Nariadenie vlády č. 169/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu

(v znení č. 437/2005 Z. z.)

Čiastka 80/2004
Platnosť od 01.04.2004 do31.12.2006
Účinnosť od 01.10.2005 do31.12.2006
Zrušený 597/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou § 2 ods. 2, § 4, § 9 ods. 3, § 10, § 11 ods. 3, § 11 ods. 6 písm. d), § 12, § 13, § 14 ods. 5, § 16 ods. 1 písm. a) a b), § 16 ods. 8 písm. a) a b), § 17, § 19, § 20 a § 21, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej r...

169

Nariadenie vlády

Slovenskej republiky

z 3. marca 2004,

ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín do obehu

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. a na vykonanie § 40a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 291/1996 Z. z. o odrodách a osivách v znení zákona č. 470/2002 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Toto nariadenie ustanovuje

a) rody a druhy zelenín, ktorých odrody povinne podliehajú konaniu o registrácii odrody podľa § 3 ods. 1 zákona a ktorých osivo pri uvádzaní do obehu musí spĺňať podmienky a požiadavky ustanovené zákonom a týmto nariadením,

b) požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín,

c) požiadavky na výrobu osiva zelenín a podmienky pre dodávateľov na sledovanie a kontrolu kvality a zdravotného stavu osiva zelenín,

d) podmienky uvádzania osiva zelenín do obehu,

e) podmienky výkonu kontroly osiva zelenín dovezeného podľa § 12,

f) podrobnosti o obaloch, ich označovaní a uzatváraní,

g) spôsob a rozsah výkonu kontroly kvality osiva zelenín uvádzaných do obehu.

(2) Toto nariadenie sa nevzťahuje na

a) osivo zelenín, ktoré je preukázateľne určené na vývoz do krajín mimo členských štátov Európskeho spoločenstva (ďalej len „tretia krajina“) a ktoré je riadne označené, dostatočne izolované a jeho zdravotný stav spĺňa požiadavky podľa prílohy č. 1; výroba a vývoz tohto osiva sa riadi podľa uzavretej zmluvy,

b) sadivo a sadenice zelenín, ktorých uvádzanie do obehu upravuje osobitný predpis.1)

§ 2

Rody a druhy zelenín

Požiadavky ustanovené týmto nariadením na výrobu, spracovanie a uvádzanie osiva zelenín do obehu musia spĺňať tie druhy zelenín, ktoré sú uvedené v časti B zoznamu druhov poľnohospodárskych plodín2) (ďalej len „zoznam zelenín“) okrem týchto druhov:

a) cibuľa šalotka (Allium ascalonicum),

b) cibuľa zimná (Allium fistulosum),

c) cesnak kuchynský (Allium sativum),

d) artičoka bodliaková, karda (Cynara cardunculus),

e) rebarbora pontická (Rheum rhaponticum).

§ 3

Vymedzenie pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) uvádzaním osiva zelenín do obehu predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz z tretích krajín alebo akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu; za uvádzanie osiva zelenín do obehu a odrôd zelenín sa nepovažuje

1. dodávka osiva Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“) (§ 18 ods. 1),

2. dodávka osiva na účely jeho úpravy fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré ako dodávatelia služieb nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva do obehu,

3. dodávka osiva na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia osiva, ak fyzická osoba alebo právnická osoba ako dodávateľ uvedených služieb nenadobudla vlastníctvo k dodanému osivu alebo k produktu zberu; dodávateľ osiva je povinný predložiť príslušnému zodpovednému orgánu na základe jeho výzvy kópiu zmluvy uzavretej s dodávateľom služieb do desať dní od jej uzavretia, ktorá obsahuje požiadavky a podmienky, za ktorých dodávateľ má plniť dohodnutú činnosť,

b) zeleninou rastlina zo zoznamu zelenín, ktorá je určená na poľnohospodársku výrobu alebo záhradnícku výrobu a ktorá nie je určená na okrasné účely,

c) základným osivom zelenín osivo, ktoré

1. bolo vyrobené priamo zo šľachtiteľského množiteľského materiálu pod dohľadom šľachtiteľa3) alebo z množiteľského materiálu predstupňov,

2. je určené na výrobu osiva kategórie množiteľského materiálu ako certifikované osivo,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovený v prílohe č. 1,

4. pri úradnej skúške, alebo ak ide o požiadavky uvedené v prílohe č. 1, pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

d) certifikovaným osivom zelenín osivo, ktoré

1. je vyrobené zo základného osiva alebo z osiva uvedeného v písmene c) prvom bode, ak o to požiadal šľachtiteľ a ak bolo uznané podľa § 15 ods. 3 zákona,

2. je určené predovšetkým na výrobu zeleniny,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovený v prílohe č. 1,

4. pri úradnej skúške alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom splnilo podmienky ustanovené v bodoch 1 až 3,

5. úradne bolo prehliadané na účely overenia odrodovej pravosti a odrodovej čistoty,

e) štandardným osivom zelenín osivo, ktoré

1. má dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu,

2. je určené na výrobu zeleniny,

3. spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav ustanovený v prílohe č. 1,

4. bolo skontrolované následnou kontrolou na účely overenia odrodovej pravosti a odrodovej čistoty.

§ 4

Všeobecné požiadavky na osivá zelenín

(1) Osivá druhov zelenín, ktoré sú uvedené v zozname zelenín a ktorých odrody neboli registrované podľa § 4 zákona, sa nesmú uznávať, kontrolovať a uvádzať do obehu, ak neboli vyrobené z odrody, ktorá je registrovaná aspoň v jednom členskom štáte Európskeho spoločenstva (ďalej len „členský štát“).

