213

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 24. marca 2004

o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve

Vláda Slovenskej republiky nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje špecializačné odbory a spôsob ďalšieho vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve.

(2) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve je zvyšovanie alebo prehlbovanie odbornej spôsobilosti.1) Odborná spôsobilosť sa zvyšuje získaním diplomu o špecializácii a získaním certifikátu a prehlbuje sa získaním osvedčenia o príprave na výkon práce v zdravotníctve a sústavným vzdelávaním.

(3) Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve riadi Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“); organizuje ho prostredníctvom Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave2) a vzdelávacích ustanovizní, ktorým bola udelená akreditácia3) (ďalej len „vzdelávacia ustanovizeň“), okrem sústavného vzdelávania pracovníkov v zdravotníctve, ktoré organizujú komory4), odborné spoločnosti, zdravotnícke zariadenia a ďalšie zariadenia v zdravotníctve5) (ďalej len „zariadenie“), pracoviská zariadení a iné organizácie.

(4) Vzdelávacia ustanovizeň podľa odseku 3 uskutočňuje ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve aj vo výučbových základniach na ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve6) (ďalej len „výučbová základňa“), v zariadeniach, ktoré boli posúdené v rámci akreditácie vzdelávacej aktivity7) pre získanie diplomu o špecializácii v príslušnom špecializačnom odbore na výkon špecializovaných pracovných činností alebo pre získanie certifikátu na výkon certifikovaných pracovných činností.

(5) Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.

§ 2

Spôsoby ďalšieho vzdelávania

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov v zdravotníctve sa zabezpečuje

a) prípravou na výkon práce v zdravotníctve (§ 3),

b) prípravou na výkon certifikovaných pracovných činností (ďalej len „certifikačná príprava“) (§ 4),

c) špecializačným štúdiom (§ 5 až 10),

d) sústavným vzdelávaním (§ 11).

§ 3

Príprava na výkon práce v zdravotníctve

(1) Prípravou na výkon práce v zdravotníctve (ďalej len „príprava“) sa získavajú vedomosti a zručnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti potrebné na výkon odborných pracovných činností v odbornej zdravotníckej praxi.

(2) Príprava je určená pre iných zdravotníckych pracovníkov a iných odborných pracovníkov v zdravotníctve a uskutočňuje sa vo výučbových základniach alebo v zariadeniach. Obsah prípravy stanovuje vzdelávacia ustanovizeň.

(3) Príprava iných zdravotníckych pracovníkov trvá šesť mesiacov.

(4) Príprava iných odborných pracovníkov v zdravotníctve trvá dva roky.

(5) Príprava sa ukončí odborným pohovorom pred komisiou, ktorú vymenúva štatutárny zástupca. Vzdelávacia ustanovizeň vydá osvedčenie o príprave na výkon práce v zdravotníctve.

(6) Účasť na príprave sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.8)

§ 4

Certifikačná príprava

(1) Certifikačnou prípravou v akreditovanom certifikačnom študijnom programe sa získavajú vedomosti a zručnosti potrebné na výkon certifikovaných pracovných činností podľa príloh č. 1 až 3.

(2) Pracovníka v zdravotníctve zaraďuje do certifikačnej prípravy vzdelávacia ustanovizeň podľa § 1 ods. 3 na základe jeho žiadosti.

(3) Akreditovaný certifikačný študijný program určí najmä

a) charakteristiku certifikačnej prípravy,

b) podmienky na získanie certifikátu,

c) obsah a rozsah teoretických a praktických poznatkov.

(4) Certifikačná príprava sa ukončí skúškou pred komisiou, ktorú vymenúva štatutárny zástupca vzdelávacej ustanovizne. Vzdelávacia ustanovizeň vydá po úspešnom vykonaní skúšky certifikát. Podrobnosti o vykonaní skúšky určí vnútorný predpis vzdelávacej ustanovizne.

(5) Účasť na certifikačnej príprave sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.9)

§ 5

Špecializačné štúdium

(1) Špecializačným štúdiom v akreditovanom špecializačnom študijnom programe sa rozširujú vedomosti a zručnosti získané štúdiom a doterajšou odbornou zdravotníckou praxou. Špecializačné štúdium musí potvrdzovať osobnú účasť pracovníka v zdravotníctve na aktivitách vymedzených v akreditovanom špecializačnom študijnom programe podľa príslušného špecializačného odboru.

(2) Špecializačné štúdium pozostáva z praktickej zložky a teoretickej zložky vzdelávania, pričom praktická zložka má prevahu a v kategóriách lekár a zubný lekár zahŕňa aj účasť na pohotovostných službách. Praktická zložka vzdelávania špecializačného štúdia v kategórii lekár v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo sa uskutočňuje najmenej šesť mesiacov v ambulancii praktického lekára pre dospelých a najmenej šesť mesiacov v nemocnici.

(3) Praktickú zložku špecializačného štúdia uskutočňuje pracovník v zdravotníctve pod vedením vedúceho pracovníka príslušného pracoviska zariadenia alebo pod vedením pracovníka v zdravotníctve s príslušnou odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných pracovných činností (ďalej len „školiteľ“).

(4) Obsah špecializačného štúdia určí akreditovaný špecializačný program pre príslušný špecializačný odbor, ktorý schvaľuje ministerstvo.

(5) Akreditovaný špecializačný študijný program obsahuje najmä

a) charakteristiku špecializačného odboru a dĺžku trvania špecializačného štúdia najmenej v rozsahu uvedenom v tomto nariadení,

b) určenie stupňa vzdelania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore,

c) rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností,

d) organizačnú formu špecializačného štúdia,

e) rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe vykonávanej na jednotlivých pracoviskách zariadení, jej minimálnu dĺžku a časový priebeh.

(6) Ak sú súčasťou špecializačného štúdia certifikované pracovné činnosti, súčasťou akreditovaného špecializačného študijného programu je aj akreditovaný certifikačný študijný program (§ 4).

