranu proti rušeniu podľa § 4.

(3) Úrad oznámi čísla noriem podľa odsekov 1 a 2 vo Vestníku Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky.

(4) Prístroj, ktorý výrobca nevyrobil v súlade s normami uvedenými v odseku 1 písm. a), alebo ich použil len čiastočne, alebo na ktorého výrobu nie sú k dispozícii žiadne normy, považuje sa za zodpovedajúci základným požiadavkám na ochranu proti rušeniu podľa § 4, ak je posúdený postupom podľa § 10 ods. 2.

§ 8

Ak existuje predpoklad, že normy uvedené v § 7 ods. 1 písm. a) nezodpovedajú základným požiadavkám na ochranu proti rušeniu podľa § 4, úrad informuje o tom stály výbor Európskych spoločenstiev (ďalej len „výbor“) s uvedením dôvodov tohto predpokladu.

§ 9

(1) Ak orgán dohľadu podľa § 30 zákona zistí, že prístroj vybavený ES vyhlásením o zhode a označením CE podľa § 10 nezodpovedá základným požiadavkám na ochranu proti rušeniu podľa § 4, prijme všetky potrebné opatrenia na stiahnutie príslušného prístroja z trhu alebo na zakázanie jeho uvedenia na trh.

(2) Úrad bezodkladne informuje komisiu o prijatom opatrení podľa odseku 1 s uvedením dôvodov tohto rozhodnutia a osobitne o tom, či je daný nesúlad spôsobený

a) nesplnením základných požiadaviek na ochranu proti rušeniu podľa § 4, ak prístroj nezodpovedá normám uvedeným v § 7 ods. 1,

b) nesprávnym použitím noriem uvedených v § 7 ods. 1, alebo

c) nedostatkom v samotných normách uvedených v § 7 ods. 1.

(3) Ak má prístroj, ktorý nezodpovedá základným požiadavkám na ochranu proti rušeniu podľa § 4, niektoré z potvrdení podľa § 10, orgán dohľadu prijme voči vystavovateľovi tohto potvrdenia príslušné opatrenia a upovedomí o tom ostatné členské štáty.

§ 10

(1) Pri prístroji, pri ktorého výrobe výrobca použil normy uvedené v § 7 ods. 1, zhoda prístroja s požiadavkami tohto nariadenia je potvrdená vydaním ES vyhlásenia o zhode, ktoré vydá výrobca alebo jeho splnomocnenec so sídlom v členskom štáte (ďalej len „splnomocnenec“). ES vyhlásenie o zhode sú výrobca alebo jeho splnomocnenec povinní pre príslušné orgány uchovávať počas desiatich rokov od posledného uvedenia prístroja na trh. Výrobca alebo jeho splnomocnenec umiestni označenie CE na prístroj alebo na jeho obal, na návod na obsluhu alebo na záručný list. Ak ani výrobca, ani jeho splnomocnenec nemajú sídlo v členskom štáte, povinnosť umiestniť označenie CE má ten, kto uvádza prístroj na trh.

(2) Podrobnosti o ES vyhlásení o zhode a o označení CE sú uvedené v prílohe č. 1.

(3) Na prístroj, obal, návod na použitie a záručný list sa nesmie umiestniť označenie, ktoré môže kohokoľvek uviesť do omylu so zreteľom na význam a tvar označenia CE; iné označenie sa môže použiť za predpokladu, ak sa tým nezníži viditeľnosť a čitateľnosť označenia CE.

(4) Pri prístroji, pri ktorého výrobe výrobca nepoužil, alebo iba čiastočne použil normy uvedené v § 7 ods. 1, alebo pri prístroji, pri ktorom nie sú žiadne normy k dispozícii, musí výrobca alebo jeho splnomocnenec mať k dispozícii pre príslušné orgány technickú dokumentáciu bezodkladne po uvedení prístroja na trh. V dokumentácii je uvedený presný opis prístroja a opis opatrení na zabezpečenie súladu prístroja so základnými požiadavkami na ochranu proti rušeniu podľa § 4, ďalej táto dokumentácia obsahuje technický protokol alebo certifikát získaný od notifikovanej osoby.