(2) Na osivá odrôd druhov zelenín, ktoré sú uvedené v listine registrovaných odrôd (§ 7 ods. 4 zákona) alebo sú zapísané v spoločnom katalógu odrôd (§ 2 ods. 14 zákona) a ktoré spĺňajú požiadavky a podmienky ustanovené zákonom a týmto nariadením, sa nesmú okrem obmedzení, ktoré ustanovuje toto nariadenie, prijímať iné obmedzenia alebo prísnejšie podmienky vzťahujúce sa na dodávateľa, kvalitu a zdravotný stav osív zelenín.

§ 5

Požiadavky na výrobu osiva zelenín

(1) Kontrolný ústav uznáva množiteľské porasty zelenín, ktoré sú určené na výrobu osiva v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo.

(2) Požiadavky na uznanie množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo sú ustanovené v prílohe č. 2.

(3) Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva v kategórii štandardné osivo sa neustanovujú. Za ich kvalitu a zdravotný stav zodpovedá dodávateľ.

§ 6

Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín

(1) Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva zelenín sú ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Požiadavky podľa prílohy č. 1 musí spĺňať osivo zelenín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a štandardné osivo.

(3) Vzorky osiva na účely uznávania osiva zelenín a kontroly zelenín a vzorky štandardného osiva na následnú kontrolu sa odoberajú úradne alebo pod úradným dohľadom uznanými metódami.

(4) Pri odbere vzoriek osiva pod úradným dohľadom podľa odseku 3 musia byť splnené tieto požiadavky:

a) odber vzoriek osiva vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom,

b) odber vzoriek osiva sa vykonáva podľa schválených metód medzinárodných organizácií,

c) vzorkovateľ osiva je

1. fyzická osoba, ktorá nemá hmotný a nehmotný prospech na výsledku uznania osiva,

2. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza do obehu,

3. zamestnanec fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza do obehu,

d) odber vzoriek osiva sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,

e) vzorkovateľ osiva uvedený v písmene c) druhom bode vykoná odber vzoriek osiva len z dávok osiva vyrobených pre jeho zamestnávateľa alebo dodávateľa, ak sa tento jeho zamestnávateľ alebo dodávateľ a kontrolný ústav nedohodnú inak.

(5) Pri dohľade podľa odseku 4 písm. d) sa pomerná časť dávok osiva vzorkuje. Pomerná časť je najmenej 5 % dávok osiva; táto pomerná časť sa rozdelí čo najrovnomernejšie. Kontrolný ústav porovnáva vzorky úradne odobratého osiva so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom.

§ 7

Uznávanie a kontrola osiva zelenín

(1) Kontrolný ústav uznáva osivo zelenín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo.

(2) Pri uvádzaní štandardného osiva zelenín do obehu kontrolný ústav náhodnými kontrolami overuje, či dodávateľom deklarovaná kvalita, zdravotný stav, druhová pravosť, odrodová pravosť a odrodová čistota sú dostatočné.

(3) Na účely uznania osiva zelenín podľa odseku 1 a kontroly osiva podľa odseku 2 sa odoberá potrebné množstvo čiastkových vzoriek osiva zelenín. Najvyššia hmotnosť dávky a najnižšia hmotnosť vzorky osiva zelenín je uvedená v prílohe č. 3.

(4) Pri dodávkach osiva zelenín v kategóriách osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo a štandardné osivo kontrolný ústav vykonáva kontrolu odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva vegetačnou skúškou.

(5) Ak výsledky vegetačných skúšok opakovane preukážu, že osivo kontrolovanej odrody dostatočne nespĺňa požiadavky ustanovené v prílohách č. 1 a 2 pre odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, kontrolný ústav prijme opatrenie, ktorým zakáže dodávateľovi takéto osivo uvádzať do obehu.

(6) Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav s dostatočnou istotou zistil, že osivo zelenín spĺňa požiadavky a podmienky na jeho uvádzanie do obehu alebo ich bude spĺňať v budúcnosti, opatrenie prijaté podľa odseku 5 zruší bez zbytočného odkladu.

(7) Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas uvádzania osiva zelenín do obehu náhodnými kontrolami overovať, či osivo zelenín spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 1.

(8) Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom pri uznávaní osiva podľa § 3 písm. c) štvrtého bodu a písm. d) štvrtého bodu musia byť splnené tieto požiadavky:

a) pri poľnej prehliadke

1. inšpektor

1.1. má technickú kvalifikáciu, je úradne poverený kontrolným ústavom a zložil sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami pre úradné skúšanie ustanovenými kontrolným ústavom,

1.2. nemá v súvislosti s vykonávaním prehliadky hmotný a nehmotný prospech,

1.3. vykonáva prehliadky,

2. množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva, ktoré prešlo následnou úradnou kontrolou, a jej výsledky boli vyhovujúce,

3. úradní inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 %,

4. pomerná časť vzoriek osiva z dávok osív zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie na účely následnej úradnej kontroly, a ak je to vhodné, na úradné laboratórne skúšky osív týkajúce sa odrodovej pravosti a čistoty;

b) pri skúšaní osiva

1. skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium"), ktoré je na tento účel poverené kontrolným ústavom za podmienok uvedených v bodoch 2 až 7,

2. laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný za technickú prevádzku laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,

3. laboratórium je umiestnené vo vyhovujúcich priestoroch a má zariadenia, ktoré sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,

4. skúšanie sa vykonáva podľa schválených metód medzinárodných organizácií,

5. laboratórium je

5.1. nezávislým laboratóriom,

5.2. laboratóriom, ktoré patrí osivárskej spoločnosti,

6. laboratórium umožní vykonávanie dohľadu kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,

7. laboratórium podľa bodu 5.2. môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene osivárskej spoločnosti, ktorej patrí, ak sa táto osivárska spoločnosť, žiadateľ o certifikáciu a kontrolný ústav nedohodnú inak.

(9) Pri dohľade podľa odseku 8 písm. b) šiesteho bodu sa pomerná časť dávok osív kontrolne skúša úradným skúšaním osiva. Táto pomerná časť je najmenej 5 % dávky osiva, ktorá sa rozdelí čo najrovnomernejšie.