§ 6

(1) Odbornú zdravotnícku prax na účely špecializačného štúdia v príslušných špecializačných odboroch započítava vzdelávacia ustanovizeň.

(2) Do špecializačného štúdia sa nezapočítava obdobie pracovnej neschopnosti, materskej dovolenky, základnej služby10) a pracovného voľna bez náhrady mzdy.

(3) Vzdelávacia ustanovizeň započítava do špecializačného štúdia občanovi Slovenskej republiky alebo cudzincovi aj odbornú zdravotnícku prax vykonanú v zahraničí, ak obsahom a rozsahom zodpovedá akreditovanému špecializačnému študijnému programu v príslušnom špecializačnom odbore. Žiadosť o započítanie odbornej zdravotníckej praxe vykonanej v zahraničí sa predkladá spolu s dokladom o jej vykonaní potvrdeným pracoviskom. Doklad sa predkladá spolu s úradne overeným prekladom do štátneho jazyka.

(4) Dĺžka špecializačného štúdia je určená v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.11) Pri kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase sa dĺžka špecializačného štúdia primerane predlžuje, pričom zdravotná starostlivosť sa musí poskytovať v rozsahu najmenej polovice ustanoveného týždenného pracovného času a musí obsahovať dostatočný počet teoreticko-praktických hodín, aby bola zabezpečená riadna príprava na samostatné poskytovanie zdravotnej starostlivosti.

(5) Špecializačné štúdium uskutočňované v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase podľa odseku 4 má kvalitatívne rovnocennú úroveň so štúdiom uskutočňovaným v ustanovenom týždennom pracovnom čase a vedie k získaniu rovnocenného diplomu o špecializácii, ako je diplom o špecializácii získaný v špecializačnom štúdiu realizovanom v rozsahu ustanoveného týždenného pracovného času.

§ 7

(1) Pracovníka v zdravotníctve do špecializačného štúdia zaradí Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami, komorami4) a s ústrednými orgánmi štátnej správy podľa osobitného predpisu12) podľa príslušnosti alebo so Slovenskou informačnou službou podľa príslušnosti. Návrh na zaradenie do špecializačného štúdia pracovníka v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom pomere v zariadení, podáva jeho zamestnávateľ na základe jeho žiadosti. Návrh na zaradenie do špecializačného štúdia pracovníka v zdravotníctve, ktorý je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,13) podáva lekár samosprávneho kraja alebo farmaceut samosprávneho kraja14) podľa príslušného špecializačného odboru na základe jeho žiadosti.

(2) Pracovníka v zdravotníctve, ktorý nebol zaradený do špecializačného štúdia v príslušnom špecializačnom odbore podľa odseku 1, ministerstvo na základe jeho žiadosti zaradí do špecializačného štúdia na jeho vlastné náklady.

(3) Občan Slovenskej republiky, ktorý získal odbornú spôsobilosť na výkon zdravotníckeho povolania v cudzine, a cudzinec predkladajú spolu so žiadosťou o zaradenie do špecializačného štúdia podľa odsekov 1 alebo 2 povolenie na výkon povolania podľa osobitného predpisu.15)

(4) Pri zaraďovaní do špecializačného štúdia sa jednotlivé kategórie pracovníkov v zdravotníctve nemôžu zamieňať a jednotlivé špecializačné odbory sú vzájomne nezastupiteľné.

(5) Pracovník v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom pomere v neštátnom zariadení alebo je fyzickou osobou, ktorá je držiteľom povolenia na poskytovanie zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu,14) absolvuje časť špecializačného štúdia v štátnom zariadení; pracovník v zdravotníctve, ktorý je v pracovnom pomere v štátnom zariadení, môže absolvovať časť špecializačného štúdia v neštátnom zariadení. Tento spôsob špecializačného štúdia sa uskutočňuje na základe dohody medzi zariadeniami a vzdelávacou ustanovizňou.

(6) Účasť na špecializačnom štúdiu podľa odseku 1 sa považuje za zvyšovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.9)

§ 8

Špecializačné štúdium sa ukončí špecializačnou skúškou pred komisiou, ktorú vymenúva štatutárny zástupca vzdelávacej ustanovizne. O získaní špecializácie vydá vzdelávacia ustanovizeň diplom o špecializácii. Ak sú súčasťou špecializačného štúdia aj certifikované pracovné činnosti, vzdelávacia ustanovizeň vydá k diplomu o špecializácii aj certifikát.

§ 9

Špecializačné odbory

(1) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách lekár, zubný lekár a farmaceut sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Špecializačné odbory pre zdravotníckych pracovníkov v kategóriách sestra, pôrodná asistentka, laborant, asistent a technik sú uvedené v prílohe č. 2.

(3) Špecializačné odbory pre iných zdravotníckych pracovníkov sú uvedené v prílohe č. 3.

(4) Špecializačné odbory pre iných odborných pracovníkov v zdravotníctve sú uvedené v prílohe č. 4.

(5) Špecializačné odbory pre pracovníkov v zdravotníctve určené na riadenie a organizáciu zdravotníctva na jednotlivých stupňoch riadenia sú uvedené v prílohe č. 5.

§ 10

Špecializačné štúdium pracovníkov v zdravotníctve

(1) Špecializačné štúdium lekárov, zubných lekárov a farmaceutov sa uskutočňuje v špecializačných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania uvedenou v prílohe č. 1.

(2) Špecializačné štúdium sestier, pôrodných asistentiek, laborantov, asistentov a technikov sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 2 a trvá najmenej jeden rok.

(3) Špecializačné štúdium iných zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 3 a trvá najmenej dva roky.

(4) Špecializačné štúdium iných odborných pracovníkov v zdravotníctve sa uskutočňuje v špecializačných odboroch uvedených v prílohe č. 4 a trvá najmenej dva roky.

