Oznámenie č. 155/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa upravuje zúčtovanie poistného na starobné poistenie a na invalidné poistenie plateného štátom

Čiastka 72/2004
Platnosť od 24.03.2004
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004

155

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 128 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

výnos zo 16. marca 2004 č. 158/04 – II/1, ktorým sa upravuje zúčtovanie poistného na starobné poistenie a na invalidné poistenie plateného štátom.

Výnos upravuje postup pri zúčtovaní poistného plateného štátom Sociálnou poisťovňou.

Výnos nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky.