Oznámenie č. 195/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 88/2004
Platnosť od 15.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 46/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 441/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením...

195

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydali podľa § 3 ods. 1 a § 30 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách

výnos z 15. marca 2004 č. 608/4/2004 –100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín.

Výnosom sa vymedzujú pojmy, upravujú požiadavky na množstvá a druhy rezíduí prípravkov na ochranu rastlín (pesticídov), ich najvyššie prípustné množstvo v potravinách a potravinových surovinách.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 10/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a v osobitnom vydaní Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 30. apríla 2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.