§ 11

Sústavné vzdelávanie

(1) Sústavné vzdelávanie pracovníka v zdravotníctve je udržiavanie a obnovovanie odborných vedomostí a zručností zodpovedajúcich najnovším vedeckým poznatkom.

(2) Potvrdenie o účasti na sústavnom vzdelávaní vydáva účastníkovi organizátor sústavného vzdelávania.

(3) Kritériá prideľovania hodnotenia jednotlivých zložiek sústavného vzdelávania vypracúva ministerstvo.

(4) Komory určia spôsob záverečného hodnotenia súhrnného päťročného cyklu sústavného vzdelávania.

(5) Zložky sústavného vzdelávania sú uvedené v prílohe č. 6.

(6) Účasť na sústavnom vzdelávaní sa považuje za prehlbovanie kvalifikácie podľa osobitného predpisu.8)

§ 12

Doklady o ďalšom vzdelávaní

(1) Doklady o ďalšom vzdelávaní pracovníka v zdravotníctve sú index odbornosti (ďalej len „index“) a záznamník zdravotných výkonov a iných odborných aktivít (ďalej len „záznamník“).

(2) Index a záznamník sú doklady pracovníka v zdravotníctve určené na účely zaznamenávania všetkých foriem ďalšieho vzdelávania; vydá ich Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na žiadosť uchádzača. Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vedie evidenciu vydaných dokladov.

(3) Do indexu sa zaznamenáva

a) priebeh a absolvovanie prípravy na výkon práce v zdravotníctve iného zdravotníckeho pracovníka a iného odborného pracovníka v zdravotníctve,

b) zaradenie do špecializačného štúdia,

c) zaradenie do certifikačnej prípravy,

d) priebeh špecializačného štúdia a priebeh certifikačnej prípravy,

e) ukončenie špecializačného štúdia a ukončenie certifikačnej prípravy,

f) priebeh sústavného vzdelávania,

g) preškolenie pracovníka v zdravotníctve na výkon odborných pracovných činností, špecializovaných pracovných činností alebo certifikovaných pracovných činností.16)

(4) Záznamy do indexu vykonáva

a) zamestnávateľ a vzdelávacia ustanovizeň v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. a),

b) ten, kto pracovníka v zdravotníctve zaraďuje do špecializačného štúdia v prípade uvedenom v odseku 3 písm. b),

c) školiteľ v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. d),

d) vzdelávacia ustanovizeň v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. c) a e),

e) vzdelávacia ustanovizeň, komory,4) pracoviská zariadení, Slovenská lekárska spoločnosť v prípade uvedenom v odseku 3 písm. f),

f) poverený pracovník v zdravotníctve v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. g).

(5) Do záznamníka sa v chronologickom poradí zapisuje počet, frekvencia a rozsah zdravotných výkonov a iných odborných aktivít osobne uskutočnených pracovníkom v zdravotníctve v rámci špecializačného štúdia. Každý záznam potvrdí školiteľ, len ak zdravotné výkony boli uskutočnené v rozsahu, ako je uvedené v príslušných záznamoch v zdravotnej dokumentácii,17) alebo v súlade s účtovnými dokladmi, ktoré potvrdzujú skutočné vykonanie týchto činností.18) Iné odborné aktivity potvrdí školiteľ na základe predloženého dokladu. Vzdelávacia ustanovizeň môže v prípade pochybnosti požiadať príslušné zariadenie o umožnenie overenia vykazovaných výkonov v záznamníku.

§ 13

Pomocný pracovník v zdravotníctve

(1) Pomocný pracovník v zdravotníctve absolvuje zaškolenie pomocného pracovníka v zdravotníctve.

(2) Obsah a formu zaškolenia vypracuje zariadenie podľa potrieb jednotlivých pracovísk. Obsahom zaškolenia sú najmä zásady hygieny a ochrany zdravého životného a pracovného prostredia, manipulácia s materiálom, dodržiavanie pravidiel platných na príslušnom pracovisku.

(3) Zaškolenie sa ukončí pohovorom na oddelení zariadenia pred komisiou zloženou z troch zdravotníckych pracovníkov, ktorú určí zamestnávateľ.

(4) Zamestnávateľ vydá pomocnému pracovníkovi v zdravotníctve po pohovore potvrdenie o zaškolení.

Prechodné ustanovenia

§ 14

(1) Ďalšie vzdelávanie pracovníka v zdravotníctve, ktoré sa začalo podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa doterajších predpisov, sa dokončí podľa tohto nariadenia.

(2) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupňa a špecializáciu II. stupňa podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa doterajších predpisov, sú spôsobilí na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore.

(3) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali špecializáciu I. stupňa, nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná základná špecializácia podľa doterajších predpisov, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, ak si doplnia chýbajúcu časť odbornej zdravotníckej praxe ustanovenej v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného odboru do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(4) Lekár, zubný lekár a farmaceut, ktorí získali nadstavbovú špecializáciu alebo nadstavbovú špecializáciu vo zvlášť úzkom špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorým bola priznaná nadstavbová špecializácia podľa doterajších predpisov, získajú spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, ak si doplnia chýbajúcu časť odbornej zdravotníckej praxe stanovenej v akreditovanom špecializačnom študijnom programe príslušného špecializačného odboru najneskôr do desiatich rokov od nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

(5) Špecializačné štúdium v špecializačnom odbore stomatológia uvedené v kategórii zubný lekár je určené pre lekára, ktorý získal alebo získa vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe v študijnom odbore stomatológia podľa doterajšieho študijného programu, ktorý začal najneskôr v roku 2003, a toto špecializačné štúdium môže začať najneskôr v roku 2009.

(6) Rovnocennosť diplomov o špecializácii alebo certifikátov získaných podľa doterajších predpisov s diplomami o špecializácii alebo certifikátmi podľa tohto nariadenia v prípade potreby posudzuje Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave.

