Vyhláška č. 235/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva

Čiastka 100/2004
Platnosť od 29.04.2004 do28.02.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do28.02.2005
Zrušený 71/2005 Z. z.

235

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. marca 2004,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 41 ods. 3 zákona č. 107/2004 Z. z. o spotrebnej dani z piva ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z piva (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. májom 2004.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha k vyhláške č. 235/2004 Z. z.

Příloha 01