Zákon č. 13/2004 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.

Čiastka 6/2004
Platnosť od 14.01.2004
Účinnosť od 29.01.2004

OBSAH

13

ZÁKON

zo 16. decembra 2003,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení zákona č. 260/1999 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 odsek 4 znie:

(4) Veľkodistribúcia na účely tohto zákona je dovoz, vývoz, tranzit, skladovanie, uchovávanie, preprava a zásobovanie zdravotníckych zariadení1) omamnými látkami, psychotropnými látkami a prípravkami.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 24 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov.“.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazom 1 a 1a sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazom 1a a 1b.

2. § 2 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

(5) Výdaj na účely tohto zákona je zabezpečovanie, príprava, kontrola, uchovávanie a výdaj liekov s obsahom omamných látok a psychotropných látok (ďalej len ,,omamné a psychotropné látk") pri poskytovaní lekárenskej starostlivosti podľa osobitného predpisu1a) vo verejnej lekárni alebo v nemocničnej lekárni alebo podávanie liekov s obsahom omamných a psychotropných látok pacientom pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.1b)“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1a a 1b znejú:

1a) § 34 a 35 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame v znení neskorších predpisov.

1b) § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z.“.

Doterajší odkaz a poznámka pod čiarou k odkazom 1a a 1b sa označuje ako odkaz a poznámka pod čiarou k odkazom 1c a 1d.

3. V § 3 ods. 1 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „omamná a psychotropná látka")“.

4. V § 3 odsek 3 znie:

(3) Na prípravky uvedené v odseku 2 sa nevzťahujú ustanovenia § 19 až 22 a § 28.“.

5. V § 5 odsek 3 znie:

(3) Podmienkou na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami a prípravkami podľa odsekov 1 a 2 je zabezpečenie

a) materiálneho, priestorového a personálneho vybavenia na požadovaný druh a rozsah činnosti,

b) administratívno-technických opatrení na bezpečné uchovávanie omamných a psychotropných látok a prípravkov a na zabránenie ich zneužitia.“.

6. V § 5 odsek 5 znie:

(5) Zdravotná spôsobilosť sa preukazuje lekárskym posudkom. Lekársky posudok vydáva praktický lekár pre dospelých alebo praktický lekár pre deti a dorast na základe výsledku lekárskej prehliadky; v prípade potreby sa vyšetrením u odborného lekára psychiatra zabezpečí vylúčenie závislosti osoby od užívania omamných a psychotropných látok.“.

7. V § 6 odsek 2 znie:

(2) Odborná spôsobilosť sa preukazuje

a) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole v študijnom odbore farmácia, lekárstvo alebo veterinárne lekárstvo,

b) diplomom o skončení štúdia na vysokej škole chemického zamerania a osvedčením vydaným podľa odsekov 3 a 4,

c) diplomom o špecializácii1e) v odbore farmaceutické technologické postupy, v odbore zabezpečovanie kvality liekov, v odbore vyšetrovacie metódy v klinickej biochémii, v odbore vyšetrovacie metódy v patológii a súdnom lekárstve alebo v odbore vyšetrovacie metódy v toxikológii a farmakológii,

d) dokladom o skončení štúdia na strednej zdravotníckej škole maturitnou skúškou alebo

e) dokladom uznaným podľa osobitného predpisu,1f) ak ide o osobu, ktorá získala odborné vzdelanie požadované podľa písmen a) až d) štúdiom v zahraničí.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1e a 1f znejú:

1e) § 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 157/2002 Z. z. o ďalšom vzdelávaní pracovníkov v zdravotníctve.

1f) § 15 zákona č. 477/2002 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.“.

8. V § 6 ods. 3 prvej vete sa za slovo „Zamestnanci,“ vkladajú slová „ktorí nemajú odbornú spôsobilosť podľa odseku 2 a“.

9. V § 6 ods. 4 sa slová „Slovenská postgraduálna akadémia medicíny v Bratislave“ nahrádzajú slovami „Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave“.

10. V § 6 ods. 5 sa za slová „alebo konopy“ vkladá čiarka a slová „na výskum, výučbu, expertíznu činnosť, prepravu a na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok“.

11. V § 7 ods. 2 sa vypúšťajú slová „s výnimkou manžela držiteľa povolenia“.

12. V § 7 odsek 3 znie:

(3) Ak odborný zástupca prestane vykonávať odbornú činnosť, túto skutočnosť bezodkladne oznámi ministerstvu; držiteľ povolenia je povinný okamžite výkon odbornej činnosti zastaviť do vydania nového povolenia.“.

