Vyhláška č. 219/2004 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Čiastka 95/2004
Platnosť od 27.04.2004 do31.12.2008
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

219

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

zo 16. apríla 2004

o vydaní pamätných bimetalových mincí v nominálnej hodnote 10 000 Sk pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


§ 1

(1) Pri príležitosti vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie sa vydávajú do obehu pamätné bimetalové mince v nominálnej hodnote 10 000 Sk (ďalej len „desaťtisíckorunák“).

(2) Desaťtisíckorunák sa razí v tvare päťuholníka so zaoblenými hladkými hranami a zaoblenými vrcholmi.

(3) Desaťtisíckorunák sa razí z paládiovej päťuholníkovej platničky s rýdzosťou 999; do stredu tejto platničky je vložená okrúhla zlatá platnička s rýdzosťou 999. Hmotnosť desaťtisíckorunáka je 24,8828 g, opísaný priemer cez vrcholy je 40,0 mm a hrúbka 2,0 mm. Hmotnosť paládiovej platničky je 12,4414 g a zlatej platničky 12,4414 g. Priemer zlatej platničky je 23,0 mm, polomer zaoblenia vrcholov mince je 1,0 mm, polomer zaoblenia hrán je 40,1 mm a vzdialenosť vrcholu od stredu protiľahlej strany je 38,1 mm. Pri razbe desaťtisíckorunáka je povolená horná odchýlka v celkovej hmotnosti 0,074 g, v hmotnosti paládiovej platničky 0,037 g a v hmotnosti zlatej platničky 0,037 g. Povolená horná a dolná odchýlka v opísanom priemere je 0,1 mm, v hrúbke 0,25 mm a vo vzdialenosti medzi vrcholmi a stredmi protiľahlých strán 0,1 mm.

§ 2

(1) Na líci desaťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je na okrúhlej zlatej platničke vyobrazený štátny znak Slovenskej republiky, ktorý je umiestnený v kruhu zostavenom z dvanástich hviezdičiek, symbolu Európskej únie. Letopočet razby „2004“ je pod štátnym znakom Slovenskej republiky. Na rozhraní dvoch kovov, zlata a paládia, je znázornený ďalší kruh vytvorený desiatimi hviezdičkami symbolizujúcimi pristupujúce krajiny. Názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“ je v opise zľava doprava pri hornom okraji mince a označenie nominálnej hodnoty desaťtisíckorunáka „10000 Sk“ je v opise pri spodnom okraji mince. Štylizovaná iniciálka priezviska autora výtvarného návrhu lícnej strany desaťtisíckorunáka Štefana Novotného „N“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú v dolnej časti mince vpravo. Na pozadí textu, označenia nominálnej hodnoty desaťtisíckorunáka a hviezdičiek sú vyobrazené oblúkovité čiary, ktorých prelínanie sa hviezdičkami vyjadruje pohyb v zjednocujúcej sa Európe.

(2) Na rube desaťtisíckorunáka uprostred mincového poľa je na okrúhlej zlatej platničke vyobrazená mapa Európy s dátumom vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie „1.5.2004“. Mapa je obklopená dvanástimi hviezdičkami usporiadanými do kruhu, symbolom Európskej únie. Na vonkajšej paládiovej platničke je v opise zdola nahor text „ VSTUP SLOVENSKEJ REPUBLIKY DO EURÓPSKEJ ÚNIE“. Štylizované iniciálky mena a priezviska autora výtvarného návrhu rubovej strany desaťtisíckorunáka Jána Černaja „JČ“ sú pri spodnom okraji mince.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Marián Jusko v. r.


Obrázek 01

Obrázek 02