Oznámenie č. 244/2004 Z. z.Oznámenie Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov

Čiastka 101/2004
Platnosť od 29.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem § 3 a § 4 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

244

Oznámenie

Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky

Telekomunikačný úrad Slovenskej republiky podľa § 50 ods. 3 zákona č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách vydal

opatrenie z 22. apríla 2004 č. O-4/2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.

Opatrenie ustanovuje pre podnik určený na poskytovanie univerzálnej služby podrobnosti poskytovania verejných telefónnych automatov a služieb pre zdravotne postihnutých užívateľov.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004 okrem § 3 a § 4 ods. 1, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2006.

Opatrenie bude uverejnené vo Vestníku Telekomunikačného úradu Slovenskej republiky č. 4/2004 a možno doň nazrieť na Telekomunikačnom úrade Slovenskej republiky.