13. V § 8 ods. 3 písmená c) a d) znejú:

c) posudok Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv v Bratislave (ďalej len „štátny ústav") o splnení podmienok uvedených v § 5 ods. 3,

d) kladný posudok príslušného orgánu na ochranu zdravia1g) na uvedenie pracovných priestorov do prevádzky,“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1g znie:

1g) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.“.

14. V § 8 ods. 3 písm. e) sa slovo „výpis“ nahrádza slovom „odpis“.

15. V § 8 ods. 3 písmeno f) znie:

f) výpis z obchodného registra nie starší ako tri mesiace odo dňa podania žiadosti o vydanie povolenia alebo úradne osvedčenú kópiu zriaďovacej listiny, ak je žiadateľom právnická osoba zriadená podľa osobitného predpisu,1h)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1h znie:

1h) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.

16. V § 8 sa odsek 3 dopĺňa písmenami i) až k), ktoré znejú:

i) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody alebo vyhlásenie žiadateľa o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a),

j) úradne osvedčenú kópiu povolenia

1. na výrobu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výrobu podľa § 9 ods. 1 písm. b),

2. na veľkodistribúciu liekov,1j) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na veľkodistribúciu podľa § 9 ods. 1 písm. c),

3. na poskytovanie lekárenskej starostlivosti1j) alebo na poskytovanie zdravotnej starostlivosti,1k) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na výdaj podľa § 9 ods. 1 písm. d),

4. na nakladanie s odpadmi vydaného podľa osobitného predpisu,1i) ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok podľa § 9 ods. 1 písm. j),

k) doklad o vlastníctve alebo nájme pozemkov, na ktorých sa bude pestovanie vykonávať, s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla, ak žiadateľ žiada o vydanie povolenia na pestovanie podľa § 9 ods. 1 písm. a).“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1i až 1k znejú:

1i) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

1j) § 8 zákona č. 140/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.

1k) § 33 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 277/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

17. V § 9 sa odsek 1 dopĺňa písmenami i) a j), ktoré znejú:

i) preprava,

j) nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok.“.

18. V § 10 odsek 2 znie:

(2) Oznámenie nového druhu a rozsahu zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami, miesta výkonu činnosti, zmeny právnickej osoby, ak sa zmenilo jej identifikačné číslo alebo právna forma, zmeny osoby odborného zástupcu nie je zmenou údajov uvedených v povolení (odsek 1). V takých prípadoch je žiadateľ povinný podať novú žiadosť o vydanie povolenia a súčasne požiadať o zrušenie pôvodného povolenia. Ak ide o zmenu osoby odborného zástupcu, k žiadosti sa prikladajú len doklady, ktoré sa vzťahujú na osobu nového odborného zástupcu, a čestné vyhlásenie žiadateľa, že sa nezmenili ostatné údaje, na ktorých základe sa vydalo pôvodné povolenie.“.

19. V § 13 ods. 3 sa na konci druhej vety pripája čiarka a tieto slová: „ak nepožiada o vydanie nového povolenia podľa § 10 ods. 2“.

20. V § 15 ods. 2 sa za slová „priemyselné účely“ vkladajú slová „alebo výskumné účely“.

21. V § 16 odsek 2 znie:

(2) Pestovanie maku siateho na ploche väčšej ako 100 m2 a dovoz, vývoz alebo tranzit makovej slamy na účely výroby omamných a psychotropných látok a prípravkov je možné iba na základe povolenia; ak držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho tri po sebe nasledujúce roky nepestuje mak siaty na ploche väčšej ako 100 m2, povolenie stráca platnosť.“.

22. § 16 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:

(6) Je zakázané narezávať alebo zbierať tobolky maku siateho v mliečnej zrelosti.

(7) Držiteľ povolenia na pestovanie maku siateho na začiatku každej pestovateľskej sezóny, najneskôr do 15. februára príslušného roka, predloží ministerstvu

a) potvrdenie spracovateľskej organizácie o odbere úrody makovej slamy s uvedením osevnej plochy maku siateho alebo vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o zabezpečení zneškodnenia makovej slamy podľa osobitného predpisu,1i)

b) vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho o plánovanej výmere osevnej plochy maku siateho v pestovateľskej sezóne s uvedením katastrálneho územia a parcelného čísla pozemku,

c) vyhlásenie držiteľa povolenia na pestovanie maku siateho, že v príslušnom roku nebude pestovať mak siaty; vtedy doklady podľa písmen a) a b) nepredkladá.“.