§ 8

Kontrola kvality štandardného osiva zelenín dodávateľom

Dodávateľ je povinný vykonať pred uvedením štandardného osiva zelenín do obehu kontrolu súladu jeho kvality s požiadavkami ustanovenými v prílohe č. 1.

Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín

§ 9

(1) Ak je ohrozené zásobovanie trhu základným osivom zelenín, ktoré spĺňa požiadavky na klíčivosť podľa prílohy č. 1, Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) môže prijať mimoriadne opatrenie podľa § 40 ods. 1 písm. b) zákona na zabezpečenie potrebného množstva osiva zelenín, ktorým na účely uznávania osiva zelenín určí nižšie hodnoty klíčivosti ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1. Ministerstvo zároveň v opatrení ustanoví podmienky, za ktorých dodávateľ ručí za klíčivosť osiva uvádzaného do obehu. Dodávateľ je povinný okrem návesky podľa § 16 ods. 1 k obalu pripojiť aj osobitnú návesku, na ktorej okrem klíčivosti osiva uvedie aj svoje obchodné meno, sídlo a číslo dávky, z ktorej osivo pochádza. Dodávateľ sa musí písomne zaručiť za deklarovanú klíčivosť osiva.

(2) Na účely okamžitej dostupnosti osiva zelenín môže dodávateľ osivo zelenín v kategóriách základné osivo a certifikované osivo uvádzať do obehu po prvého kupujúceho aj pred skončením úradnej skúšky klíčivosti, ak

a) požiada kontrolný ústav o uznanie osiva na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,

b) dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo prvého kupujúceho osiva,

c) dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva záruku za klíčivosť stanovenú predbežnou analýzou,

d) na osobitnej náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom a s číslom dávky osiva,

e) kontrolný ústav povolí úradné uznanie osiva s klíčivosťou určenou podľa písmena a), ak toto osivo spĺňa ostatné požiadavky podľa prílohy č. 2,

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nevzťahujú na osivo zelenín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín.

§ 10

(1) Pri dočasnom ohrození zásobovania trhu základným osivom, certifikovaným osivom a štandardným osivom zelenín možno uznať a uvádzať do obehu osivo takej kategórie, ktorá nespĺňa požiadavky, alebo osivo takej odrody, ktorá nebola zaradená do Spoločného katalógu odrôd a druhov poľnohospodárskych rastlín, ani do národných katalógov odrôd v jednotlivých členských štátoch. O uznanie a uvádzanie uvedeného osiva do obehu žiada Európsku komisiu (ďalej len „Komisia") ministerstvo.

(2) Ak je do obehu uvádzané osivo podľa odseku 1, môže ísť len o také jeho množstvo, ktoré je potrebné na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom zelenín.

(3) Dodávateľ je povinný na úradnej náveske pri dodávke základného osiva alebo certifikovaného osiva alebo na dodávateľskej náveske pri dodávke štandardného osiva dodávaného podľa odseku 1 uviesť, že dodávané osivo je osivo kategórie, ktorá spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu ustanovené týmto nariadením, alebo je osivom neregistrovanej odrody.

§ 11

Uvádzanie osiva zelenín do obehu

(1) Dodávateľ nesmie uvádzať do obehu osivo zelenín, ak nebolo kontrolným ústavom uznané ako osivo predstupňov, základné osivo alebo certifikované osivo alebo ak dodávateľ podľa § 8 nezistil, že osivo spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením pre štandardné osivo.

(2) Osivo priemyselnej čakanky dodávateľ môže uvádzať do obehu len v kategóriách základné osivo alebo certifikované osivo.

(3) Ak komisia rozhodne, že od určitého času nemožno osivo niektorých druhov zelenín uvádzať do obehu, ak nebolo uznané ako základné osivo alebo certifikované osivo, dodávateľ nesmie od tohto času uvádzať do obehu osivo vybraných druhov zelenín v kategórii štandardné osivo.

(4) Dodávateľ môže uvádzať do obehu osivo predstupňov, základné osivo, certifikované osivo alebo štandardné osivo zelenín, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo musí byť balené v uzavretých obaloch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 16, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(5) Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo zelenín v malom množstve na základe výnimky udelenej ministerstvom, osivo nemusí byť balené a označené podľa odseku 4, dodávateľ je však povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi uvedenými v § 17 ods. 3 písm. b).

(6) Dodávateľ do obehu môže uvádzať aj

a) šľachtiteľské osivo zelenín, ak spĺňa podmienky podľa odseku 7,

b) ním vyrobené osivo zelenín na spracovanie za podmienky, že zabezpečí jeho identitu,

c) malé množstvá osiva na vedecké účely alebo šľachtiteľské účely,

d) zodpovedajúce množstvá osiva zelenín registrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia udelená kontrolným ústavom.

(7) Šľachtiteľské osivo zelenín podľa odseku 6 písm. a) možno uvádzať do obehu, len ak

a) bolo úradne prehliadnuté kontrolným ústavom, pričom sa zistilo, že spĺňa požiadavky pre certifikáciu základného osiva ustanovené v prílohe č. 1,

b) je zabalené podľa § 14,

c) každý obal je označený náveskou podľa § 16 ods. 5 písm. b), ktorá musí obsahovať najmä tieto údaje:

1. označenie príslušného zodpovedného orgánu a členského štátu alebo ich rozlišovací kód,

2. výrobné číslo alebo číslo dávky,

3. mesiac a rok balenia, alebo

4. mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie,

5. botanický názov druhu zeleniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

6. názov odrody,

7. údaj „osivo vyššej generácie množenia“,

8. počet generácií predchádzajúcich kategórií certifikované osivo.

§ 12

Dovoz osiva zelenín z tretích krajín

(1) Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a následne uvádzať do obehu len osivo zelenín, ktoré spĺňa požiadavky na poľné prehliadky ustanovené v prílohe č. 2 a požiadavky na kvalitu, zdravotný stav, druhovú pravosť, na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu ustanovené v prílohe č. 1.

