Nariadenie vlády č. 152/2004 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Čiastka 71/2004
Platnosť od 20.03.2004 do30.04.2004
Účinnosť od 20.03.2004 do30.04.2004
Zrušený 573/2003 Z. z.

OBSAH

152

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 17. marca 2004,

ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník

Vláda Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 1 zákona č. 238/2001 Z. z. Colný zákon nariaďuje:


Čl. I

Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 573/2003 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe č. 1 druhej časti I. triede 2. kapitole v Doplnkových poznámkach bod 7 znie:

7. Na účely položky 0210 termín "mäso a jedlé droby, solené alebo v slanom náleve" znamená mäso a jedlé droby hlboko a rovnomerne nasiaknuté soľou vo všetkých častiach, ktoré majú celkový obsah soli nie menší ako 1,2% hmotnosti, ak ide o solenie, ktoré zabezpečuje dlhodobú konzerváciu.".

2. V prílohe č. 1 druhej časti III. triede 15. kapitole v Doplnkových poznámkach bode 2.A tabuľka 1 znie:

Tabuľka 1
Zloženie mastných kyselín v percentách z celkových mastných kyselín
Mastné kyseliny Obsah v %
Kyselina myristová menej alebo rovné ako 0,05
Kyselina palmitová od 7,5 do 20,0
Kyselina palmitoolejová od 0,3 do 3,5
Kyselina heptadekánová menej alebo rovné ako 0,3
Kyselina heptadecénová menej alebo rovné ako 0,3
Kyselina stearová od 0,5 do 5,0
Kyselina olejová od 55,0 do 83,0
Kyselina llnolová od 3,5 do 21,0
Kyselina llnolénová menej alebo rovné ako 1,0
Kyselina arachidónová menej alebo rovné ako 0,6
Kyselina eikosenová menej alebo rovné ako 0,4
Kyselina behenová (1) menej alebo rovné ako 0,3
Kyselina lignocerová menej alebo rovné ako 0,2
.".

3. V prílohe č. 1 druhej časti III. triede 15. kapitole v Doplnkových poznámkach body 2.B až 2.E znejú:

„2.B. Podpoložka 1509 10 zahŕňa len olivové oleje definované v I. a II. triede, získané iba pomocou mechanických alebo iných fyzikálnych postupov, ktoré nevedú k modifikácii oleja a ktoré neprešli iným spôsobom úpravy ako umývaním, usadzovaním, centrifugáciou a filtráciou. Oleje získané z olív pomocou rozpúšťadiel, chemických alebo biochemických činidiel, alebo reesterifikačným procesom, ako aj akékoľvek zmesi s inými druhmi olejov sú z tejto podpoložky vylúčené.

I. Na účely podpoložky 1509 10 10 „lampovým olivovým olejom"bez ohľadu na kyslosť sa rozumie olivový olej s týmito charakteristikami:

a) obsah vosku nepresahuje 300 mg/kg;

b) obsah erytrodiolu a uvaolu nepresahuje 4,5 %;

c) obsah nasýtených mastných kyselín v 2. pozícii triglyceridov nepresahuje 1,5 %;

d) súhrn transoleických izomérov nie je väčší ako 0,1 % a súčet translinoleických a transoleických izomérov nepresahuje 0,1 %;

e) obsah stigmastadiénov nepresahuje 0,5 mg/kg;

f) rozdiel medzi HPLC a teoretickým obsahom triglyceridov s ECN42 je 0,3 alebo menší; a

g) aspoň s jednou z nasledujúcich charakteristík:

1. obsahom prchavých halogénových rozpúšťadiel vyšším ako 0,2 mg/kg alebo väčším ako 0,1 mg/kg každého jedného rozpúšťadla;

2. organoleptické charakteristiky vykazujúce medián defektov presahujúci 2,5 podľa prílohy XII nariadenia komisie (EHS) č. 2568/91.

II. Na účely podpoložky 1509 10 90 „panenským olejom" sa rozumie olivový olej s týmito charakteristikami:

a) obsah kyseliny vyjadrený ako kyselina olejová nepresahuje 2,0 g/100g;

b) peroxidové číslo nepresahuje 20 meq O2/kg;

c) obsah vosku nepresahuje 250 mg/kg;

d) obsah prchavých halogénových rozpúšťadiel nepresahuje spolu 0,2 mg/kg celkovo a 0,1 mg/kg pre každé jedno rozpúšťadlo;

e) koeficient rozpadu K270 nepresahuje 0,25;

f) odchýlka koeficientu rozpadu (delta K) v oblasti 270 nm nie je väčšia ako 0,01;

g) organoleptické charakteristiky vykazujúce medián defektov nepresahujúci 2,5 podľa prílohy XII nariadenia komisie (EHS) č. 2568/91;

h) obsah erytrodiolu a uvaolu nepresahuje 4,5 %;

ij) obsah nasýtených mastných kyselín v 2. pozícii triglyceridov nepresahuje 1,5 %;

k) súhrn transoleických izomérov nepresahuje 0,05 % a súčet translinoleických + translinolenických izomérov nepresahuje 0,05 %;

l) obsah stigmastadiénov nepresahuje 0,15 mg/kg;

m) rozdiel medzi HPLC a teoretickým obsahom triglyceridov s ECN42 má hodnotu 0,2 alebo menšiu.

2.C. Podpoložka 1509 90 zahŕňa olivový olej získaný spracovaním olivových olejov podpoložky 1509 10 10 a/alebo 1509 10 90, zmiešaný alebo nezmiešaný s panenským olivovým olejom, s týmito charakteristikami:

a) obsah kyselín vyjadrený ako kyselina olejová nepresahuje 1,0 g /100 g;

b) obsah vosku nepresahuje 350 mg/kg;

c) koeficient rozpadu K270 nepresahuje 0,9;

d) odchýlka koeficientu rozpadu (delta K) v oblasti 270 nm nepresahuje 0,15;

e) obsah erytrodiolu a uvaolu nepresahuje 4,5 %;

f) obsah nasýtených mastných kyselín v 2. pozícii triglyceridov nepresahuje 1,8 %;

g) súhrn transoleických izomérov nepresahuje 0,2 % a súčet translinoleických + translinolenických izomérov nepresahuje 0,3 %;

h) rozdiel medzi HPLC a teoretickým obsahom triglyceridov s ECN42 má hodnotu 0,3 alebo menšiu.

2.D. Na účely podpoložky 1510 00 10 „surovými olejmi" sa rozumejú oleje z olivových zvyškov s nasledujúcimi charakteristikami:

a) obsah erytrodiolu a uvaolu je vyšší ako 4,5 %;

b) obsah nasýtených mastných kyselín v 2. pozícii triglyceridov nepresahuje 2,2 %;

c) súhrn transoleických izomérov nepresahuje 0,2 % a súčet translinoleických + translinolenických izomérov nepresahuje 0,1 %;

d) rozdiel medzi HPLC a teoretickým obsahom triglyceridov s ECN42 má hodnotu 0,6 alebo menšiu.

2.E. Podpoložka 1510 00 90 zahŕňa oleje získané spracovaním olejov 1510 00 10 miešaných alebo nemiešaných s panenským olivovým olejom a oleje, ktoré nemajú charakteristiky uvedené v bodoch 2.B., 2.C. a 2.D. Oleje patriace do tejto podpoložky majú obsah nasýtených mastných kyselín na druhej pozícii triglyceridov najviac 2,2 % , súhrn transoleických izomérov nižší ako 0,4 % a súčet translinoleických + translinolenických izomérov nižší ako 0,35 % a rozdiel medzi HPLC a teoretickým obsahom triglyceridov s ECN42 nepresahuje 0,5.".

4. V prílohe č. 1 druhej časti III. triede 15. kapitole v stĺpci Opis tovaru pri číselnom znaku 1509 10 10 sa vypúšťa slovo „panenský".

5. V prílohe č. 1 druhej časti IV. triede 21. kapitole v Doplnkových poznámkach sa vypúšťa bod 1.

Doterajšie body 2 až 6 sa označujú ako body 1 až 5.

6. V prílohe č. 1 druhej časti v tabuľke stĺpci Merné jedn. sa mení označenie merných jednotiek takto:

Číselné znaky Merné jedn.
2005 70 10 KNE
2005 70 90 KNE
8901 20 -
8901 20 10 GTO
8901 20 90 CCT
8901 30 10 GTO
8901 30 90 CCT
8901 90 10 GTO

7. V prílohe č. 10 časti A v tabuľke stĺpci HU sa pri číselných znakoch 2005 10 00, 2005 20 10, 2005 20 20 a 2005 20 80 dopĺňa symbol „K".

8. V prílohe č. 11 v časti tabuľky označenej HU pri poradovom čísle 111 sa stĺpec Číselné znaky dopĺňa položkami „2005 10" a „2005 20".

9. Slová „paradajka" alebo „paradajkový" vo všetkých tvaroch sa v celom texte nariadenia vlády nahrádzajú slovami „rajčiak" alebo „rajčiakový" v príslušnom tvare.


Čl. II

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 20. marca 2004.


v z. Pál Csáky v. r.