23. V § 17 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 3, ktorý znie:

3. na výrobu látok, ktoré nie sú omamnými látkami;“.

24. V § 19 ods. 1 sa slová „na vývoz a dovoz“ nahrádzajú slovami „podľa § 9 ods. 1“.

25. V § 19 ods. 2 sa za slová „vydáva ministerstvo“ vkladajú slová „na každú omamnú a psychotropnú látku a prípravok osobitne“.

26. V § 19 sa vypúšťa odsek 3 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 4.

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.

27. V § 20 ods. 3 štvrtej vete sa slová „odovzdá vývozca colným orgánom“ nahrádzajú slovami „potvrdený colným orgánom vývozca zašle ministerstvu“.

28. V § 21 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Dovozné povolenie vystavuje ministerstvo v štyroch rovnopisoch. Jeden rovnopis si ponechá na vlastnú evidenciu. Tri rovnopisy odovzdá ministerstvo dovozcovi, z ktorých jeden si ponechá dovozca na vlastnú evidenciu, ďalší je sprievodným dokumentom k zásielke a tretí potvrdený colným orgánom dovozca zašle ministerstvu.“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

29. V § 23 ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „len dvoma červenými pruhmi a“.

30. § 27 znie:

㤠27

Na nakladanie s odpadmi s obsahom omamných a psychotropných látok vrátane ich zneškodňovania sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.1i)“.

31. V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa citácia „Zákon č. 238/1991 Zb. o odpadoch v znení neskorších predpisov.“.

32. V § 28 ods. 1 sa číslo „5“ nahrádza číslom „6“.

33. V § 28 sa odsek 2 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:

d) do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku vyrobené, spotrebované a skladované,

e) do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.“.

34. V § 28 sa odsek 3 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

e) do 30. apríla každého roka odhad množstva omamných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené, spotrebované a skladované,

f) do 30. apríla každého roka odhad množstva psychotropných látok, ktoré budú v nasledujúcom roku dovezené a spotrebované.“.

35. V § 28 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

(5) Držitelia povolenia na výskum, výučbu a expertíznu činnosť sú povinní oznámiť najneskôr do 15 dní po skončení každého štvrťroka

a) pripravené alebo vyrobené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky v rámci výskumu,

b) množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité na skúšanie, výučbu a expertíznu činnosť,

c) množstvo každej omamnej a psychotropnej látky použité v rámci výskumu do liekovej formy,

d) zneškodnené množstvo každej omamnej a psychotropnej látky.“.

Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.

36. V § 30 ods. 3 sa slová „štátnemu okresnému farmaceutovi“ nahrádzajú slovami „farmaceutovi samosprávneho kraja“.

37. V § 31 ods. 1 sa za slovo „látok“ vkladajú slová „a prípravkov“.

38. V § 31 ods. 4 sa slová „štátnemu okresnému farmaceutovi“ nahrádzajú slovami „farmaceutovi samosprávneho kraja“.

39. § 34 vrátane nadpisu znie:

㤠34

Výkon štátnej správy na úseku omamných a psychotropných látok

Úlohy štátnej správy v oblasti omamných a psychotropných látok vykonáva

a) ministerstvo,

b) štátny ústav,

c) samosprávne kraje.“.

40. § 36 vrátane nadpisu znie:

㤠36

Pôsobnosť štátneho ústavu

Štátny ústav v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

a) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami,

b) vydáva posudok o splnení podmienok na zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami (§ 5 ods. 3),

c) vykonáva inšpekcie u držiteľov povolenia,

d) podáva ministerstvu návrhy na dočasné pozastavenie činnosti alebo na zrušenie povolenia, ak pri kontrolnej činnosti zistí nedodržiavanie ustanovení tohto zákona,

e) ukladá pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.“.

41. Za § 36 sa vkladá § 36a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠36a

Pôsobnosť samosprávneho kraja

Samosprávny kraj v oblasti zaobchádzania s omamnými a psychotropnými látkami

a) kontroluje zaobchádzanie s omamnými a psychotropnými látkami na svojom území,

b) navrhuje uloženie pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom,

c) posudzuje výsledky inventarizácie omamných a psychotropných látok; v prípade zistenia strát omamných a psychotropných látok oznamuje túto skutočnosť orgánom činným v trestnom konaní,

d) oznamuje orgánom činným v trestnom konaní stratu, zničenie alebo odcudzenie záznamov o omamných a psychotropných látkach.“.

42. V § 39 odsek 2 znie:

(2) Štátny ústav ukladá pokuty až do výšky 500 000 Sk za porušenie povinností uvedených v § 14 písm. g), h), i) a n), § 15 ods. 4 a 5, § 16 ods. 3, 5 až 7, § 30 a 31.“.

43. Doterajší text § 42 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Začaté správne konania krajských úradov právoplatne neskončené do účinnosti tohto zákona prechádzajú dňom účinnosti tohto zákona na štátny ústav.“.

44. Príloha č. 1 znie:

„Príloha č. 1 k zákonu č. 139/1998 Z. z.

ZOZNAM OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÝCH LÁTOK

ZARADENÝCH DO I., II. A III. SKUPINY

I. SKUPINA

Omamné látky

Acetorfín, chemicky N-alyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

Acetyl-alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]etánamid

Alfa-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(1-fenylpropán-2-yl)-4-piperidyl]propánamid

Alfa-metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[1-(2-tienyl)propán-2-yl]-4-piperidyl}propánamid

Beta-hydroxyfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-4-piperidyl]propánamid

Beta-hydroxy-3-metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-[1-(2-fenyl-2-hydroxyetyl)-3-metyl-4-piperidyl]propánamid

Dezomorfín, chemicky 6-deoxy-7,8-dihydromorfín

Etorfín, chemicky 2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,14-etenomorfinán-7-yl)pentán-2-ol

Heroín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)diacetát

Ketobemidón, chemicky 1-[4-(3-hydroxyfenyl)-1-metyl-4 piperidyl]propán-1-ón

3-Metylfentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-3-metyl-4-piperidyl)propánamid

3-Metyltiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{3-metyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

MPPP, chemicky (4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

Para-fluórfentanyl, chemicky N-(1-fenetyl-4-piperidyl)-N-(4-fluórfenyl)propánamid

PEPAP, chemicky (1-fenetyl-4-fenyl-4-piperidyl)acetát

Rastliny rodu Cannabis (konopa)

Tiofentanyl, chemicky N-fenyl-N-{1-[2-(2-tienyl)etyl]-4-piperidyl}propánamid

Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa)

soli omamných látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

Psychotropné látky

Brolamfetamín, DOB, chemicky 1-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

DET, chemicky N,N-dietyltryptamín

Dimetoxyamfetamín, DMA, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxyfenyl)propán-2-amín

DMHP, chemicky 3-(3-metylheptán-2-yl)-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d]pyrán-1-ol

DMT, chemicky N,N-dimetyltryptamín

2,5-Dimetoxy-4-etylamfetamín, DOET, chemicky (RS)-1-(2,5-dimetoxy-4-etylfenyl)propán-2-amín

Eticyklidín, PCE, chemicky N-etyl-l-fenylcyklohexylamín

Etryptamín, chemicky 4-(1H-indol-3-yl)bután-2-amín

Katinón, chemicky (-)-2-aminopropiofenón

(+)-Lysergid, LSD, LSD-25, chemicky (+)-N,N-dietyllysergamid

Mezkalín, chemicky 2-(3,4,5-trimetoxyfenyl)etylamín

Metkatinón, chemicky 1-fenyl-2-(metylamino)propán-1-ón

5-Metoxy-3,4-metyléndioxyamfetamín, MMDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxy-5-metoxyfenyl)propán-2-amín

4-Metylaminorex, chemicky (±)-cis-5-fenyl-4-metyl-4,5-dihydrooxazol-2-amín

3,4-Metyléndioxymetamfetamín, MDMA, chemicky N-metyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

4-MTA, chemicky 1-[4(metylsulfanyl)fenyl]propán-2-amín

N-Etyl MDA, chemicky N-etyl-1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

N-Hydroxy MDA, chemicky N-[1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-yl]hydroxylamín

Parahexyl, chemicky 3-hexyl-6,6,9-trimetyl-7,8,9,10-tetrahydro-6H-dibenzo[b,d] pyrán-1-ol

para-Metoxyamfetamín, PMA, chemicky 1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

para-Metoxymetylamfetamín, PMMA, chemicky N-metyl-1-(4-metoxyfenyl)propán-2-amín

Psilocybín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát)

