Vyhláška č. 189/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Čiastka 87/2004
Platnosť od 15.04.2004 do30.04.2013
Účinnosť od 15.04.2004 do30.04.2013
Zrušený 106/2013 Z. z.

OBSAH

189

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

zo 7. apríla 2004,

ktorou sa mení vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 31/2004 Z. z., ktorou sa vykonáva § 69 ods. 1 zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

1. V § 3 ods. 1 sa suma „250 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“.

2. V § 10 sa suma „250 Sk“ nahrádza sumou „100 Sk“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.


Miroslav Beblavý v. r.