Oznámenie č. 195/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca rezíduá prípravkov na ochranu rastlín

Čiastka 88/2004
Platnosť od 15.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 46/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. februára 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 441/2005 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2005. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením...