Oznámenie č. 211/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2003

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

211

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

opatrenie zo 14. apríla 2004 č. 2109/2004-II/1, ktorým sa ustanovuje suma všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok 2003.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Do opatrenia možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.