(7) Sestry, pôrodné asistentky, asistenti hygienickej služby, rádiologickí laboranti, rehabilitační pracovníci a zdravotnícki záchranári, ktorí získali úplné stredné odborné vzdelanie v strednej zdravotníckej škole podľa doterajších predpisov, sa môžu ďalej vzdelávať v špecializačných odboroch alebo certifikovaných pracovných činnostiach podľa prílohy č. 2 okrem vzdelávania v špecializačných odboroch určených pre pracovníkov v zdravotníctve, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie v magisterskom štúdiu. Vzdelávacia ustanovizeň zabezpečí, aby akreditovaný špecializačný študijný program príslušného špecializačného odboru bol pre sestry obsahovo rozšírený o vedomosti a zručnosti z ošetrovateľstva a pre pôrodné asistentky o vedomosti a zručnosti z pôrodnej asistencie.

(8) Iný zdravotnícky pracovník, ktorý získal špeciálnu prípravu iných odborných pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním na výkon práce v zdravotníctve podľa predpisov platných do 28. marca 2002 a ktorému bola priznaná príprava iného zdravotníckeho pracovníka podľa doterajších predpisov, je spôsobilý na výkon špecializovaných pracovných činností podľa tohto nariadenia v príslušnom špecializačnom odbore, ak ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia vykonáva odbornú zdravotnícku prax v príslušnom špecializačnom odbore.

(9) K diplomu o špecializácii, ktorý bol vydaný podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa doterajších predpisov, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave pripojí osvedčenie potvrdzujúce, že obsah a rozsah získanej špecializácie zodpovedajú obsahu a rozsahu príslušnej špecializácie podľa tohto nariadenia, ak o to pracovník v zdravotníctve požiada z dôvodu, že bude vykonávať odborné pracovné činnosti a špecializované pracovné činnosti v inom členskom štáte Európskej únie, v Nórsku, Lichtenštajnsku, Islande alebo vo Švajčiarsku.

(10) Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave vydá osvedčenie podľa odseku 9, ak

a) diplom o špecializácii potvrdzuje získanie odbornej spôsobilosti na výkon špecializovaných pracovných činností na rovnocennej úrovni, ako je úroveň vyžadovaná týmto nariadením,

b) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná na základe diplomu o špecializácii podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa doterajších predpisov bola doplnená ďalšou odbornou zdravotníckou praxou na úroveň rovnocennú úrovni vyžadovanej týmto nariadením, alebo

c) odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných pracovných činností získaná na základe diplomu o špecializácii podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa doterajších predpisov bola doplnená potrebnými vedomosťami a zručnosťami na úroveň rovnocennú úrovni vyžadovanej týmto nariadením.

(11) Pri vydávaní osvedčenia pre lekára na výkon činností vo všeobecnom lekárstve možno zohľadniť len zručnosti získané najmenej šesť mesiacov trvajúcou odbornou zdravotníckou praxou v ambulancii primárnej zdravotnej starostlivosti praktického lekára pre dospelých v odbore všeobecné lekárstvo alebo v inom zdravotníckom zariadení, ktoré vykonáva primárnu zdravotnú starostlivosť v odbore všeobecné lekárstvo.

(12) Pri vydávaní osvedčenia pre zubného lekára možno zohľadniť len zručnosti, ktoré boli získané v ambulancii zubného lekára alebo na pracovisku zubného lekárstva zdravotníckeho zariadenia. Pod pracoviskom zubného lekárstva a ambulanciou zubného lekára sa rozumejú aj stomatologické ambulancie a stomatologické pracoviská zdravotníckych zariadení podľa doterajších predpisov.

(13) Ak je pri vydávaní osvedčenia podľa odsekov 10 až 12 potrebné doplnenie vedomostí a zručností, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave osobu bezodkladne informuje o rozsahu potrebného doplnenia.

(14) Pri zaradení pracovníka v zdravotníctve do špecializačného štúdia podľa § 7 tohto nariadenia sa započíta aj odborná zdravotnícka prax v špecializačnom odbore podľa predpisov platných do 28. marca 2002 alebo podľa doterajších predpisov, ktorá obsahom zodpovedá získavanému špecializačnému odboru podľa tohto nariadenia.

(15) Špecializačnú prípravu uskutočňovanú ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia podľa doterajších predpisov v kratšom ako ustanovenom týždennom pracovnom čase je potrebné zosúladiť s § 6 ods. 4.

§ 15

(1) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore intenzívna starostlivosť v interných odboroch, intenzívna starostlivosť v chirurgických odboroch podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých podľa tohto nariadenia.

(2) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore ošetrovateľská a sociálna starostlivosť, domáca ošetrovateľská starostlivosť podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore ošetrovateľská starostlivosť v komunite podľa tohto nariadenia.

(3) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť v klinickej onkológii podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore ošetrovateľská starostlivosť v onkológii podľa tohto nariadenia.

(4) Špecializácia, ktorú získala detská sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť o deti na jednotke intenzívnej starostlivosti a v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii podľa tohto nariadenia.

(5) Špecializácia, ktorú získala detská sestra v odbore ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov, ošetrovateľská starostlivosť o novorodencov na jednotke intenzívnej a resuscitačnej starostlivosti podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii podľa tohto nariadenia.

(6) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore anestéziológia a resuscitácia podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore anestéziológia a intenzívna starostlivosť podľa tohto nariadenia.

(7) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra, detská sestra a ženská sestra v odbore medicínska informatika, medicínska informatika a dokumentaristika podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore zdravotnícka informatika podľa tohto nariadenia.

(8) Špecializácia, ktorú získala diétna sestra, asistent výživy v odbore liečebná výživa a stravovanie, alebo absolvovanie dlhodobej prípravy diétnych sestier na funkciu vedúcich stravovacích prevádzok podľa predpisov platných do 28. marca 2002 sa považuje za špecializáciu v odbore klinická výživa podľa tohto nariadenia.

(9) Špecializácia, ktorú získala zdravotná sestra alebo detská sestra na úseku práce v dialýze podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov podľa tohto nariadenia.

(10) Špecializácia, ktorú získal zdravotnícky laborant v odbore klinická biochémia podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii podľa tohto nariadenia.

(11) Špecializácia, ktorú získal diplomovaný rádiologický asistent, rádiologický laborant a zdravotnícky laborant v odbore nukleárna medicína podľa predpisov platných do 28. marca 2002, sa považuje za špecializáciu, ktorú získal laborant alebo asistent v špecializačnom odbore nukleárna medicína podľa tohto nariadenia.

§ 16

Toto nariadenie sa vzťahuje aj na zamestnancov Slovenskej informačnej služby a ústredných orgánov štátnej správy podľa osobitného predpisu,12) ktorí poskytujú zdravotnú starostlivosť.


§ 17

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

§ 18

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 213/2004 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI V KATEGÓRIÁCH LEKÁR, ZUBNÝ LEKÁR A FARMACEUT

A. KATEGÓRIA LEKÁR

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 5 rokov

1. cievna chirurgia

2. detská chirurgia

3. gastroenterologická chirurgia

4. hrudníková chirurgia

5. chirurgia

6. kardiochirurgia

7. maxilofaciálna chirurgia

8. neurochirurgia

9. neuropsychiatria

10. ortopédia

11. plastická chirurgia

12. úrazová chirurgia

13. urgentná medicína

14. urológia

15. vnútorné lekárstvo

b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 4 roky

1. detská psychiatria

2. gastroenterológia

3. geriatria

4. gynekológia a pôrodníctvo

5. verejné zdravotníctvo

6. infektológia

7. kardiológia

8. klinická biochémia

9. klinická farmakológia

10. klinická imunológia a alergológia

11. klinická mikrobiológia

12. klinická onkológia

13. laboratórna medicína

14. lekárska genetika

15. nefrológia

16. neurológia

17. nukleárna medicína

18. patologická anatómia

19. pediatria

20. pneumológia a ftizeológia

21. pracovné lekárstvo

22. psychiatria

23. radiačná onkológia

24. rádiológia

25. reumatológia

26. tropická medicína

c) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky

1. anestéziológia a intenzívna medicína

2. dermatovenerológia

3. endokrinológia

4. fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia

5. hematológia a transfuziológia

6. oftalmológia

7. otorinolaryngológia

8. pediatrická intenzívna medicína

9. všeobecné lekárstvo

d) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania certifikačnej prípravy 2 roky

1. algeziológia

2. andrológia

3. angiológia

4. diabetológia, poruchy látkovej premeny a výživy

5. dorastové lekárstvo

6. epidemiológia

7. farmakoekonomika

8. foniatria

9. gerontopsychiatria

10. gynekologická sexuológia

11. gynekologická urológia

12. hepatológia

13. hygiena detí a mládeže

14. hygiena výživy

15. hygiena životného prostredia

16. klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia

17. letecké lekárstvo

18. mamológia

19. materno-fetálna medicína

20. medicína drogových závislostí

21. medicínska informatika a bioštatistika

22. neonatológia

23. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

24. onkológia v gynekológii

25. onkológia v chirurgii

26. onkológia v urológii

27. ortopedická protetika

28. paliatívna medicína

29. pediatrická endokrinológia

30. pediatrická gastroenterológia, hepatológia a výživa

31. pediatrická gynekológia

32. pediatrická hematológia a onkológia

33. pediatrická kardiológia

34. pediatrická imunológia a alergiológia

35. pediatrická anestéziológia

36. pediatrická infektológia

37. pediatrická nefrológia

38. pediatrická neurológia

39. pediatrická oftalmológia

40. pediatrická ortopédia

41. pediatrická otorinolaryngológia

42. pediatrická pneumológia a ftizeológia

43. pediatrická reumatológia

44. pediatrická urgentná medicína

45. preventívne pracovné lekárstvo a toxikológia

46. primárna starostlivosť o deti a dorast

47. posudkové lekárstvo

48. psychiatrická sexuológia

49. reprodukčná medicína

50. revízne lekárstvo

51. súdne lekárstvo

52. telovýchovné lekárstvo

53. ultrazvuk v gynekológii a pôrodníctve

54. výchova k zdraviu

55. závodné zdravotné služby

56. zdravotnícka ekológia

e) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných metódach

1. abdominálna ultrasonografia u dospelých

2. akupunktúra

3. audiológia

4. diagnostická a intervenčná ezofagogastroduodenoskopia

5. diagnostická a intervenčná kolonoskopia

6. diagnostika a liečba chorôb uropoetického systému v pediatrii

7. diagnostika a liečba imunopatologických stavov v gynekológii

8. endoskopia uropoetického systému

9. endoskopická retrográdna cholangiopankreatikografia

10. endoskopia respiračného systému

11. funkčná diagnostika

12. chemoterapia infekčných chorôb

13. chemoterapia nádorov

14. intenzívna starostlivosť v pediatrii

15. intenzívna starostlivosť vo vnútornom lekárstve

16. intervenčná rádiológia

17. intervenčná ultrasonografia v urológii

18. kardiovaskulárna rádiológia

19. klinické skúšanie liekov

20. laserové techniky

21. mamodiagnostika v rádiológii

22. manuálna terapia

23. mikrochirurgia oka

24. mikrochirurgia v otorinolaryngológii

25. muskuloskeletálna rádiológia

26. neurorádiológia

27. neurorehabilitácia

28. osteodenzitometria

29. pediatrická rádiológia

30. perfuziológia

31. psychoterapia

32. rehabilitácia v detskom veku

33. rehabilitácia v gynekológii

34. rehabilitácia v pôrodníctve

35. spirometria

36. ultrazvuk v ortopédii

37. urogenitálna rádiológia

38. vyšetrovacie metódy v genetike

39. vyšetrovacie metódy v kardiológii

B. KATEGÓRIA ZUBNÝ LEKÁR

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 4 roky

maxilofaciálna chirurgia

b) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky

čeľustná ortopédia

c) Špecializačný odbor s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky určený pre lekárov, ktorí získali alebo získajú vysokoškolské doktorské vzdelanie v študijnom odbore stomatológia podľa študijných programov do roku 2009

stomatológia

d) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania certifikačnej prípravy 2 roky

