Oznámenie č. 18/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko

Čiastka 7/2004
Platnosť od 15.01.2004 do14.11.2005
Zrušený 496/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. januára 2004.

18

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 8 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami

výnos zo 17. decembra 2003 č. 3622/2003-100, ktorým sa dopĺňa výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky z 25. novembra 2002 č. 2953/2002-100, ktorým sa vydáva Trhový poriadok pre mlieko (oznámenie č. 683/2002 Z. z.).

Výnosom sa rieši zvýšenie individuálnych mliečnych kvót v priebehu kvótového roku 2003/2004 z nerozdeleného množstva mlieka štátnej kvóty.

Výnos nadobúda účinnosť 15. januára 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 2/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.