Oznámenie č. 179/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva školstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Čiastka 83/2004
Platnosť od 07.04.2004 do30.04.2006
Zrušený 230/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 664/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia.

179

OZNÁMENIE

Ministerstva školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa § 16 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov vydalo

výnos z 29. marca 2004 č. CD 2004-4824/9567-1:sekr. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií na príslušný rozpočtový rok právnickým osobám a fyzickým osobám na aktivity patriace do pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky.

Výnos nadobúda účinnosť 15. apríla 2004.

Výnos bude uverejnený vo Zvestiach Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v zošite č. 3-4/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.