Vyhláška č. 228/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Čiastka 99/2004
Platnosť od 29.04.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

228

Vyhláška

Národnej banky Slovenska

z 22. apríla 2004

o vydaní pamätných strieborných mincí v nominálnej hodnote 200 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa vydávajú do obehu pamätné strieborné mince v nominálnej hodnote 200 Sk (ďalej len „dvestokorunák“).

(2) Dvestokorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 750 dielov striebra a 250 dielov medi; jeho hmotnosť je 20 g, priemer 34 mm a hrúbka 2,8 mm. Pri razbe dvestokorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,8 g a v obsahu striebra 1 %.

§ 2

(1) Na líci dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazená brána symbolizujúca vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Pod klenbou brány je symbol Európskej únie – dvanásť do kruhu usporiadaných hviezdičiek a pod ním štátny znak Slovenskej republiky pri spodnom okraji mince. Vpravo od štátneho znaku Slovenskej republiky sú umiestnené štylizované iniciálky autora výtvarného návrhu dvestokorunáka Mgr. art. Patrika Kovačovského „PK“ a vľavo značka Bižuterie Česká Mincovna, a. s., štylizované písmená „ČM“. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince a nad bránou je letopočet razby „2004“.

(2) Na rube dvestokorunáka je uprostred mincového poľa vyobrazená brána symbolizujúca vstup Slovenskej republiky do Európskej únie. Pod klenbou brány je umiestnená silueta mapy Slovenskej republiky a pod ňou v dvoch riadkoch označenie nominálnej hodnoty dvestokorunáka „200 Sk“. Text „VSTUP SLOVENSKA DO EURÓPSKEJ ÚNIE“ je v opise zľava doprava od spodného okraja mince a nad bránou je dátum vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie „1. 5. 2004“.

(3) Na hrane dvestokorunáka je nápis do hĺbky „ROZŠÍRENIE EURÓPSKEJ ÚNIE O DESAŤ KRAJÍN“. Začiatok a koniec textu je oddelený hviezdičkou.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Marián Jusko v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02