Zákon č. 14/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení zákona č. 577/2001 Z. z.

Čiastka 7/2004
Platnosť od 15.01.2004 do31.12.2009
Účinnosť od 01.05.2004 do31.12.2009
Zrušený 506/2009 Z. z.
Redakčná poznámka

s výnimkou ustanovení § 4 ods. 3, § 16 ods. 17, § 27 ods. 3 a § 36a až 36c, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii