Oznámenie č. 214/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Čiastka 92/2004
Platnosť od 23.04.2004

214

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení zákona č. 442/2003 Z. z.

výnos zo 6. apríla 2004 č. 05304/2004-OAP o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Prílohou k tomuto výnosu je vzor žiadosti o poskytnutie dotácie.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 19/2004 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.