Vyhláška č. 208/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu

Čiastka 91/2004
Platnosť od 22.04.2004
Účinnosť od 01.05.2004

208

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 29. marca 2004,

ktorou sa ustanovuje vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 46 ods. 1 zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


§ 1

Vzor a náležitosti európskeho zbrojného pasu sú uvedené v prílohe.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. mája 2004.


Vladimír Palko v. r.


Príloha k vyhláške č. 208/2004 Z. z.

Obrázok 01 - vonkajšia strana

Obrázok 02 - vnútorná strana