Oznámenie č. 194/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca požiadavky na potraviny nového typu

Čiastka 88/2004
Platnosť od 15.04.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004, pričom § 3, 4, § 6 ods. 2 a § 8 strácajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.