151

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

z 26. januára 2004

o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 13c ods. 10 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Touto vyhláškou sa ustanovujú

a) ukazovatele kvality pitnej vody vrátane pitnej vody balenej do spotrebiteľského balenia a ich hygienické limity,

b) rozsah, početnosť a kritériá kontroly kvality pitnej vody,

c) náležitosti protokolu o výsledkoch kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody,

d) náležitosti žiadosti o povolenie na dočasné použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity,

e) náležitosti žiadosti o rozšírenie alebo zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody.

(2) Táto vyhláška sa nevzťahuje na pramenitú stolovú vodu, pramenitú dojčenskú vodu, prírodnú minerálnu vodu a prírodnú liečivú vodu.1)

§ 2

Vymedzenie pojmov

Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) hromadným zásobovaním pitnou vodou zásobovanie vodou z verejného vodovodu alebo z vodného zdroja, ktorý zásobuje viac ako 50 osôb,

b) individuálnym zásobovaním pitnou vodou zásobovanie pitnou vodou z jedného vodného zdroja s dennou produkciou menej ako 10 m3 vody alebo zo zdroja zásobujúceho menej ako 50 osôb,

c) medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorej prekročením stráca pitná voda vyhovujúcu kvalitu v ukazovateli, ktorého hodnota bola prekročená,

d) najvyššou medznou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s prahovým účinkom, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej,

e) medznou hodnotou referenčného rizika hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody s bezprahovým účinkom, ktorej prekročenie vylučuje použitie vody ako pitnej,

f) odporúčanou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality pitnej vody, ktorá znamená dosiahnutie optimálnej koncentrácie danej látky z hľadiska ochrany zdravia,

g) indikačnou hodnotou hodnota ukazovateľa kvality vody nešpecifického alebo skupinového charakteru používaná na posúdenie potreby podrobnejších skúšok kvality vody,

h) domovým rozvodným systémom rozvody potrubí, armatúr a zariadenia nainštalované medzi vodovodnými výtokmi určenými na odber vody na ľudskú spotrebu a verejným vodovodom, ak nie je súčasťou verejného vodovodu.

§ 3

Ukazovatele kvality

pitnej vody a ich hygienické limity

(1) Ukazovatele kvality pitnej vody a ich hygienické limity sú uvedené v prílohe č. 1.

(2) Odvodené zásahové úrovne rádiologických ukazovateľov a najvyššie prípustné hodnoty obsahu rádionuklidov v pitnej vode ustanovuje osobitný predpis.2)

§ 4

Rozsah a početnosť kontroly kvality pitnej vody

(1) Rozsah analýz a počet riadnych odberov vzoriek pitnej vody sú uvedené v prílohe č. 2.

(2) Mimoriadny odber vzoriek pitnej vody sa vykonáva

a) pred uvedením novej časti verejného vodovodu do prevádzky,

b) počas prevádzky verejného vodovodu, ak došlo k prerušeniu zásobovania pitnou vodou na viac ako 24 hodín,

c) pred začiatkom sezónneho využívania časti verejného vodovodu alebo vodného zdroja určeného na hromadné zásobovanie.

(3) Odber podľa odseku 2 sa vykonáva v rozsahu minimálnej analýzy (príloha č. 2) rozšírenej o ukazovatele, ktorých obsah môže byť zvýšený vplyvom zmien v režime zásobovania.

(4) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na hromadné zásobovanie do prevádzky musí byť vykonaná úplná analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2.

(5) Pred uvedením nového zdroja pitnej vody určeného na individuálne zásobovanie do prevádzky musí byť vykonaná minimálna analýza pitnej vody podľa prílohy č. 2.

(6) Ak hodnoty ukazovateľov kvality pitnej vody získané jej analýzou sú vyššie ako medzné hodnoty, najvyššie medzné hodnoty a medzné hodnoty referenčného rizika uvedené v prílohe č. 1, odber vzorky pitnej vody a jej analýza sa musia bezodkladne zopakovať. Ak opakovaná analýza pitnej vody potvrdí výsledky prvotnej analýzy, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou bezodkladne vykoná nápravné opatrenia.3)

(7) Pri medziročnom náraste hodnôt sledovaného ukazovateľa kvality pitnej vody o viac ako 5 % súboru hodnôt sledovaného ukazovateľa, a to v priebehu troch rokov sledovania, prevádzkovateľ zariadenia na zásobovanie pitnou vodou vykoná nápravné opatrenia.