Psilocín, chemicky 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol

Rolicyklidín, PHP, PCPY, chemicky 1-(fenylcyklohexyl)pyrolidín

STP, DOM, chemicky 1-(2,5-dimetoxy-4-metylfenyl)propán-2-amín

Tenamfetamín, MDA, chemicky 1-(3,4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín

Tenocyklidín, TCP, chemicky 1-[1-(2-tienyl)cyklohexyl]piperidín

THC, chemicky tetrahydrokanabinoly, všetky izoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty

Trimetoxyamfetamín, TMA, chemicky (±)-1-(3,4,5-trimetoxyfenyl)propán-2-amín

soli a izoméry látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, kde ich existencia je možná.

II. SKUPINA

Omamné látky

Acetylmetadol, chemicky (6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

Alfacetylmetadol, chemicky alfa-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

Alfameprodín, chemicky 2-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

Alfametadol, chemicky alfa-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

Alfaprodín, chemicky 2-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

Alfentanil, chemicky N-{1-[2-(4-etyl-5-oxo-4,5-dihydro-1H-tetrazol-1-yl)etyl]-4-(metoxymetyl)-4-piperidyl}-N-fenylpropánamid

Alylprodín, chemicky (3-alyl-4-fenyl-1-metyl-4 piperidyl)propionát

Anileridín, chemicky etyl-1-[2-(4-aminofenyl)etyl]piperidín-4-karboxylát

Benzetidín, chemicky etyl-1-(2-benzyloxyetyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Benzylmorfín, chemicky 3-benzyloxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán- 6-ol

Betacetylmetadol, chemicky beta-(6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-yl)acetát

Betameprodín, chemicky 3-(3-etyl-4-fenyl-1-metyl-4-piperidyl)propionát

Betametadol, chemicky beta-6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

Betaprodín, chemicky 3-(4-fenyl-1,3-dimetyl-4-piperidyl)propionát

Bezitramid, chemicky 1-[1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidyl]-3-propionylbenzimidazolín-2-ón

Buprenorfín, chemicky 2-(N-cyklopropylmetyl-3-hydroxy-6-metoxy-4,5-epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)-3,3-dimetylbután-2-ol

Dextromoramid, chemicky (+)-2,2difenyl-4-morfolino-1(pyrolidín-1-yl)pentán-3-ón

Diampromid, chemicky N-fenyl-N-[2(metylfenetylamino)propyl]propánamid

Dietyltiambutén, chemicky N,N-dietyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

Difenoxín, chemicky kyselina 4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylová

Difenoxylát, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)piperidín-4-karboxylát

Dihydroetorfín, chemicky (R)-2-(3-hydroxy-6-metoxy-N-metyl-4,5epoxy-6,14-etanomorfinán-7-yl)pentán-2-ol

Dihydromorfín, chemicky 7,8-dihydromorfín

Dimefeptanol, chemicky 6-dimetylamino-4,4-difenylheptán-3-ol

Dimenoxadol, chemicky (2-dimetylaminoetyl)-2-etoxy-2,2-difenylacetát

Dimetyltiambutén, chemicky N,N-dimetyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

Dioxafetylbutyrát, chemicky etyl-2,2-difenyl-4-morfolinobutyrát

Dipipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinoheptán-3-ón

Drotebanol, chemicky 3,4-dimetoxy-N-metylmorfinán-6,14-diol

Ekgonín a jeho deriváty a estery

Etonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-etoxybenzyl)-5-nitrobenzimidazol

Etoxeridín, chemicky etyl-1-{2-[2-(hydroxyetoxy)etyl]}-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Etylmetyltiambutén, chemicky N-etyl-N-metyl-[4,4-bis(2-tienyl)but-3-én-2-yl]amín

Fenadoxón, chemicky 4,4-difenyl-6-morfolinoheptán-3-ón

Fenampromid, chemicky N-fenyl-N-(1-piperidinopropán-2-yl)propánamid

Fenazocín, chemicky 2-fenetyl-5,9-dimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

Fenomorfán, chemicky N-fenetylmorfinán-3-ol

Fenoperidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(3-fenyl-3-hydroxypropyl)piperidín-4-karboxylát

Fentanyl, chemicky N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid

Furetidín, chemicky etyl-1-[2-(oxolán-2-yloxy)etyl]-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Hydrokodón, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Hydromorfinol, chemicky N-metyl-4,5-epoxymorfinán-3,6,14-triol

Hydromorfón, chemicky 3-hydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Hydroxypetidín, chemicky etyl-4-(3-hydroxyfenyl)-1-metylpiperidín-4-karboxylát

Izometadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenyl-5metylhexán-3-ón

Klonitazén, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-2-(4-chlórbenzyl)-5-nitrobenzimidazol

Kodoxím, chemicky kyselina {[(3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ylidén)amino]oxy}octová

Kokaín, chemicky etylester benzoylekgonínu

Koncentrát makovej slamy – poloprodukt získaný z makovej slamy technologickým procesom koncentráciou alkaloidov

Levometorfán, chemicky (-)-3-metoxy-N-metylmorfinán

Levofenacylmorfán, chemicky (-)-N-fenacylmorfinán-3-ol

Levoramid, chemicky (-)-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

Levorfanol, chemicky (-)-N-metylmorfinán-3-ol

Metadón, chemicky 6-(dimetylamino)-4,4-difenylheptán-3-ón

Metadónový medziprodukt, chemicky 4-(dimetylamino)-2,2-difenylpentánnitril

Metazocín, chemicky 2,5,9-trimetyl-6,7-benzomorfán-2’-ol

Metopón, chemicky 3-hydroxy-5,N-dimetyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Metyldezorfín, chemicky 6,N-dimetyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-3-ol

Metyldihydromorfín, chemicky 6-metyl-7,8-dihydromorfín

Moramidový medziprodukt, chemicky kyselina 2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolinobutánová

Morferidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-(2-morfolinoetyl)piperidín-4-karboxylát

Morfín, chemicky N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diol

Morfínmetobromid, chemicky N-metylmorfíniumbromid

Morfín-N-oxid

Myrofín, chemicky (N-metyl-3-benzyloxy-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)myristát

Nikomorfín, chemicky (N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-3,6-diyl)dinikotinát

Nopipanón, chemicky 4,4-difenyl-6-piperidinohexán-3-ón

Noracymetadol, chemicky (± )-(4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-yl)acetát

Norlevorfanol, chemicky (-)-morfinán-3-ol

Normetadón, chemicky 4,4-difenyl-6-metylaminoheptán-3-ón

Normorfín, chemicky N-demetylmorfín

Ópium

Oxykodón, chemicky 14-hydroxy-3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Oxymorfón, chemicky 3,14-dihydroxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-ón

Petidín, chemicky etyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

Petidínový medziprodukt A, chemicky 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karbonitril

Petidínový medziprodukt B, chemicky etyl-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Petidínový medziprodukt C, chemicky kyselina 4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylová

Piminodín, chemicky etyl-1-(3-anilinopropyl)-4-fenylpiperidín-4-karboxylát

Piritramid, chemicky 1-(3,3-difenyl-3-kyanopropyl)-4-piperidinopiperidín-4-karboxamid

Proheptazín, chemicky (4-fenyl-1,3-dimetylazepán-4-yl)propionát

Properidín, chemicky izopropyl-4-fenyl-1-metylpiperidín-4-karboxylát

Racemetorfán, chemicky (± )-3-metoxy-metylmorfinán

Racemoramid, chemicky (± )-2,2-difenyl-3-metyl-4-morfolino-1-(pyrolidín-1-yl)bután-1-ón

Racemorfán, chemicky (± )-N-metylmorfinán-3-ol

Rastliny rodu Erythroxylon (koka)

Rastliny rodu Papaver somniferum L. (mak siaty) okrem semien

Remifentanil, chemicky metyl-4-(3-fenylpropánamido)-1-[2-(metoxykarbonyl)etyl]-piperidín-4-karboxylát

Sufentanil, chemicky N-fenyl-N-{4-metoxymetyl-1-[2-(2-tienyl)etyl]-4–piperidyl}propánamid

Tebaín, chemicky 3,6-dimetoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7,8,14-tetradehydromorfinán

Tebakón, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-6,7-didehydromorfinán-6-yl)acetát

Tilidín, chemicky (± )-etyl-2-(dimetylamino)-1-fenylcyklohex-3-én-1-karboxylát

Trimepiridín, chemicky (4-fenyl-1,2,3-trimetyl-4-piperidyl)propionát

Izoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,

estery a étery omamných látok uvedených v tejto skupine zoznamu vo všetkých prípadoch, keď tieto estery a étery môžu existovať,

soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí, esterov, éterov a izomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