1. detská stomatológia

2. revízne zubné lekárstvo

e) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných metódach

1. dentoalveolárna chirurgia

2. choroby slizníc ústnej dutiny

3. implantológia

4. mukogingvinálna chirurgia

C. KATEGÓRIA FARMACEUT

a) Špecializačné odbory s minimálnou dĺžkou trvania špecializačného štúdia 3 roky

1. farmaceutická kontrola a zabezpečovanie kvality liekov

2. farmaceutická technológia

3. lekárenstvo

b) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných odboroch s minimálnou dĺžkou trvania certifikačnej prípravy 2 roky

1. biochemická analytika a terapeutické monitorovanie hladín liečiv

2. farmakoekonomika

3. galenická farmácia

4. hodnotenie bezpečnosti, účinnosti a kvality liekov

5. klinická farmácia

6. kontrola systémov zabezpečovania kvality liekov

7. lekárenská kontrola liekov

8. revízne lekárenstvo

9. technológia liekových foriem

10. technológia prírodných a biologických liekov

11. technológia rádiofarmák

12. toxikologická analytika liečiv a xenobiotík

13. veterinárne lieky

c) Certifikované pracovné činnosti v certifikovaných metódach

1. biologické skúšanie a mikrobiologické skúšanie liekov

2. diagnostické zdravotnícke pomôcky in vitro

3. farmakoepidemiológia

4. klinická farmakokinetika

5. klinické skúšanie produktov a liekov

6. laboratórna diagnostika návykových psychoaktívnych látok a liečiv

7. príprava cytostatík

8. príprava roztokov na parenterálnu výživu

9. zabezpečovanie kvality transfúznych liekov

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 213/2004 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI V KATEGÓRIÁCH SESTRA, PÔRODNÁ ASISTENTKA, LABORANT, ASISTENT A TECHNIK

A. KATEGÓRIA SESTRA

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu

1. ošetrovateľstvo v zdraví pri práci

2. psychosomatické a behaviorálne ošetrovateľstvo

3. psychoterapia

4. revízne ošetrovateľstvo

b) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v magisterskom štúdiu alebo v bakalárskom štúdiu alebo po získaní vzdelania vo vyššom odbornom štúdiu

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

2. dispečing záchrannej služby

3. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť o dospelých

4. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

5. intenzívna ošetrovateľská starostlivosť v neonatológii

6. inštrumentovanie v operačnej sále

7. ošetrovateľská starostlivosť o dialyzovaných pacientov

8. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch vnútorného lekárstva

9. ošetrovateľská starostlivosť v odboroch chirurgie

10. ošetrovateľská starostlivosť v pediatrii

11. ošetrovateľská starostlivosť v psychiatrii

12. ošetrovateľská starostlivosť v komunite

13. ošetrovateľská starostlivosť v onkológii

14. sociálna starostlivosť

15. špecializovaná urgentná starostlivosť

16. výchova k zdraviu

17. zdravotnícka informatika

c) Spoločné certifikované pracovné činnosti

1. audiometria

2. endoskopické vyšetrovacie metódy

3. funkčné vyšetrovacie metódy

4. invazívne a intervenčné diagnostické a terapeutické postupy

5. kalmetizácia

6. kardiologické vyšetrovacie metódy

7. ošetrovateľská starostlivosť o diabetikov

8. ošetrovateľská starostlivosť v primárnej starostlivosti

9. organizácia a techniky v tkanivových bankách

10. organizácia a riadenie starostlivosti o zdravotnícke pomôcky

11. starostlivosť o drogovo závislých

12. vyšetrovacie metódy v klinickej neurofyziológii a neurodiagnostike

B. KATEGÓRIA PÔRODNÁ ASISTENTKA

a) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania

1. anestéziológia a intenzívna starostlivosť

2. intenzívna starostlivosť v gynekológii a pôrodníctve

3. inštrumentovanie v operačnej sále v gynekológii a pôrodníctve

4. pôrodná asistencia a starostlivosť o ženu v rodine a komunite

5. sociálna starostlivosť

6. výchova k zdraviu

7. zdravotnícka informatika

b) Spoločné certifikované pracovné činnosti

1. plánované rodičovstvo a antikoncepcia

2. psychofyzická príprava na pôrod

C. KATEGÓRIA LABORANT

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore laboratórne vyšetrovacie metódy

1. laboratórna medicína

2. zdravotnícka informatika

Certifikované pracovné činnosti:

– hematológia a transfuziológia

– klinická imunológia a alergológia

– lekárska genetika

b) Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant

zdravotnícka informatika

c) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný medicínsko-technický laborant alebo úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky laborant

1. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii

2. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene

3. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia

4. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

5. vyšetrovacie metódy v klinickej cytológii

6. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii

7. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

8. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii

9. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve

10. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

11. vyšetrovacie metódy v genetike

d) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore farmaceutický laborant

1. farmaceutická kontrola

2. laboratórne metódy v toxikológii liekov a xenobiotík

3. laboratórne metódy v kontrole liekov

4. lekárenstvo

5. technológia prípravy liekov

6. zdravotnícke pomôcky

D. KATEGÓRIA ASISTENT

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore verejné zdravotníctvo

1. epidemiológia

2. hygiena detí a mládeže

3. hygiena výživy

4. hygiena životného prostredia

5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

6. výchova k zdraviu

7. zdravie pri práci

8. zdravotnícka informatika a bioštatistika

b) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný asistent hygieny a epidemiológie

1. epidemiológia

2. hygiena detí a mládeže

3. hygiena výživy

4. hygiena životného prostredia

5. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

6. výchova k zdraviu

7. zdravie pri práci

8. zdravotnícka informatika

c) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania v odbore rehabilitácia alebo vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný fyzioterapeut

1. ergoterapia

2. liečebná rehabilitácia a fyzioterapia porúch vybraných systémov

Certifikovaná pracovná činnosť:

– rehabilitačné metódy

d) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný rádiologický asistent

1. nukleárna medicína

2. radiačná onkológia

3. rádiofyzika

4. špeciálna rádiológia

e) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný zdravotnícky záchranár

1. dispečing záchrannej služby

2. špecializovaná urgentná starostlivosť

f) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore asistent výživy

1. hygiena výživy

2. klinická výživa

g) Špecializačný odbor po získaní úplného stredného odborného vzdelania v odbore zdravotnícky asistent

asistencia v klinickej psychológii

E. KATEGÓRIA TECHNIK

Špecializačný odbor po získaní vyššieho odborného vzdelania v odbore diplomovaný optometrista alebo diplomovaný zubný technik

zdravotnícka informatika

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 213/2004 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY A CERTIFIKOVANÉ PRACOVNÉ ČINNOSTI V KATEGÓRII INÝ ZDRAVOTNÍCKY PRACOVNÍK

a) Špecializačné odbory po získaní vysokoškolského vzdelania

1. farmaceutické technologické postupy

2. hygiena životných podmienok

3. hygiena pracovných podmienok

4. hygiena výživy

5. hygiena životných podmienok detí a mládeže

6. klinická logopédia

7. klinická psychológia

8. klinická fyzika

9. liečebná pedagogika

10. sociálna práca v zdravotníctve

11. špeciálna pedagogika

12. vyšetrovacie metódy v hematológii a transfuziológii

13. vyšetrovacie metódy v klinickej imunológii a alergológii

14. vyšetrovacie metódy v lekárskej genetike

15. vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii

16. vyšetrovacie metódy v klinickej mikrobiológii

17. vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve

18. vyšetrovacie metódy v preventívnom pracovnom lekárstve a toxikológii

19. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii a biológii životného prostredia

20. vyšetrovacie metódy v hygiene životného prostredia

21. vyšetrovacie metódy v ochrane zdravia pred ionizujúcim žiarením

22. zdravotnícka informatika

23. zabezpečovanie kvality liekov

Certifikované pracovné činnosti k špecializačnému odboru 6:

– afaziológia

Certifikované pracovné činnosti k špecializačným odborom 7, 9 až 11:

– drogové závislosti

– psychoterapia

b) Špecializačné odbory po získaní úplného stredného odborného vzdelania

1. ochrana zdravia pred ionizujúcim žiarením

2. vyšetrovacie metódy v biochémii

3. vyšetrovacie metódy v mikrobiológii

4. vyšetrovacie metódy v chemickej a fyzikálnej analýze v hygiene

5. vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 213/2004 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY V KATEGÓRII INÝ ODBORNÝ PRACOVNÍK V ZDRAVOTNÍCTVE

a) Špecializačný odbor po získaní vysokoškolského vzdelania

zdravotnícka informatika

Certifikovaná pracovná činnosť:

– sociológia zdravia

b) Špecializačné odbory po získaní vyššieho odborného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania

1. laboratórne vyšetrovacie metódy vo fyzikálnych a v chemických analýzach

2. zdravotnícka informatika

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 213/2004 Z. z.

ŠPECIALIZAČNÉ ODBORY URČENÉ NA RIADENIE A ORGANIZÁCIU ZDRAVOTNÍCTVA

a) Kategória lekár a kategória zubný lekár

– zdravotnícky manažment a financovanie

– sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

– organizácia vojenského zdravotníctva

b) Kategória farmaceut

– sociálna farmácia a organizácia zdravotníctva

c) Kategória sestra

po získaní vysokoškolského magisterského vzdelania

– zdravotnícky manažment a financovanie

– sociálne lekárstvo a organizácia zdravotníctva

po získaní vysokoškolského bakalárskeho vzdelania a vyššieho odborného vzdelania

– manažment v ošetrovateľstve

d) Kategórie laborant, asistent, technik

po získaní vysokoškolského vzdelania a vyššieho odborného vzdelania

– manažment v príslušnom odbore

e) Kategória iný zdravotnícky pracovník

po získaní vysokoškolského vzdelania

– manažment v príslušnom odbore

– zdravotnícky manažment a financovanie

Spoločný špecializačný odbor pre všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov s vysokoškolským vzdelaním

– verejné zdravotníctvo

Spoločné štúdium pre všetky kategórie pracovníkov v zdravotníctve s vysokoškolským vzdelaním

– verejné zdravotníctvo Master of Public Health

Príloha č. 6 k nariadeniu vlády č. 213/2004 Z. z.

ZLOŽKY SÚSTAVNÉHO VZDELÁVANIA

Sústavné vzdelávanie prebieha v päťročných cykloch. Zložky sústavného vzdelávania sú:

1. samostatné štúdium v príslušnom špecializačnom odbore (nemerateľná zložka),

2. výkon odbornej zdravotníckej praxe v príslušnom špecializačnom odbore,

3. kurzy, prípadne školiace miesta organizované vzdelávacími ustanovizňami, ktoré sú povinné aspoň raz za jeden cyklus,

4. odborno-vedecké podujatia organizované v spolupráci so vzdelávacími ustanovizňami,

5. odborné stáže na akreditovaných pracoviskách,

6. odborno-vedecké podujatia,

a) ktoré majú regionálny charakter, vrátane pracovných schôdzí organizovaných v menších funkčných celkoch (napr. nemocnica s poliklinikou a pod.),

b) ktoré majú nadregionálny charakter (Hálkove dni, Kostlivého dni, Reimanove dni a pod.),

c) ktoré organizujú vzdelávacie ustanovizne, odborné spoločnosti Slovenskej lekárskej spoločnosti, komory,

d) medzinárodné odborno-vedecké aktivity,

7. prednášková činnosť vrátane pedagogickej činnosti,

8. publikačná činnosť,

9. vedeckovýskumná činnosť.