§ 5

Odber vzoriek pitnej vody

(1) Vzorky pitnej vody musia byť odoberané tak, aby reprezentovali kvalitu dodávanej pitnej vody vo verejnom vodovode počas celého kalendárneho roka. Pri odbere vzoriek pitnej vody sa postupuje podľa slovenských technických noriem,4) ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Počet miest odberu nesmie byť menší ako počet minimálnych analýz podľa prílohy č. 2, a ak ide o verejné vodovody, ktoré zásobujú viac ako 5 000 osôb, nesmie byť menší ako 50 % z počtu minimálnych analýz podľa prílohy č. 2.

(3) Miesta odberu sa musia meniť každý rok tak, aby viac ako 50 % nebolo trvalých miest odberu. Miesta odberu sa vyberajú metódou náhodného výberu alebo inou vhodnou metódou, ktorá zaručí, že žiaden zo zásobovaných objektov nebude vylúčený z možnosti kontroly.

(4) Odborná spôsobilosť na odber vzoriek pitnej vody určenej na hromadné zásobovanie sa preukazuje podľa osobitných predpisov.5)

§ 6

Kritériá kontroly kvality pitnej vody

(1) Pri kontrole pitnej vody sa musia dodržať hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody

a) dodávanej z rozvodnej siete vnútri objektu na vodovodnom výtoku určenom na odber na ľudskú spotrebu,

b) dodávanej z verejnej studne v mieste jej výtoku zo studne,

c) dodávanej pri náhradnom zásobovaní pitnou vodou cisternami na mieste, kde vyteká z cisterny,

d) plnenej do spotrebiteľského balenia v mieste, kde sa voda plní do obalov,

e) používanej v potravinárskych podnikoch na výrobu potravín na mieste, kde sa voda na tento účel používa.

(2) Pri kontrole pitnej vody sa hygienické limity ukazovateľov kvality pitnej vody podľa § 3 považujú za splnené, ak je preukázané, že ich nedodržanie je spôsobené domovým rozvodným systémom s výnimkou objektov, v ktorých sa pitná voda dodáva odberateľom.

(3) Ukazovatele kvality pitnej vody sa určujú podľa prílohy č. 3.

§ 7

Náležitosti protokolu

Protokol o výsledkoch kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody obsahuje

a) obchodný názov a sídlo právnickej osoby, názov a sídlo obce alebo meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, z ktorých poverenia sa kontrola vykonala,

b) obchodný názov a sídlo právnickej osoby alebo meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa, ktoré vykonali kontrolu kvality pitnej vody,

c) údaj o zdroji pitnej vody,

d) údaj o mieste odberu vzorky pitnej vody, dátum a čas odberu,

e) dátum analýzy vzorky pitnej vody a údaj o použitej metóde,

f) spôsob manipulácie so vzorkou pitnej vody,

g) výsledky analýzy vzorky pitnej vody.

§ 8

Náležitosti žiadostí

(1) Žiadosť o povolenie na použitie pitnej vody, ktorá nespĺňa hygienické limity, obsahuje

a) obchodný názov a sídlo žiadateľa, ak ide o právnickú osobu, názov a sídlo obce, ak ide o obec, alebo meno, priezvisko, obchodné meno a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu podnikateľa,

b) rozsah požadovanej výnimky s jej odôvodnením a uvedením času, na ktorý sa výnimka požaduje,

c) doklady preukazujúce, že dodávanie pitnej vody, ktorá spĺňa hygienické limity, nemožno v dotknutej oblasti zabezpečiť iným spôsobom,

d) komplexné vyhodnotenie zásobovania pitnou vodou v dotknutej oblasti a reprezentatívne laboratórne analýzy pitnej vody v rozsahu vyhlášky, ktoré poskytnú štatisticky preukázateľné výsledky hodnôt ukazovateľov kvality pitnej vody z laboratórnych pracovísk s preukázaním správnosti laboratórnych výsledkov,

e) návrh nápravných opatrení,

f) spôsob informácie odberateľa pitnej vody.

