Vyhláška č. 132/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel

Čiastka 62/2004
Platnosť od 13.03.2004 do28.02.2005
Účinnosť od 01.05.2004 do28.02.2005
Zrušený 725/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu sa začínala 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla pla...

OBSAH

132

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 20. februára 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 107 ods. 10 a podľa § 130 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa ods. 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) cestné kontroly technickej spôsobilosti (ďalej len „cestná technická kontrola").“.

2. V § 1 ods. 3 sa na konci druhej vety bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa slová „okrem cestnej technickej kontroly podľa písmena h)“.

3. V § 3 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 13, ktoré znejú:

(8) Cestná technická kontrola je vopred neoznámená a neočakávaná kontrola technickej povahy vykonaná v cestnej premávke kontrolným orgánom27) samostatne alebo v spolupráci s oprávnenou osobou prostredníctvom kontrolného technika alebo oprávnenou osobou13a) prostredníctvom odborne spôsobilej osoby13b) mimo staníc technickej kontroly a mimo lehôt podľa § 2 ods. 1 na vozidle kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4.15)

(9) Cestná technická kontrola sa nevykoná na vozidle,

a) ktoré bolo podrobené kontrole technického stavu podľa § 1 písm. a), c), g) alebo h) podľa údajov uvedených v dokladoch vozidla v posledných troch mesiacoch okrem prípadov zjavných chýb na vozidle alebo zisteného nesúladu na vozidle alebo v predložených dokladoch vozidla,

b) podľa osobitného predpisu.13c)

(10) Cestná technická kontrola pozostáva z kontroly dokladov vozidla13d) a z kontroly jednej alebo obidvoch týchto podmienok:

a) vizuálne posúdenie technického stavu stojaceho vozidla,

b) kontrola a vykonanie zápisu podľa bodu 10 Správy o cestnej kontrole technickej spôsobilosti (ďalej len „správa").

(11) Pri cestnej technickej kontrole sa brzdová sústava kontroluje v rozsahu uvedenom v prílohe č. 16.

(12) Ak sa pri cestnej technickej kontrole zistí na brzdovej sústave podozrenie na stav s nebezpečnou chybou podľa § 4 ods. 1 písm. d), vodičovi vozidla13e) sa môže uložiť povinnosť podrobiť vozidlo kontrole technického stavu13f) v stanici technickej kontroly.

(13) Pri cestnej technickej kontrole kontroluje emisný systém odborne spôsobilá osoba v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom13g) a emisné limity nesmú prekročiť hodnoty ustanovené všeobecne záväzným predpisom.13h)“.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 14.

Poznámky pod čiarou k odkazom 13a) až 13h) znejú:

13a) § 8 ods. 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel.

13b) § 8 ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z.

13c) § 126 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

13d) § 93 a 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 405/2000 Z. z.

13e) § 2 písm. ap) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

13f) § 107 ods. 9 zákona Národnej rady Slovenskej repuliky č. 315/1996 Z. z.

13g) § 5 ods. 5, 6 a 8 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z.

13h) § 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 90/2003 Z. z.“.

4. V § 4 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Nebezpečné chyby podľa § 4 ods. 1 písm. d) zistené pri cestnej technickej kontrole na vozidlách evidovaných v členskom štáte Európskej únie, okrem vozidiel evidovaných na území Slovenskej republiky, v dôsledku ktorých musí byť vozidlo vyradené z cestnej premávky až do času, kým sa chyby neodstránia, kontrolný orgán priebežne oznamuje príslušným úradom členského štátu Európskej únie, v ktorom je vozidlo evidované alebo uvedené do prevádzky, a ministerstvu. Oznámením je kópia správy. Spolu s oznámením sa zasiela aj žiadosť o prijatie opatrení voči tomu, kto zistené chyby zapríčinil.“.

Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.

5. V § 4 sa za novooznačený odsek 6 vkladajú odseky 7 až 9, ktoré znejú:

(7) Ministerstvo na základe obdržaného oznámenia a žiadosti členského štátu Európskej únie zabezpečí jeho vyrozumenie o prijatých opatreniach v súvislosti s nebezpečnými chybami podľa odseku 3 zistenými cestnou technickou kontrolou vozidla evidovaného v Slovenskej republike v niektorom z členských štátov Európskej únie.

(8) Výsledky cestnej technickej kontroly eviduje kontrolný orgán27) a raz polročne zasiela údaje ministerstvu.

(9) Každé dva roky pred 31. marcom ministerstvo oznámi Európskej komisii údaje za predchádzajúce dva roky, ktoré sa týkajú počtu vozidiel kontrolovaných cestnou technickou kontrolou rozdelených podľa kategórie vozidla a kontrolovaných položiek podľa prílohy č. 16, štátu evidencie vozidla a zaznamenaných nedostatkov. Prvé oznámenie údajov vykoná ministerstvo do 31. marca 2007 za obdobie od 1. januára 2005 do 31. decembra 2006.“.

6. V § 6 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Dokladom o vykonaní cestnej technickej kontroly je správa. Do správy sa zapíše aj uloženie blokovej pokuty.27a) Vzor a náležitosti správy sú uvedené v prílohe č. 16. Druhopis správy sa odovzdá vodičovi vozidla.“.

Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.

Poznámka pod čiarou k odkazu 27a) znie:

27a) § 120 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. a § 22 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.

7. Za § 24 sa vkladá § 24a, ktorý vrátane spoločného nadpisu nad paragrafmi znie:

„Záverečné ustanovenia

§ 24a

Touto vyhláškou sa transponujú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 17.“.

8. Príloha č. 6 znie:

Príloha č. 6 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

KONTROLNÁ NÁLEPKA, VYHOTOVENIE, VYZNAČOVANIE A NALEPOVANIE

Vyhotovenie kontrolnej nálepky

mierka 1,5 : 1

Obrázek 01

Kontrolná nálepka je označená sériou, ktorá sa skladá z označenia „SKA" a šesťmiestneho evidenčného čísla. Po naplnení série „SKA" nasledujú série „SKB" až „SKZ".

Rozmery: výška kontrolnej nálepky 37 mm,

šírka kontrolnej nálepky 32 mm

priemery kružníc 27 mm, 17 mm, 7 mm,

výška číslic 1 až 12 (označenie mesiaca) 3 mm,

výška číslic (označenie roku) 1,5 mm,

výška symbolu (písmen) „TK" 3 mm,

výška písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla 3 mm.

Farby: podklad (okraj) označenia biely,

pole nálepky červené,

stredový kruh a veľký kruhový výsek žlté,

kružnice, úsečky, číslice a symbol (písmená) „TK" čierne.

Vyznačovanie

Vyznačovanie lehoty platnosti kontroly technického stavu vozidla: na vonkajšom medzikruží sa dierkovacími kliešťami vyznačuje mesiac a na vnútornom medzikruží rok.

Nalepovanie

Kontrolná nálepka sa lepí na zadnú tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak je

- jednoriadková tabuľka, do hornej polovice medzery za prvou skupinou písmen,

- dvojriadková tabuľka, v hornom riadku, do ľavej polovice medzery za prvou skupinou písmen.

Obrázek 02

Obrázek 03

Platnosť

1. Kontrolné nálepky majú platnosť po dobu na nich vyznačenú.

2. Doterajšie kontrolné nálepky ostávajú v platnosti do doby na nich vyznačenej.“.

9. Vyhláška sa dopĺňa prílohami č. 16 a 17, ktoré znejú:

„Príloha č. 16 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

VZOR

SPRÁVA O CESTNEJ KONTROLE TECHNICKEJ SPÔSOBILOSTI

Příloha 01

Príloha č. 17 k vyhláške č. 327/1997 Z. z.

Touto vyhláškou sa transponujú tieto právne akty Európskych spoločenstiev:

1. Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES zo 6. júna 2000 o cestnej technickej kontrole spôsobilosti úžitkových automobilov pre premávku na pozemných komunikáciách Spoločenstva, Ú. v. ES, L 203, uverejnená dňa 10. augusta 2000, s. 0001 - 0008.

2. Smernica Komisie 2003/26/ES z 3. apríla 2003, ktorou sa prispôsobuje technickému pokroku Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/30/ES z hľadiska obmedzovačov rýchlosti a výfukových emisií úžitkových vozidiel, Ú. v. EÚ, L 90, uverejnená dňa 8. apríla 2003, s. 0037 – 0040.

Revidované preklady týchto smerníc sa nachádzajú v databáze prekladov Centrálnej prekladateľskej jednotky sekcie Inštitút pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Pavol Prokopovič v. r.