(5) Dokumentáciu podľa odseku 4 sú povinní výrobca alebo jeho splnomocnenec uchovávať pre príslušné orgány počas desiatich rokov po ukončení výroby.

(6) Ak výrobca ani jeho splnomocnenec nemajú sídlo v členskom štáte, povinnosť uchovávať technickú dokumentáciu má ten, kto uvádza prístroj na trh. Zhoda prístroja s prístrojom opísaným v technickej dokumentácii sa musí potvrdiť postupom uvedeným v odseku 1.

(7) Pri prístroji, okrem prístroja podľa odsekov 4 až 6, vychádza sa z predpokladu, že tento prístroj zodpovedá základným požiadavkám na ochranu proti rušeniu podľa § 4.

(8) Zhoda vysielacej rádiostanice podľa Dohovoru medzinárodnej telekomunikačnej únie s ustanoveniami tohto nariadenia sa potvrdí postupom uvedeným v odseku 1 potom, ako výrobca alebo jeho splnomocnenec dostane ES certifikát typu na prístroj vydaný notifikovanou osobou. Toto ustanovenie sa nepoužije na prístroj, ktorý je konštruovaný a určený výlučne pre rádioamatérov podľa § 1 ods. 2.

(9) Zhoda vysielacej rádiostanice podľa Zmluvy medzinárodnej spojovej únie s ustanoveniami tohto nariadenia sa potvrdí postupom uvedeným v odseku 1 potom, ako výrobca alebo jeho splnomocnenec dostane ES certifikát typu na prístroj vydaný notifikovanou osobou. Toto ustanovenie sa nepoužije na prístroj, ktorý je konštruovaný a určený výlučne pre rádioamatérov podľa § 1 ods. 2.

(10) Úrad informuje komisiu a ostatné členské štáty o príslušných orgánoch a o notifikovaných osobách zodpovedných za vydávanie ES certifikátu typu, ako aj o ich špecifických úlohách, ktorých výkonom boli tieto subjekty poverené, ako aj o ich identifikačných kódoch, ktoré im predtým pridelila komisia. V notifikácii sa uvedie, či sú tieto subjekty kompetentné pre všetky prístroje, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie, alebo či je ich kompetencia obmedzená na niektoré špecifické oblasti.

(11) Na hodnotenie osoby, ktorú treba notifikovať, uplatní úrad kritériá uvedené v prílohe č. 2. Predpokladá sa, že osoba, ktorá spĺňa hodnotiace kritériá stanovené príslušnými harmonizovanými normami, spĺňa aj kritériá uvedené v prílohe č. 2.

(12) Úrad odoberie svoje poverenie, ak zistí, že daná notifikovaná osoba už nezodpovedá kritériám uvedeným v prílohe č. 2. Bezodkladne o tom informuje komisiu a ostatné členské štáty.

§ 11

(1) Ak sa zistí, že označenie CE bolo neoprávnene použité, výrobca alebo jeho splnomocnenec zabezpečí, aby výrobok zodpovedal ustanoveniam týkajúcim sa označenia CE a napravil ich porušenie.

(2) Ak taký nesúlad pokračuje, musia orgány dohľadu urobiť všetky zodpovedajúce opatrenia, aby sa obmedzilo alebo zabránilo uvedeniu takého výrobku na trh alebo aby sa zabezpečilo jeho stiahnutie z trhu v súlade s postupmi stanovenými v § 9.

(3) Ustanoveniami odsekov 1 a 2 nie je dotknutý § 10.

§ 12

Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe č. 4.


§ 13

Týmto nariadením vlády sa zrušuje nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 394/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na výrobky z hľadiska elektromagnetickej kompatibility v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 159/2002 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 301/2002 Z. z.

§ 14

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

ES vyhlásenie o zhode a označenie CE

1. ES vyhlásenie o zhode musí obsahovať:

a) opis prístroja,

b) odkaz na špecifikácie, na ktorých základe bola vyhlásená zhoda, a na opatrenia na národnej úrovni transponované v záujme zabezpečenia zhody prístroja s ustanoveniami tohto nariadenia,

c) údaje o podpisujúcom, ktorý je splnomocnený zaviazať výrobcu alebo jeho splnomocnenca,

d) ak je to relevantné, odkaz na ES certifikát o typovej skúške vystavený notifikovanou osobou.

2. Označenie CE

a) označenie CE musí pozostávať z písmen „CE“ v takejto forme:

Obrázek 01

b) ak sa označenie zmenší alebo zväčší, musia sa rešpektovať proporcie dané na obrázku,

c) ak prístroje podliehajú iným všeobecne záväzným právnym predpisom pokrývajúcim iné aspekty a ktoré tiež ustanovujú umiestňovanie označenia CE, ako je uvedené v § 3, musí toto označenie vyjadrovať predpoklad, že dané výrobky sú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia,

d) ak však v prechodnom období má výrobca možnosť vybrať si, ktoré opatrenia bude uplatňovať, musí v označení CE uviesť prispôsobenie iba tomu všeobecne záväznému právnemu predpisu, ktorý uplatnil. V takom prípade sa v sprievodných dokladoch, správach alebo inštrukciách požadovaných všeobecne záväzným právnym predpisom musí uviesť podrobný súpis aplikovaných, všeobecne záväzných právnych predpisov tak, ako boli publikované v Zbierke zákonov Slovenskej republiky,

e) rôzne komponenty označenia CE musia mať rovnaký vertikálny rozmer, ktorý nesmie byť menší ako 5 mm.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

Minimálne požiadavky na notifikované osoby

Notifikovaná osoba určená úradom podľa zákona musí spĺňať tieto minimálne požiadavky:

1. disponovať dostatočným počtom zamestnancov, nevyhnutnými prostriedkami a technickým vybavením,

2. byť technicky spôsobilá a mať stálych zamestnancov s požadovanou odbornosťou,

3. byť nezávislá pri vykonávaní skúšok, príprave protokolov, vydávaní certifikátov a vykonávaní overovacej činnosti požadovanej týmto nariadením od zamestnancov a technických zamestnancov vo vzťahu k všetkým osobám alebo skupinám osôb majúcim priamy alebo nepriamy záujem o príslušný výrobok,

4. jej zamestnanci musia dodržiavať zásady zachovania obchodného tajomstva,

5. mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnancami, ak táto povinnosť nie je upravená v platných právnych predpisoch.

Plnenie požiadaviek podľa bodov 1 a 2 pravidelne kontroluje úrad.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

Zoznam základných požiadaviek na ochranu proti rušeniu

Najvyššia hladina elektromagnetického rušenia generovaného prístrojom môže mať takú hodnotu, ktorá nebráni použitiu najmä týchto prístrojov:

a) rozhlasových a televíznych prijímačov pre domácnosť,

b) priemyselných výrobných zariadení,

c) mobilných rádiových zariadení,

d) mobilných rádiových a komerčných rádiotelefónnych staníc,

e) zdravotníckych a vedeckých prístrojov,

f) zariadení informačných technológií,

g) elektrických a elektronických zariadení pre domácnosť,

h) leteckých a námorných rádiových prístrojov,

i) vzdelávacích elektronických zariadení,

j) telekomunikačných sietí a zariadení,

k) rozhlasových a televíznych vysielačov,

l) svietidiel a žiariviek.

Prístroje a osobitne prístroje uvedené v písmenách a) až l) musia byť skonštruované takým spôsobom, aby v prostredí, v ktorom sa používajú, mali primeranú úroveň odolnosti a aby bola možná ich nerušená prevádzka s prístrojmi spĺňajúcimi požiadavky noriem uvedených v § 7, nachádzajúcimi sa v tomto prostredí.

Informácie umožňujúce používanie prístrojov v súlade so zamýšľaným účelom obsahuje návod priložený k prístroju.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 245/2004 Z. z.

Zoznam preberaných smerníc

Európskych spoločenstiev a Európskej únie

Týmto nariadením sa preberá tento právny akt:

1. Smernica Rady č. 89/336/EHS z 3. mája 1989 v znení smernice č. 91/263/EHS, č. 92/31/EHS, č. 93/68/EHS a č. 93/97/EHS.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 453/2002 Z. z. o postupoch pri poskytovaní informácií v oblasti technických predpisov a technických noriem.