Oznámenie č. 242/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách

Čiastka 101/2004
Platnosť od 29.04.2004 do29.02.2008
Zrušený 67/2008 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 184/2005 Z. z. a nadobudnú účinnosť 15. mája 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 560/2006 Z. z. a nadobudnú účinnosť 1. apríla 2007.

242

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 15. marca 2004 č. 608/5/2004 – 100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca prídavné látky v potravinách.

Týmto výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú požiadavky na prídavné látky v potravinách, ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a spôsob ich používania.

Výnos nadobúda účinnosť dňom oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený v čiastke č. 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.