(2) Žiadosť o rozšírenie alebo zúženie rozsahu a početnosti kontroly ukazovateľov kvality pitnej vody obsahuje

a) údaje uvedené v odseku 1 písm. a),

b) návrh úpravy rozsahu a početnosti kontroly kvality pitnej vody a jeho odôvodnenie,

c) výsledky najmenej desiatich analýz pitnej vody vykonaných v priebehu posledných troch rokov pred podaním žiadosti.


§ 9

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 29/2002 Z. z. o požiadavkách na pitnú vodu a kontrolu kvality pitnej vody.

§ 10

Záverečné ustanovenie

Touto vyhláškou sa transponuje právny akt Európskeho spoločenstva uvedený v prílohe č. 4.

§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2004.


Rudolf Zajac v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 151/2004 Z. z.

UKAZOVATELE KVALITY PITNEJ VODY A ICH HYGIENICKÉ LIMITY

A. Mikrobiologické a biologické ukazovatele

Por.
čís.
Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu1)
Poznámky
1. Escherichia coli EC KTJ
0
0
0
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
2. Koliformné baktérie KB KTJ
0
0
0
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
3. Enterokoky EK KTJ
0
0
0
v 100 ml
v 10 ml
v 250 ml
NMH
NMH
NMH
HZ
IZ
BPV
4. Pseudomonas
aeruginosa
PA 0 KTJ
v 250 ml
NMH BPV
5. Kultivovateľné
mikroorganizmypri 22°C
KM22 200
500
100
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
6. Kultivovateľné
mikroorganizmypri 36°C
KM36 20
100
20
KTJ
v 1 ml
v 1 ml
v 1 ml
MH
MH
MH
HZ
IZ
BPV
7. Bezfarebné
bičíkovce
BB 10
50
jedince/ml MH
MH
HZ pitnou vodou nezabezpečovanou dezinfekciou
Pre dezinfikovanú vodu je limit 0
IZ
8. Živé organizmy
(okrem bezfarebných
bičíkovcov)
ŽO 0
0
jedince/ml MH
MH
HZ
IZ
9. Vláknité baktérie(okrem železitých
a mangánových
baktérií)
VB 0
0
jedince/ml IH
IH
HZ
IZ
10. Mikromycéty
stanovitelné
mikroskopicky
MM 0
0
jedince/ml IH
IH
HZ
IZV prípade pozitívneho nálezu sa vykonáva skúška
ukazovateľa s poradovým č. 15. kultivačnou metódou
11. Mŕtve organizmy MO 30 jedince/ml MH HZ
12. Železité a
mangánovébaktérie
ŽMB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
13. Abiosestón AB 10
10
pokryvnosť
poľa v %
MH
MH
HZ
IZ
14. Clostridium
perfringens
CP 0 KTJ
v 100 ml
IH Vzťahuje sa na pitnú vodu upravovanú z povrchových vôd
alebo z podzemných vôd ovplyvnených povrchovými vodami.
Ak sa indikačná hodnota nedodrží, zisťuje sa, či nie je
ohrozené zdravie ľudí prítomnosťou mikroorganizmov, napr.
kryptosporídie
15. Saprofytické plesne SP 50
100
0
KTJ
v 100 ml
v 100 ml
v 100 ml
IH
IH
MH
HZ
IZ
BPV
V prípade prítomnosti potenciálne toxinogénnych druhov
(Aspergillus flavus, Aspergillus ochraceus, Aspergillus
versicolor, Aspergillus fumigatus, Fusarium species,
Penicilium expansum) je voda nevhodná na pitie

B. Fyzikálne a chemické ukazovatele

a) anorganické ukazovatele

Por.
čís.
Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu1)
Poznámky
16. Antimón Sb 0,005 mg/l NMH
17. Arzén As 0,01 mg/l NMH
18. Bór B 0,3 mg/l NMH
19. Bromičnany BrO3 0,01 mg/l NMH
20. Dusičnany NO3-3 50 mg/l MH
21. Dusitany NO2- 0,1
3,0
mg/l
mg/l
MH
NMH
Súčet pomerov zisteného obsahu dusičnanov delený 50
a zistený obsah dusitanov delený 3 musí by menší alebo sa
rovnať 1.
Obsah dusitanov v pitnej vode na výstupe z
úpravne musí byť nižší ako 0,1 mg/l
22. Fluoridy F 1,5 mg/l NMH
23. Chróm Cr 0,05 mg/l NMH
24. Kadmium Cd 0,003 mg/l NMH
25. Kyanidy CN- 0,03 mg/l NMH
26. Meď Cu 1,0 mg/l MH
27. Nikel Ni 0,02 mg/l NMH
28. Olovo Pb 0,01 mg/l NMH
29. Ortuť Hg 0,001 mg/l NMH
30. Selén Se 0,01 mg/l NMH
31. Striebro Ag 0,05 mg/l NMH Zisťuje sa pri používaní oligodynamických prostriedkov na
dezinfekciu vody

b) organické ukazovatele

Por.
čís.
Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu1)
Poznámky
32. Akrylamid AA 0,1 μg/l NMH Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.
z rozvodného potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu
a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou
33. Benzén C6H6 1,0 μg/l MHRR
34. Dichlórbenzény DCB 0,3
300
μg/l
μg/l
MH
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť
látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne
súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody. Dichlórbenzény zahrňujú sumu: 1,2
dichlórbenzén, 1,3 dichlórbenzén, 1,4 dichlórbenzén
35. 1,2 dichlóretán C2H4Cl 3,0 μg/l NMH
36. Monochlórbenzén MCB 10
300
μg/l
μg/l
MH
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť
látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne
súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody
37. Celkový organický
uhlík
TOC 5,0 μg/l MH Bez významných zmien, nemusí sa stanovovať pri zdrojoch
produkujúcich menej ako 10 000 m3 denne
38. Pesticídy PL 0,1 μg/l NMH Za pesticídy sa pokladajú: organické insekticídy, herbicídy,
fungicídy, nematocídy, akaricídy, organické algicídy
a príbuzné produkty (regulátory rastu). Zisťujú sa iba tie
pesticídy, ktorých prítomnosť vo vode možno predpokladať.
Limit sa vzťahuje na každý stanovený pesticíd
39. Pesticídy spolu PLs 0,5 μg/l NMH
40. Polycyklické
aromatické
uhľovodíky
PAU 0,1 μg/l MHRR Vzťahuje sa na sumu PAU: benzo(a)pyrén, fluorantén,
benzo(b)fluorantén, benzo(k)fluorantén, benzo(g,h,i)perylén,
indeno(1,2,3-c,d)pyrén
41. Benzo/ a/ pyrén BaP 0,01 μg/l MHRR
42. Epichlórhydrin C3H5ClO 0,1 μg/l MHRR Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.
z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu
a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou
43. Styrén ST 20 μg/l NMH
44. Tetrachlóretén PCE 10 μg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie
prekročiť 10 μg/l
45. Tetrachlórmetán CCl4 2,0 μg/l MHRR
46. Toluén C7H8 50
700
μg/l MH
NMH
47. Trichlóretén TCE 10 μg/l NMH Súčet koncentrácií tetrachlóreténu a trichlóreténu nesmie
prekročiť 10 μg/l
48. Vinylchlorid C2H3Cl 0,5 μg/l NMH Zisťuje sa v prípade výskytu a uvoľnenia z materiálu (napr.
z rozvodového potrubia) a predmetov slúžiacich na úpravu,
výrobu a distribúciu pitnej vody. Limit platí pre zostatkovú
koncentráciu monoméru vypočítanú podľa údajov o obsahu
a možnom uvoľňovaní z polyméru, ktorý je v styku s pitnou
vodou
49. Xylény C8H10 100
500
μg/l
μg/l
MH
NMH
Zisťuje sa, ak senzorické vyšetrenie poukazuje na prítomnosť
látky. Príslušný orgán na ochranu zdravia môže dočasne
súhlasiť s prekročením limitu do výšky najvyššej medznej
hodnoty, ak nenastane nežiaduce senzorické ovplyvnenie
pitnej vody

c) dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Por
čís.
Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu1)
Poznámky
50. Voľný chlórCl3 0,3 mg/l MH Vzťahuje sa na obsah volného chlóru po úprave vody.
Ak sa voda dezinfikuje chlórom, musí byť minimálna hodnota
v distribučnej sieti 0,05 mg/l
51. Bromdichlórmetán BDM 0,015
0,025
mg/l
mg/l
MH
NMH
Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom
na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na
0,03 mg/l.
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne
52. 2,4- dichlórfenol DCF 0,002 mg/l MH Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických
vlastností vody
53. Chlórdioxid CIO2 0,20 mg/l MH
54. Chloritany CIO2 0,20 mg/l NMH
55. Chloroform CHCl3 0,04 mg/l MH Prekročenie MH koncentrácie BDM do 0,025 mg/l je dôvodom
na zníženie medznej hodnoty koncentrácie chloroformu na
0,03 mg/l.
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne
56. Ozón O3 0,05 mg/l MH
57. 2,4,6-trichlórfenol TCP 0,01
0,2
mg/l
mg/l
MH
MHRR
Koncentrácia sa meria pri odtoku vody z úpravne.
Zisťuje sa, ak ide o nepriaznivé ovplyvnenie senzorických
vlastností vody
58. Trihalometany spolu THMs 0,15 mg/l NMH Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform,
dibromchlórmetán, bromdichlórmetán

d) ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Por.
čís.
Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu1)
Poznámky
59. Absorbancia
(254 nm, 1 cm)
A254 0,08 IH Prekročenie indikačnej hodnoty môže by dôvodom
na zisťovanie chloroformu, brómdichlórmetánu alebo na
korigovanie hodnoty CHSKMn
60. Amónne ióny NH4+ 0,5 mg/l MH
61. Celkové rozpustné
látky
RL 1 000 mg/l MH
62. Farba F 20 mg/l MH
63. Hliník Al 0,2 mg/l MH
64. Chemická spotreba
kyslíka manganistanom
CHSKMn 3,0 mg/l MH
65. Chloridy Cl- 100
250
mg/l
mg/l
MH
NMH
Voda nesmie byť agresívna. Prekročenie medznej hodnoty je
prípustné, len ak ide o chloridy z geologického podložia
66. Mangán Mn 0,05 mg/l MH
67. Nasýtenie vody
kyslíkom
O2 >50 %
nasýtenia
OH
68. Reakcia vody pH 6,5 - 8,5 MH Voda nesmie byť agresívna. Ak ide o balenú pitnú vodu, ktorá
je prirodzene bohatá na oxid uhličitý, minimálna hodnota
môže byť nižšia
69. Sírany SO42- 250 mg/l MH
70. Sulfán voľný 0,01 mg/l MH
71. Chuť prijateľná
pre spotrebiteľa
MH V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2
pri stanovení podľa slovenskej technickej normy2)
72. Teplota t 8-12 °C OH
73. Zákal Z 5 ZF MH
74. Pach bez zápachu V prípade pochybnosti sa za prijateľné považujú stupne 1 a 2
pri stanovení podľa slovenskej technickej normy2)
75. Zinok Zn 3,0 mg/l MH
76. Železo Fe 0,2 mg/l MH
77. Vodivosť kappa 125,0 mS/m IH
78. Sodík Na+ 200 mg/l MH

e) látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Por.
čis.
Ukazovateľ Symbol
ukazovateľa
Limit Jednotka Druh
limitu1)
Poznámky
79. Horčík Mg2+ 10,0 až 30,0125 mg/l OH
MH
80. Vápnik Ca2+ > 30 mg/l OH
81. Vápnik a horčík Ca2+ + Mg2+ 1,1 až 5,0 mmol/l OH

Príloha č. 2 k vyhláške č. 151/2004 Z. z.

ROZSAH ANALÝZ A POČET ODBEROV VZORIEK PITNEJ VODY

1. Minimálny ročný počet odberov vzoriek pitnej vody

1.1 Ak objem vyrábanej vody nezodpovedá počtu obyvateľov podľa hodnôt uvedených v tabuľke č. 1, považuje sa za rozhodujúci počet obyvateľov zásobovaných pitnou vodou.

1.2 Príklad výpočtu pre objem dodávanej vody 5200 m3/deň: počet minimálnych analýz 22 [4+(6x3)] a počet úplných analýz 3 [1+(2x1)].

1.3 Zásobovaná oblasť je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej pitná voda pochádza z jedného zdroja alebo z niekoľkých zdrojov a v ktorej kvalitu pitnej vody možno považovať za približne rovnakú.

Tabuľka č. 1

Počet obyvateľov
v zásobovanej oblasti
(pri dennej spotrebe
200 l na osobu)
Objem vyrábanej alebo
dodávanej pitnej vody
v zásobovanej oblasti
(m3/deň)
Ročný počet vzoriek
minimálnych analýz
Ročný počet vzoriek
úplných analýz
≤ 50≤ 1011 za 2 roky
> 50 ≤ 100> 10 ≤ 2021
>100 ≤ 500> 20 ≤ 10031
> 500 ≤ 5 000> 100 ≤ 1 00042
> 5 000 ≤ 50 000> 1 000 ≤ 10 0004
+3 na každých 1 000 m3
z celkového
objemu vrátane
začatých
1
+ 1 na každých 3 300
m3/deň
> 50 000 ≤ 500 000> 10 000 ≤ 100 0003
+ 1 na každých 10 000
m3/deň (vrátane začatých)
z celkového objemu
> 500 000> 100 00010
+ 1 na každých 25 000
m3/deň (vrátane začatých)
z celkového objemu

2. Minimálny rozsah analýz pitnej vody

2.1 Minimálna analýza

2.1.1 Minimálna analýza je určená na kontrolu a získavanie pravidelných informácií o stabilite vodného zdroja a účinnosti úpravy vody, najmä na kontrolu dezinfekcie (ak sa vykonáva), mikrobiologickej kvality a senzorických vlastností pitnej vody.

2.1.2 Minimálna analýza pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa tabuľky č. 2.

2.1.3 Ukazovateľ č. 12 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri pitnej vode upravovanej priamo z povrchových vôd alebo pri podzemných vodách ovplyvnených povrchovými vodami.

2.1.4 Ukazovateľ č. 17 v tabuľke č. 2 sa zisťuje len pri použití koagulantu na báze hliníka.

2.1.5 Ukazovateľ č. 18 v tabuľke č. 2 sa zisťuje v prípade používania prostriedkov obsahujúcich chlór. V prípade využívania viazaného aktívneho chlóru (napr. vo forme chloramínov) na dezinfekciu sa stanovuje celkový aktívny chlór. Pri použití iného chemického dezinfekčného prostriedku sa stanoví reziduálne množstvo príslušnej aktívnej látky.

2.1.6 Ukazovateľ č. 20 sa zisťuje len v odôvodnených prípadoch.

2.2 Úplná analýza

2.2.1 Účelom úplnej analýzy je získavať informácie o dodržaní hygienických limitov ukazovateľov ustanovených v prílohe č. 1 alebo určených orgánom na ochranu zdravia.

2.2.2 Úplná analýza pozostáva z ukazovateľov kvality pitnej vody podľa prílohy č. 1 vrátane rádiologických ukazovateľov.

Tabuľka č. 2

P. č. Ukazovateľ
1. Escherichia coli
2. Koliformné baktérie
3. Enterokoky (fekálne streptokoky)
4. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C
5. Kultivovateľné mikroorganizmy pri 36 °C
6. Bezfarebné bičíkovce
7. Živé organizmy (okrem bezfarebných bičíkovcov)
8. Vláknité baktérie (okrem železitých a mangánových baktérií)
9. Mikromycéty
10. Mŕtve organizmy
11. Abiosestón
12. Clostridium perfringens
13. Amónne ióny
14. Farba
15. Dusičnany
16. Dusitany
17. Hliník
18. Voľný chlór
19. Chemická spotreba kyslíka manganistanom
20. Chuť
21. Vodivosť
22. Mangán
23. Pach
24. Reakcia vody
25. Zákal
26. Železo
27. Teplota

Príloha č. 3 k vyhláške č. 151/2004 Z. z.

KRITÉRIÁ SPRÁVNOSTI A PRESNOSTI METÓD

1. Správnosť je systematická chyba vyjadrená rozdielom medzi strednou hodnotou veľkého počtu opakovaných meraní a skutočnou hodnotou.

2. Presnosť je náhodná chyba, ktorá je spravidla vyjadrená ako smerodajná odchýlka (v rámci dávky a medzi dávkami) rozptylu výsledkov okolo strednej hodnoty. Prijateľná presnosť zodpovedá dvojnásobku relatívnej smerodajnej odchýlky.

3. Medza detekcie je trojnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky vzorky obsahujúcej nízku koncentráciu parametra alebo päťnásobok relatívnej smerodajnej odchýlky kontrolnej vzorky.

4. Pre voľný chlór, farbu, zápach, chuť a celkový organický uhlík nie je špecifikovaná metóda analýzy. Pri výbere metód na ich stanovenie sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.1) Ak ide o zákal, použitá metóda skúšky musí v upravenej povrchovej vode zmerať aspoň koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote ukazovateľa so správnosťou 25 %, s presnosťou 25 % a medzou detekcie 25 %.

5. Pri výbere metód na stanovenie ukazovateľov č. 1 až 6 a ukazovateľov č. 14 a 15 prílohy č. 1 sa postupuje podľa slovenskej technickej normy.1) Ukazovatele č. 1 až 4 a ukazovatele č. 14 a 15 sa zisťujú metódou membránovej filtrácie. Ukazovatele č. 5 a 6 sa zisťujú metódou očkovania do kultivačného agarového média.

a) Anorganické ukazovatele

Číslo
ukazo-
vateľa
Ukazovateľ Správnosť vy-
jadrená v %
z limitu
ukazovateľa
Presnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Medza detekcie
vyjadrená v %
z limitu
ukazovateľa
Podmienky Poznámky
16 Antimón 25 25 25
17 Arzén 10 10 10
18 Bór 10 10 10
19 Bromičnany 25 25 25
20 Dusičnany 10 10 10
21 Dusitany 10 10 10
22 Fluoridy 10 10 10
23 Chróm 10 10 10
24 Kadmium 10 10 10
25 Kyanidy 10 10 10 Metóda by mala
určiť celkové
množstvo
kyanidov vo
všetkých ich
formách
26 Meď 10 10 10
27 Nikel 10 10 10
28 Olovo 10 10 10
29 Ortuť 20 10 20
30 Selén 10 10 10
31 Striebro 10 10 10

b) Organické ukazovatele

Číslo
ukazo-
vateľa
Ukazovateľ Správnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Presnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Medza detekcie
vyjadrená v %
z limitu
ukazovateľa
Podmienky Poznámky
32 Akrylamid Musí sa riadiť
špecifikáciou
výrobku
33 Benzén 25 25 25
34 Dichlórbenzény 25 25 25
35 1,2-dichlóretán 25 25 25
36 Monochlórbenzén 25 25 25
38 Pesticídy 25 25 25 Validačná
charakteristika
sa vzťahuje na
každý
jednotlivý
pesticíd
40 Polycyklické
aromatické
uhľovodíky
25 25 25 Validačná
charakteristika
sa vzťahuje na
jednotlivé látky
špecifikované
pri 25 %
z limitu
ukazovateľa
v prílohe č. 1
41 Benzo/a/pyrén 25 25 25
42 Epichlórhydrín - - Musí sa riadiť
špecifikáciou
výrobku
43 Styrén 25 25 25
44 Tetrachlóretén 25 25 10 Validačná
charakteristika
sa vzťahuje na
jednotlivé látky
špecifikované
pri 50 %
z limitu
ukazovateľa
v prílohe č. 1
45 Tetrachlórmetán 25 25 10
46 Toluén 25 25 25
47 Trichlóretén 25 25 10 Validačná
charakteristika
sa vzťahuje na
jednotlivé látky
špecifikované
pri 50 %
z limitu
ukazovateľa
v prílohe č. 1
48 Vinylchlorid Musí sa riadiť
špecifikáciou
výrobku

