Vyhláška č. 233/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Čiastka 100/2004
Platnosť od 29.04.2004 do31.12.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2004
Zrušený 697/2004 Z. z.

233

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 25. marca 2004,

ktorou sa ustanovuje vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja a dodatočnej žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 2 zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja ustanovuje:


§ 1

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie spotrebnej dane z minerálneho oleja (ďalej len „daň“) a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane je uvedený v prílohe.

§ 2

Vzor daňového priznania, dodatočného daňového priznania, žiadosti o vrátenie dane a dodatočnej žiadosti o vrátenie dane podľa § 1 sa po prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie začínajúce sa 1. mája 2004.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha k vyhláške č. 233/2004 Z. z.

Príloha 01