(2) Dodávateľ môže dovážať osivo zelenín z tretej krajiny, len ak Rada Európskej únie na návrh komisie pred jeho dovozom prijala rozhodnutie, ktorým uznala, že osivo zelenín vyrábané v tejto tretej krajine poskytuje rovnocenné záruky ako osivo zelenín vyrobené v niektorom členskom štáte, a to najmä ak ide o skúšanie jeho kvality, druhovej pravosti, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty a analytickej čistoty, o jeho zdravotný stav, balenie, označovanie, uzatváranie obalov a o požiadavky uvedené v prílohe č. 2 na množiteľské porasty, z ktorých pochádza a na kontrolu kvality.

(3) Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva zelenín v členských štátoch dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný zabezpečiť si od vývozcu tieto údaje o dovážanom osive:

a) druh zeleniny,

b) odrodu,

c) kategóriu množiteľského materiálu,

d) krajinu výroby osiva a príslušný zodpovedný orgán,

e) krajinu vývozu,

f) dovozcu,

g) množstvo dovezeného osiva.

(4) Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré predkladá kontrolnému ústavu.

§ 13

Spoločné ustanovenia o balení osiva zelenín

(1) Dodávateľ môže osivo zelenín uvádzať do obehu vo veľkospotrebiteľskom balení (ďalej len „balenie“) alebo v malospotrebiteľskom balení Európskeho spoločenstva (ďalej len „malé balenie ES“).

(2) Malé balenie ES je

a) do 5 kg, ak ide o strukoviny,

b) do 500 g, ak ide o cibuľu, trebuľku, špargľu, mangold, cviklu, okrúhlicu, dyňu červenú, tekvicu, mrkvu, reďkev, hadomor španielsky, špenát a valeriánu poľnú,

c) do 100 g, ak ide o všetky ostatné druhy zeleniny.

§ 14

Balenie osiva zelenín

(1) Obaly s osivom predstupňov, základným osivom, certifikovaným osivom alebo štandardným osivom zelenín musia byť uzatvorené úradne alebo pod odborným dohľadom podľa odseku 4 takým spôsobom, aby ich nebolo možno otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo náveske dodávateľa, alebo na obale po nedovolenom zasahovaní. Súčasťou pečatného systému je plomba alebo rovnocenná pečať (ďalej len „úradná pečať“) a úradná náveska alebo náveska dodávateľa.

(2) Dodávateľ nemusí uzatvárať obaly podľa odseku 1, ak použije pečatný systém s jednorazovým použitím.

(3) Obaly, ktoré už boli úradne uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, ibaže by tak urobil zástupca kontrolného ústavu alebo osoba uvedená v odseku 4. Pri opakovanom uzatvorení obalu dodávateľ je povinný na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.

(4) Osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek a uzatváranie obalov podľa odsekov 1 a 3 je fyzická osoba, ktorú touto činnosťou písomne poveril dodávateľ a ako zodpovednú osobu ju oznámil kontrolnému ústavu.

(5) Osoby zodpovedné za pripevňovanie návesiek sú povinné

a) informovať príslušné zodpovedné orgány všetkých členských štátov o čase začatia a skončenia ich činnosti,

b) po dobu troch rokov uchovávať záznamy o všetkých dávkach štandardného osiva a tieto záznamy na požiadanie poskytnúť kontrolnému ústavu s tým, že ten je oprávnený ich poskytnúť príslušným zodpovedným orgánom všetkých členských štátov,

c) najmenej po dobu dvoch rokov uchovávať odobranú čiastkovú vzorku osiva odrôd druhov zelenín, pre ktoré sa nevyžaduje udržiavacie šľachtenie (§ 2 ods. 3 zákona), a tú poskytnúť kontrolnému ústavu s tým, že ten je oprávnený ju poskytnúť príslušným zodpovedným orgánom všetkých členských štátov,

d) odoberať vzorky z každej dávky štandardného osiva určenej na uvádzanie do obehu a sprístupniť ich príslušným zodpovedným orgánom členských štátov najmenej po dobu dvoch rokov.

Plnenie povinností ustanovených v písmenách b) a d) kontrolný ústav kontroluje formou náhodných kontrol. Povinnosť ustanovená v písmene c) sa vzťahuje aj na osoby zodpovedné za pripevňovanie návesiek, ktorých touto činnosťou poveril dodávateľ, ktorý osivo zelenín vyrába.

§ 15

Malé balenie osiva zelenín

(1) Malé balenie ES osiva zelenín kategórie certifikované osivo musí byť uzavreté takým spôsobom, aby sa nedalo otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na úradnej náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní.

(2) Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu, aby mohol skontrolovať identitu osiva v čase delenia dávok osiva a ich balenia do malospotrebiteľských obalov.

§ 16

Označovanie osiva zelenín

(1) Pri uvádzaní osiva predstupňov, základného osiva a certifikovaného osiva zelenín do obehu okrem certifikovaného osiva v malom balení dodávateľ je povinný vyhotoviť a zvonka k nim pripojiť úradnú návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:

a) označenie „kvalita ES“,

b) označenie členského štátu a príslušného zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,

c) mesiac a rok balenia vyjadrený ako „vzorkované (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného úradného vzorkovania na účely certifikácie vyjadrený ako „vzorkované(mesiac a rok)“,

d) výrobné číslo alebo číslo dávky,

e) botanický názov druhu zeleniny, ktorý možno uviesť v skrátenej forme bez mien autorov,

f) názov odrody,

g) kategóriu osiva,

h) krajinu výroby,

i) deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien,

j) ak ide o použitie granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc, uviesť pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti,

k) ak ide o odrody, ktoré sú hybridmi alebo inbrednými líniami

1. pre základné osivo, ak hybrid alebo inbredná línia, z ktorých osivo pochádza, boli registrované podľa § 4 ods. 2 zákona názov komponentu, pod ktorým bol registrovaný, spolu so slovom „komponent“,

2. pre základné osivo v iných prípadoch názov komponentu, z ktorého osivo pochádza, spolu so slovom „komponent“,

3. pre certifikované osivo názov odrody, z ktorej osivo pochádza, spolu so slovom „hybrid“,

l) ak ide o opakované skúšanie klíčivosti údaj „opakovane skúšaná klíčivosť (mesiac a rok)“.