Príloha č. 7 k nariadeniu vlády č. 213/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

(1) Týmto nariadením sa preberajú tieto právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie:

1. Smernica Rady 77/452/EHS z 27. júna 1977 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.

2. Smernica Rady 77/453/EHS z 27. júna 1977 o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

3. Smernica Rady 78/686/EHS z 25. júla 1978 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách zubných lekárov vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.

4. Smernica Rady 78/687/EHS z 25. júla 1978 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení týkajúcich sa činností zubných lekárov.

5. Smernica Rady 80/154/EHS z 21. januára 1980 o vzájomnom uznávaní diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.

6. Smernica Rady 80/155/EHS z 21. januára 1980 o koordinácii zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vzťahujúcich sa na začatie a vykonávanie činnosti pôrodných asistentiek.

7. Smernica Rady 80/1273/EHS z 22. decembra 1980, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Grécka smernica Rady 80/154/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách v pôrodníctve vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby.

8. Smernica Rady 81/1057/EHS zo 14. decembra 1981, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS, 77/452/EHS a 78/1026/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov a veterinárnych lekárov vzhľadom na nadobudnuté práva.

9. Smernica Rady 85/432/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.

10. Smernica Rady 85/433/EHS zo 16. septembra 1985 týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.

11. Smernica Rady 85/584/EHS z 20. decembra 1985, ktorou sa mení a dopĺňa v dôsledku pristúpenia Španielska a Portugalska smernica Rady 85/433/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách vo farmácii vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie vo vzťahu k určitým činnostiam v oblasti farmácie.

12. Smernica Rady 89/594/EHS z 30. októbra 1989, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 75/362/EHS, 77/452/EHS, 78/686/EHS, 78/1026/EHS a 80/154/EHS týkajúce sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách lekárov, sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť, zubných lekárov, veterinárnych lekárov, pôrodných asistentiek spolu so smernicami Rady 75/363/ES, 78/1027/EHS a 80/155/EHS týkajúcimi sa koordinácie zákonov, iných predpisov alebo administratívnych opatrení vo vzťahu k činnostiam lekárov, veterinárnych lekárov a pôrodných asistentiek.

13. Smernica Rady 89/595/EHS z 10. októbra 1989, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/452/EHS týkajúca sa vzájomného uznávania diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnej kvalifikácii sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť vrátane opatrení na uľahčenie účinného uplatňovania práva na etablovanie a slobodu poskytovať služby a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 77/453/EHS o koordinácii zákonov, iných predpisov a administratívnych opatrení týkajúcich sa činností sestier zodpovedných za všeobecnú starostlivosť.

14. Smernica Rady 90/658/EHS zo 4. decembra 1990, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré smernice o uznávaní odborných kvalifikácií v dôsledku zjednotenia Nemecka.

15. Smernica Rady 93/16/EHS z 5. apríla 1993 uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/50/ES zo 6. októbra 1997, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

17. Smernica Komisie 98/21/ES z 8. apríla 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

18. Smernica Komisie 98/63/ES z 3. septembra 1998, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

19. Smernica Komisie 99/46/ES z 21. mája 1999, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/16/EHS uľahčujúca slobodný pohyb lekárov a vzájomné uznávanie ich diplomov, certifikátov a iných dokladov o formálnych kvalifikáciách.

20. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/19/ES zo 14. mája 2001, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/48/EHS a 92/51/EHS o všeobecnom systéme uznávania odborných kvalifikácií a smernice Rady 77/452/EHS, 77/453/EHS, 78/686/EHS, 78/687/EHS, 78/1026/EHS, 78/1027/EHS, 80/154/EHS, 80/155/EHS, 85/384/EHS, 84/432/EHS, 85/433/EHS a 93/16/EHS týkajúce sa povolaní zdravotná sestra zodpovedná za všeobecnú starostlivosť, zubný lekár, veterinárny lekár, pôrodná asistentka, architekt, farmaceut a lekár.

(2) Preklad týchto smerníc sa nachádza v Centrálnej prekladateľskej jednotke Sekcie Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie č. 212/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti pracovníkov v zdravotníctve.

2) Zákon č. 401/2002 Z. z. o zriadení Slovenskej zdravotníckej univerzity a o doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad zákon č. 216/2002 Z. z. o povolaní lekárnika, o Slovenskej lekárnickej komore a o doplnení zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov, zákon č. 219/2002 Z. z. o povolaní lekára, o Slovenskej lekárskej komore, o povolaní zubného lekára, o Slovenskej komore zubných lekárov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, o povolaní pôrodnej asistentky, o Slovenskej komore sestier a pôrodných asistentiek a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 14/1992 Zb. o Slovenskej komore stredných zdravotníckych pracovníkov a o Slovenskej komore zubných technikov.

5) § 24 ods. 1 a 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

6) § 56 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

7) § 56c zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších prepisov.

8) § 154 Zákonníka práce.

9) § 140 Zákonníka práce.

10) Zákon č. 370/1997 Z. z. o vojenskej službe v znení neskorších predpisov.

11) § 85 Zákonníka práce.

12) § 80 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

13) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

14) § 78 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 68a zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

15) § 54a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

16) § 26 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 212/2004 Z. z.

17) § 16 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

18) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní zdravotného poistenia, o zriadení Všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných, odvetvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.