c) Dezinfekčné prostriedky a ich vedľajšie produkty

Číslo
ukazo-
vateľa
Ukazovateľ Správnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Presnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Medza detekcie
vyjadrená v %
z limitu
ukazovateľa
Podmienky Poznámky
51 Brómdichlórmetán 25 25 10
52 2,4-dichlórfenol 25 25 25
53 Chlórdioxid 25 25 25
54 Chloritany 25 25 25
55 Chloroform 25 25 10
56 Ozón 25 25 25
57 2,4,6-trichlórfenol 25 25 25

d) Ukazovatele, ktoré môžu nepriaznivo ovplyvniť senzorickú kvalitu pitnej vody

Číslo
ukazo-
vateľa
Ukazovateľ Správnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Presnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Medza detekcie
vyjadrená v %
z limitu
ukazovateľa
Podmienky Poznámky
60 Amónne ióny 10 10 10
61 Celkové rozpustné
látky
10 10 10
63 Hliník 10 25 10
64 Chemická
spotreba kyslíka
manganistanom
25 25 10
65 Chloridy 10 10 10
66 Mangán 10 10 10
69 Sírany 10 10 10
70 Sulfán voľný 25 25 25
75 Zinok 10 10 10
76 Železo 10 10 10
77 Vodivosť 10 10 10
78 Sodík 10 10 10

e) Látky, ktorých prítomnosť v pitnej vode je žiaduca

Číslo
ukazo-
vateľa
Ukazovateľ Správnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Presnosť
vyjadrená
v % z limitu
ukazovateľa
Medza detekcie
vyjadrená v %
z limitu
ukazovateľa
Podmienky Poznámky
79 Horčík 10 10 10
80 Vápnik 10 10 10
81 Vápnik a horčík 10 10 10

Príloha č. 4 k vyhláške č. 151/2004 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH SMERNÍC

Touto vyhláškou sa úplne transponuje smernica Rady 98/83/EC z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Úradný vestník Európskych spoločenstiev, L 330, 5. december 1998, strana 32 – 54.

Poznámky pod čiarou

1) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 10. augusta 2000 č. 2313/4/2000-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca nápoje (oznámenie č. 357/2000 Z. z.).

2) Príloha č. 6 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 12/2001 Z. z. o požiadavkách na zabezpečenie radiačnej ochrany.

3) § 13c ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

4) STN ISO 5667-5 Kvalita vody. Odber vzoriek. Časť 5: Pokyny na odber vzoriek pitnej vody a vody používanej pri výrobe potravín a nápojov.

5) § 22 ods. 1 vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 79/1997 Z. z. o opatreniach na predchádzanie prenosným ochoreniam v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 54/2000 Z. z.

1) Druh limitu sa ustanovuj e ako najvyššia medzná hodnota (NMH), medzná hodnota (MH), indikačná hodnota (IH), medzná hodnota referenčného rizika (MHRR) alebo odporúčaná hodnota (OH). Limit sa vzťahuje na hromadné zásobovanie pitnou vodou (HZ), individuálne zásobovanie pitnou vodou (IZ) a na balenú pitnú vodu (BPV), ak nie je ustanovené inak.

2) STN EN 1622 Analýza vody. Stanovenie prahovej hodnoty pachu (TON) a prahovej hodnoty chuti (TFN).

1) STN EN ISO/IEC 17025 Všeobecné požiadavky na spôsobilosť skúšobných a kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025:1999).