(2) Ak dodávateľ do obehu uvádza osivo s nižšou klíčivosťou podľa § 9 ods. 1, s úradne nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 9 ods. 2 alebo osivo podľa § 10, je povinný uviesť o tom údaj na náveske.

(3) Náveska sa nesmie použiť viackrát a musí byť z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť. Údaje podľa odsekov 1 a 2 musia byť na náveske čitateľne a nezmazateľne vytlačené v štátnom jazyku5) alebo v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva. Náveska môže byť umiestnená aj vnútri priehľadného obalu, ak údaje na nej sú čitateľné. Ak dodávateľ úradnú návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť úradnou pečaťou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť aj nalepovaciu návesku.

(4) Na základe žiadosti dodávateľa môže ministerstvo, ak sú splnené podmienky ustanovené Komisiou, udeliť súhlas s tým, že dodávateľ pod dozorom kontrolného ústavu namiesto visiacej úradnej návesky alebo nalepovacej úradnej návesky bude uvádzať údaje podľa odseku l priamo na obale, vytlačené vo forme úradnej návesky nezmazateľným spôsobom.

(5) Návesky na obaloch s osivom zelenín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť

a) biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo [§ 11 ods. 7 písm. c)] a pre osivo predstupňov (§ 2 ods. 23 zákona),

b) biela pre základné osivo [§ 3 písm. c)],

c) modrá pre certifikované osivo [§ 3 písm. d)],

d) tmavožltá pre štandardné osivo [§ 3 písm. e)],

e) sivá pre osivo vyrobené a uznané podľa § 17 ods. 1 a 2.

(6) Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť osvedčenú kópiu úradného dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe ako farba návesky, ktorý musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až g). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s úradnou náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak údaje podľa odseku 1 sú nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použila nalepovacia úradná náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.

(7) Označovanie osív zelenín podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje aj na malé balenia ES základného osiva.

(8) Balenia štandardného osiva a malé balenie ES osiva kategórie certifikované osivo musia byť označené náveskou dodávateľa s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí spĺňať požiadavky pre úradnú návesku podľa odseku 3. Náveska dodávateľa musí v štátnom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva obsahovať tieto údaje:

a) označenie „kvalita ES“,

b) meno a adresu osoby zodpovednej za pripevňovanie návesiek alebo jeho identifikačná značka,

c) obchodný rok balenia alebo rok opakovaného skúšania klíčivosti, prípadne koniec obchodného roka,

d) botanický názov druhu zeleniny,

e) názov odrody,

f) kategóriu osiva; pri malých baleniach ES možno certifikované osivo označiť písmenom „C“ alebo „Z“ a štandardné osivo písmenom „S“,

g) referenčné číslo dávky uvedené osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek, ak ide o štandardné osivo,

h) výrobné číslo alebo číslo dávky, ak ide o certifikované osivo,

i) deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien okrem malých balení do 500 g,

j) pri použití granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc uviesť pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti.

(9) Dodávateľ nemusí označovať malé balenie ES osiva kategórie certifikované osivo náveskou podľa odseku 8, ak údaje uvádzané na náveske sú nezmazateľne vytlačené na malom balení ES v štátnom jazyku alebo v inom úradnom jazyku Európskeho spoločenstva.

(10) Ak dodávateľ dodáva štandardné osivo zelenín v malom balení ES, musí zabezpečiť, aby údaje uvádzané na náveske podľa odseku 8 boli nezmazateľne vytlačené na malom balení ES.

(11) Ak sa do obehu uvádza osivo geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný na náveske, obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody.

(12) Ak dodávané osivo bolo chemicky ošetrené, dodávateľ je povinný na náveske, obale a v sprievodnom doklade uviesť údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke. Pri dodávkach osiva v malom balení možno tento údaj vytlačiť priamo na obale alebo vnútri obalu.

(13) Ak dodávateľ zamýšľa na náveske dodávateľa pri uvádzaní do obehu štandardného osiva uviesť odkaz na postupy udržiavacieho šľachtenia akejkoľvek odrody, je povinný tento úmysel vopred oznámiť kontrolnému ústavu.

§ 17

Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva zelenín

(1) Osivo zeleniny, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 12 ods. 2, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 12 ods. 2, a

b) zberalo v inom členskom štáte, možno kontrolným ústavom uznávať, ak množiteľské porasty tohto osiva boli úradne prehliadané v súlade s podmienkami ustanovenými v prílohe č. 2 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo spĺňa podmienky ustanovené v prílohe č. 1 pre kategóriu osiva, v ktorej boli vyrobené.

(2) Ak osivo podľa odseku 1 bolo vyrobené priamo z úradne uznaného osiva predstupňov, kontrolný ústav môže takto vyrobené osivo uznať v kategórii základné osivo, ak výsledky uznávacieho konania preukázali, že osivo spĺňa podmienky ustanovené v prílohe č. 1 pre kategóriu základné osivo.

