Vyhláška č. 231/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji, predaji liehu a o stave zásob liehu

Čiastka 100/2004
Platnosť od 29.04.2004 do31.10.2004
Účinnosť od 01.05.2004 do31.10.2004
Zrušený 105/2004 Z. z.

231

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej republiky

z 30. marca 2004,

ktorou sa ustanovujú vzory tlačív oznámení o výrobe, príjme, výdaji, predaji liehu a o stave zásob liehu

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 44 ods. 4 zákona č. 105/2004 Z. z. o spotrebnej dani z liehu a o zmene a doplnení zákona č. 467/2002 Z. z. o výrobe a uvádzaní liehu na trh v znení zákona č. 211/2003 Z. z. o ustanovuje:


§ 1

(1) Vzor tlačiva oznámenia o výrobe, príjme a výdaji liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu, a o stave zásob tohto liehu je uvedený v prílohe č. 1.

(2) Vzor tlačiva oznámenia o výrobe, príjme a predaji liehu v spotrebiteľskom balení liehu a o stave zásob tohto liehu je uvedený v prílohe č. 2.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Ivan Mikloš v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 231/2004 Z. z.

Příloha 01

Príloha č. 2 k vyhláške č. 231/2004 Z. z.

Príloha 02