(3) Osivo zelenín, ktoré bolo vyrobené a uznané podľa odsekov 1, 2 a 4 sa bude baliť podľa podmienok ustanovených v § 13 až 15. Každé balenie musí byť

a) označené úradnou náveskou, ktorá obsahuje

1. označenie členského štátu a príslušného orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,

2. botanický názov druhu zeleniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

3. názov odrody,

4. kategóriu osiva,

5. výrobné číslo alebo číslo dávky,

6. deklarovanú čistú hmotnosť netto alebo brutto,

7. údaj „osivo necertifikované s konečnou platnosťou“,

b) sprevádzané sprievodným dokladom, ktorý obsahuje

1. označenie príslušného zodpovedného orgánu, ktorý doklad vydáva,

2. botanický názov druhu zeleniny, ktorý môže byť uvedený v skrátenej forme bez mien autorov,

3. názov odrody,

4. kategóriu osiva,

5. výrobné číslo alebo číslo dávky s označením poľa a názvom krajiny alebo krajín, ktoré osivo certifikovali,

6. oblasť výroby dávky, na ktorú sa doklad vzťahuje,

7. hmotnosť zberaného osiva a počet balení,

8. vyhlásenie, že podmienky, ktoré sa vyžadujú od zeleniny, z ktorej osivo pochádza, sú splnené,

9. výsledky rozborov osiva.

(4) Kontrolný ústav môže uznávať aj osivo zelenín, ktoré sa

a) vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo úradne uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 12 ods. 2, alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva úradne uznaného v členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 12 ods. 2, a

b) zberalo v tretej krajine, ak množiteľské porasty založené v tretej krajine boli úradne prehliadané na účely uznávania osiva a ak komisia tejto tretej krajine priznala rovnocennosť (§ 12 ods. 2) pre uznávanie osiva so skúšaním osív vykonávaným v členskom štáte, pričom sa úradnými skúškami zistilo, že osivo spĺňa požiadavky ustanovené v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva.

§ 18

Zodpovedný orgán

(1) Zodpovedným orgánom za vykonávanie kontroly hodnotenia a skúšania štandardného osiva zelenín dodávateľmi podľa § 8, ako aj za uznávanie množiteľských porastov v kategórii osivo predstupňov, základné osivo a certifikované osivo a za uznávanie základného osiva a certifikovaného osiva a úradnú kontrolu osiva zelenín podľa § 7 je kontrolný ústav.

(2) Kontrolný ústav môže poveriť vykonávaním kontrolných a skúšobných činností fyzickú osobu alebo právnickú osobu len v prípade, ak táto osoba alebo jej zamestnanci nemajú osobný prospech na výsledku vykonanej činnosti a na opatreniach, ktoré treba prijať na základe výsledku vykonanej činnosti.

(3) Kontrolný ústav na účely zabezpečenia súladu skutočného stavu s požiadavkami ustanovenými v tomto nariadení vydáva úradné opatrenia, kontroluje ich plnenie a spolupracuje s odborníkmi komisie podľa § 19 a 20.

(4) Kontrolný ústav, fyzická osoba alebo právnická osoba, ak bola na to poverená podľa odseku 2,

a) vydáva osvedčenie o prehliadke množiteľského porastu zelenín podľa § 5 ods. 1,

b) vydáva osvedčenia o uznaní množiteľského materiálu (osiva) zelenín,

c) vydáva posudky úradnej vzorky množiteľského materiálu (osiva) zelenín o neuznaní množiteľského materiálu alebo o nepovolení preskladneného množiteľského materiálu (osiva) zelenín,

d) vyhotovuje zápisnice o kontrole kvality (osiva) zelenín podľa § 7 ods. 5,

e) vydáva iné úradné stanoviská súvisiace s výrobou, spracúvaním a uvádzaním osiva zelenín do obehu.

§ 19

Dočasné pokusy

Ak komisia rozhodne o vykonaní dočasných pokusov zameraných na určité podmienky a požiadavky na úrovni členských štátov na uvádzanie osiva zelenín do obehu, ministerstvo prijme opatrenie, ktorým určí výnimky a ich rozsah z dodržiavania určitých povinností ustanovených v tomto nariadení.

§ 20

Porovnávacie skúšky

(1) Ak komisia rozhodne o vykonaní porovnávacích skúšok v členských štátoch, tieto sa budú vykonávať na účel následnej kontroly vzoriek základného osiva okrem hybridov a syntetických odrôd a certifikovaného osiva alebo štandardného osiva, ktoré boli úradne odobraté počas vzorkovania kontrolným ústavom. Následnou kontrolou vzoriek sa zisťuje, či osivo zelenín spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav podľa tohto nariadenia na ich uvádzanie do obehu.

(2) Výsledky porovnávacích skúšok vykonaných podľa odseku 1 sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osív zelenín a následných kontrol. Kontrolný ústav o porovnávacích skúškach vypracuje správu a zasiela ju komisii a príslušným zodpovedným orgánom členských štátov.

(3) Do porovnávacích skúšok možno zahrnúť aj osivo zelenín, ktoré bolo vyrobené v tretích krajinách, ak sa nachádza na území Slovenskej republiky.

§ 21

Výbory komisie a regulačný postup

(1) Ministerstvo a kontrolný ústav konzultujú s poradným výborom, riadiacim výborom a s regulačným výborom Európskeho spoločenstva všetky záležitosti v rozsahu tohto nariadenia, ktoré súvisia s uvádzaním osiva zelenín do obehu.

(2) Slovenskú republiku zastupuje v poradnom výbore, riadiacom výbore a v regulačnom výbore Európskeho spoločenstva zástupca, ktorého vymenúva a odvoláva ministerstvo.

§ 22

Zabezpečenie plnenia úloh vyplývajúcich z opatrení komisie

Úlohy vyplývajúce z opatrení podľa právnych aktov uvedených v prílohe č. 4 a opatrení komisie zabezpečuje ministerstvo, ktoré

a) informuje komisiu o uvedení právnych predpisov Slovenskej republiky upravujúcich osivo zelenín do súladu s právne záväznými aktmi Európskych spoločenstiev a zašle jej ich znenie s tabuľkou zhody,

b) informuje komisiu o každom zodpovednom úradnom orgáne Slovenskej republiky (§ 18),

c) môže požiadať komisiu, aby sa na území Slovenskej republiky od určeného času uvádzalo osivo niektorých druhov zelenín do obehu len v kategóriách základné osivo a certifikované osivo,

d) môže požiadať komisiu o udelenie výnimky z § 10 ods. 1,

e) prijme opatrenia na koordináciu, vykonávanie a kontrolu dočasných pokusov a porovnávacích skúšok vykonávaných podľa § 19 a 20 a na posúdenie ich výsledkov,

f) spolupracuje so Stálym výborom pre osivo a množiteľský materiál pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo a lesníctvo Európskeho spoločenstva pri posudzovaní návrhov opatrení komisie, v súvislosti s uvádzaním osiva zelenín do obehu.

§ 23

Týmto nariadením sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 4.


§ 24

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou § 2 ods. 2, § 4, § 9 ods. 3, § 10, § 11 ods. 3, § 11 ods. 6 písm. d), § 12, § 13, § 14 ods. 5, § 16 ods. 1 písm. a) a b), § 16 ods. 8 písm. a) a b), § 17, § 19, § 20 a § 21, ktoré nadobudnú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 169/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA ZELENÍN

1. Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.

2. Prítomnosť chorôb a škodlivých organizmov, ktoré znižujú užitočnosť osiva, musí byť na čo najnižšej úrovni.

3. Osivo musí spĺňať aj tieto podmienky:

Druhy Najnižšia ana-
lytická čistota
v % hmotnosti
Najvyšší obsah
semien iných
rastlinných
druhov
(% hmotnosti)
Najnižšia klíči-
vosť
%
Artičoka bodliaková (Cynara cardunculus) 96 0,5 65
Baklažán (Solanum melongena) 96 0,5 65
Bôb obyčajný (Vicia faba) 98 0,1 80
Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum) 95 1,5 65
Čakanka štrbákova (Cichorium endivia) 95 1 65
Čakanka priemyselná (Cichorium intybus) 97 1 80
Cibuľa kuchynská (Allium cepa) 97 0,5 70
Cvikla (Beta vulgaris var. conditiva) 97 0,5 70
Dyňa červená (Citrullus lanatus) 98 0,1 75
Fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris) 98 0,1 75
Fazuľa šarlátová (Phasoleus coccineus) 98 0,1 80
Fenikel (Foeniculum vulgare) 96 1 70
Hadomor španielsky (Scorzonera hispanica) 95 1 70
Hrach siaty (Pisum sativum) 98 0,1 80
Karfiol (Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis) 97 1 70
Kapustoviny ostatné (Brassica spp.) 97 1 75
Mangold (Beta vulgaris var. vulgaris) 97 0,5 50
Melón cukrový (Cucumis melo) 98 0,1 75
Mrkva obyčajná (Daucus carota) 95 1 65
Okrúhlica (Brassica rapa var. rapa) 97 1 80
Paprika ročná (Capsicum annuum) 97 0,5 65
Petržlen záhradný (Petroselinum crispum) 97 1 65
Pór pestovaný (Allium porrum) 97 0,5 65
Rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum) 97 0,5 75
Reďkev siata (Raphanus sativus) 97 1 70
Šalát siaty (Lactuca sativa) 95 0,5 75
Špargľa (Asparagus officinalis) 96 0,5 70
Špenát siaty (Spinacea oleracea) 97 1 70
Tekvica obyčajná (Cucurbita pepo) 98 0,1 75
Tekvica obrovská (Cucurbita maxima) 98 0,1 80
Uhorka siata (Cucumis sativus) 98 0,1 80
Trebuľka voňavá (Anthriscus cerefolium) 96 1 70
Valeriánka poľná (Valerianella locusta) 95 1 65
Zeler voňavý (Aptum graveolens) 97 1 70

4. Požiadavky na zdravotný stav:

4.1 Osivo strukovín nesmie byť kontaminované týmito druhmi hmyzu:

Zrniarka fazuľová (Acantoscelides obtectus Sag),

Zrniarka hrachorová (Bruchus affinis Froel.),

Zrniarka čierna (Bruchus atomarius L.),

Zrniarka hrachová (Bruchus pisorium L.),

Zrniarka bôbová (Bruchus rufimanus Boh.).

4.2 Osivo nesmie byť kontaminované živými roztočmi.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 169/2004 Z. z.

POŽIADAVKY NA UZNANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV

1. Kategórie a generácie:

Množiteľské porasty určené na výrobu osiva predstupňov, základného osiva a certifikovaného osiva sa uznávajú v generáciách množenia:

a) osivo predstupňov v generáciách množenia SE1 a SE2 pri druhoch hrach siaty, fazuľa záhradná, fazuľa šarlátová a bôb obyčajný a v generácii množenia SE1 pri druhu fenikel obyčajný,

b) základné osivo v generáciách množenia E, L alebo Sc,

c) certifikované osivo v generáciách množenia C1 alebo H a C2.

2. Prehliadky porastov

2.1 Porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu. V prípade výroby osiva predstupňov a základného osiva sa vykoná aspoň jedna úradná poľná prehliadka. V prípade výroby certifikovaného osiva sa vykoná aspoň jedna úradná poľná prehliadka v rozsahu najmenej 20 % porastu každého druhu.

2.2 Porast musí byť v takej fáze vývoja, aby umožňoval primeranú kontrolu jeho odrodovej pravosti a odrodovej čistoty a kontrolu zdravotného stavu.

3. Izolačné vzdialenosti

3.1 Najmenšie izolačné vzdialenosti od susediacich porastov, ktoré môžu mať za následok nežiaduce opelenie, musia byť pri druhoch:

a) cibuľa semenačka (Allium cepa), pór semenačka (Allium porrum) od inej odrody toho istého druhu 1000 m pre osivo predstupňov, základné a certifikované osivo,

b) uhorky (Cucumis sativus), dyňa červená (Citrullus lanatus), melón cukrový (Cucumis melo), tekvica – všetky variety (Cucurbita spp.) 1000 m pre osivo predstupňov, základné a certifikované osivo od porastu inej variety alebo odrody toho istého druhu,

c) paprika (Capsicum annum) 600 m pre osivo predstupňov, základné a certifikované osivo medzi odrodami pálivými a nepálivými a medzi koreninovými a zeleninovými a 200 m medzi odrodami,

d) repa (Beta vulgaris spp.):

1. od akéhokoľvek zdroja peľu rodu repa (Beta spp.), neuvedeného nižšie, 1000 m,

2. od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rozdielnej skupiny odrôd, 1000 m pre osivo predstupňov a základné osivo a 600 m pre certifikované osivo,

3. od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rovnakej skupiny odrôd,

600 m pre osivo predstupňov a základné osivo a 300 m pre certifikované osivo,

e) kapustoviny (Brassica spp.):

1. od zdrojov cudzieho peľu, ktorý môže spôsobiť vážne zhoršenie odrôd druhov kapustovín (Brassica), pre osivo predstupňov a základné osivo 1000 m a pre certifikované osivo 600 m,

2. od ostatných zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré sú schopné krížiť sa s odrodami druhov kapustovín (Brassica), pre osivo predstupňov a základné osivo 500 m a pre certifikované osivo 300 m,

f) čakanka (Cichorium spp.):

1. od ostatných druhov toho istého rodu alebo poddruhov 1000 m,

2. od ďalšej odrody priemyselnej čakanky pre osivo predstupňov a základné osivo 600 m a pre certifikované osivo 300 m,

g) ostatné druhy:

1. od ostatných druhov zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zhoršenie v dôsledku skríženého opelenia,

– 500 m pre osivo predstupňov a základné osivo,

– 300 m pre certifikované osivo,

2. od ostatných zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré sú schopné krížiť sa s odrodami ostatných druhov s výsledkom skríženého opelenia,

– 300 m pre osivo predstupňov a základné osivo,

– 100 m pre certifikované osivo.

3.2 Na vzdialenosti uvedené v bode 3.1 sa nemusí brať zreteľ, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opelením.

4. Choroby a škodcovia

Prítomnosť chorôb a škodlivých organizmov, ktoré znižujú kvalitu osiva, musí byť na čo najnižšej úrovni.

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 169/2004 Z. z.

NAJVYŠŠIA HMOTNOSŤ DÁVKY A NAJNIŽŠIA HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA ZELENÍN

1. Najvyššia hmotnosť dávky osiva:

a) osivo fazule (Phaseolus vulgaris), hrachu (Pisum sativum) a bôbu (Vicia faba) 25 t,

b) osivo veľkosti nie menšej ako pšenica okrem fazule (Phaseolus vulgaris), hrachu (Pisum sativum) a bôbu (Vicia faba) 20 t,

c) osivo veľkosti menšej ako zrná pšenice 10 t.

2. Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť 5 % hmotnosti uvedenej v bode 1.

3. Najnižšia hmotnosť vzorky:

Druhy Hmotnosť
v g
Artičoka bodliaková (Cynara cardunculus) 50,0
Baklažán (Solanum melongena) 20,0
Bôb obyčajný (Vicia faba) 1000,0
Brokolica (Brassica oleracea convar botrytis var. cymosa) 25,0
Čakanka šalátová (Cichorium tntybus var. foliosum) 15,0
Čakanka štrbákova (Cichorium endivia) 15,0
Čakanka priemyselná (Cichorium intybus) 50,0
Cibuľa kuchynská (Allium cepa) 25,0
Cvikla (Beta vulgaris var. conditiva) 100,0
Dyňa červená (Citrullus lanatus) 250,0
Fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris) 700,0
Fazuľa šalátová (Phasoleus coccineus) 1000,0
Fenikel (Foeniculum vulgare) 25,0
Hadomor španielsky (Scorzonera hispanica) 30,0
Hrach siaty (Pisum sativum) 500,0
Karfiol (Brassica oleracea convar. botrytis var. botrytis) 25,0
Kapusta pekinská (Brassica pekinensis) 20,0
Kapustoviny ostatné (Brassica spp.) 25,0
Mangold (Beta vulgaris var. vulgaris) 100,0
Melón cukrový (Cucumis melo) 100,0
Mrkva obyčajná (Daucus carota) 10,0
Okrúhlica (Brassica rapa var. rapa) 50,0
Paprika ročná (Capsicum annuum) 40,0
Petržlen záhradný (Petroselinum crispum) 10,0
Pór pestovaný (Allium porrum) 20,0
Rajčiak jedlý (Llycopersicon esculentum) 20,0
Redkev siata (Raphanus sativus) 50,0
Šalát siaty (Lactuca sativa) 10,0
Špargľa (Asparagus officinalis) 100,0
Špenát siaty (Spinacea oleracea) 75,0
Tekvica obrovská (Cucurbita maxima) 250,0
Tekvica obyčajná (Cucurbita pepo) 150,0
Uhorka siata (Cucumis sativus) 25,0
Valeriánka poľná (Valerianella locusta) 20,0
Zeler voňavý (Apium graveolens) 5,0

4. V prípade hybridov druhov uvedených v treťom bode možno najnižšiu hmotnosť vzorky znížiť na štvrtinu hmotnosti. Vzorky však musia vážiť najmenej 5 g a musia mať najmenej 400 semien.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 169/2004 Z. z.

ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE

1. Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Ú. v. ES L 193, 20. 2. 2002) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Ú. v. EÚ L 165, 3. 7. 2003).

2. Smernica Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES ohľadne úradných skúšok vykonávaných pod úradným dohľadom (Ú. v. EÚ L 014, 18. 1. 2005).

Poznámky pod čiarou

1) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 168/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie sadiva a sadeníc zelenín do obehu.

2) Príloha č. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 164/2004 Z. z., ktorým sa vykonáva registrácia odrôd poľnohospodárskych plodín.

3) § 2 písm. g) zákona č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 41/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone rastlinolekárskej starostlivosti.

5) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.