Psychotropné látky

Amfetamín, chemicky (±)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Amineptin, chemicky kyselina (7-[(10,11-dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyklohepten-5yl)amino]heptanová

2C-B, chemicky 2-(4-bróm-2,5-dimetoxyfenyl)etylamín

Dexamfetamín, chemicky (+)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Dronabinol, chemicky 6,6,9-trimetyl-3-pentyl-6a,7,8,10a-tetrahydro-6H-dibenzo [b,d]pyrán-1-ol

Fencyklidín, chemicky 1-(1-fenylcyklohexyl)piperidín

Fenetylín, chemicky 7-{2-[1-(fenylpropán-2-yl)amino]etyl}teofylín

Fenmetrazín, chemicky 2-fenyl-3-metyl-1,4-oxazinán

Levamfetamín, chemicky (-)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Levometamfetamín, chemicky (-)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Meklokvalón, chemicky 3-(2-chlórfenyl)-2-metyl-3,4dihydrochinazolín-4-ón

Metakvalón, chemicky 2-metyl-3-(2-tolyl)-3,4-dihydrochinazolín-4-ón

Metamfetamín, chemicky N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Metamfetamín-racemát, chemicky (±)-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Metylfenidát, chemicky metyl-2-fenyl-2-(2-piperidyl)acetát

Sekobarbital, chemicky 5-alyl-5-(pentán-2yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Zipeprol, chemicky 3-fenyl-1-[4-(2-fenyl-2-metoxyetyl)piperazín-1-yl]-4-oxapentán-2-ol

soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

III. SKUPINA

Omamné látky

Acetyldihydrokodeín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)acetát

Dextropropoxyfen, chemicky (+)-(4-dimetylamino-1,2-difenyl-3-metylbután-2-yl)propionát

Dihydrokodeín, chemicky 7,8-dihydrokodeín

Etylmorfín, chemicky 3-etoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

Folkodín, chemicky N-metyl-3-(2-morfolinoetoxy)-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

Kodeín, chemicky 3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-ol

Nikodikodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxymorfinán-6-yl)nikotinát

Nikokodín, chemicky (3-metoxy-N-metyl-4,5-epoxy-7,8-didehydromorfinán-6-yl)nikotinát

Norkodeín, chemicky N-demetylkodeín

Propiram, chemicky N-(1-piperidinopropán-2-yl)-N-(2-pyridyl)propánamid

Izoméry omamných látok uvedených v tejto skupine okrem výslovných výnimiek vo všetkých prípadoch, keď tieto izoméry môžu existovať podľa zvláštneho chemického označenia,

soli omamných látok uvedených v tejto skupine vrátane uvedených solí ich izomérov vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.

Psychotropné látky

Alobarbital, chemicky 5,5-dialylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Alprazolam, chemicky 6-fenyl-8-chlór-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Amfepramón, chemicky 1-[2-(dietylamino)fenyl]propán-1-ón

Aminorex, chemicky (5-fenyl-2-oxazolín-2-yl)amín

Amobarbital, chemicky 5-etyl-5-izopentylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Barbital, chemicky 5,5-dietylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Benzfetamín,chemicky N-benzyl-N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Bromazepam, chemicky 7-bróm-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Brotizolam,chemicky 2-bróm-4-(2-chlórfenyl)-9-metyl-6H-tieno[3,2-f]-1,2, 4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Butalbital, chemicky 5-alyl-5-izobutylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Butobarbital, chemicky 5-butyl-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Cyklobarbital, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-etylhexahydropyrimidín-2,4, 6-trión

Delorazepam, chemicky 7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Diazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Estazolam, chemicky 6-fenyl-6-chlór-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Etchlórvinol, chemicky 3-etyl-1-chlórpent-1-én-4-ín-3-ol

Etinamát, chemicky (1-etinylcyklohexyl)karbamát

Etylamfetamín, chemicky N-etyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Etylloflazepát, chemicky etyl-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-karboxylát

Fendimetrazín, chemicky 2-fenyl-3,4-dimetylmorfolín

Fenkamfamín, chemicky N-etyl-3-fenylbicyklo[2.2.1]heptán-2amín

Fenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Fenproporex, chemicky (±)-6-fenyl-5-metyl-4-azahexánnitril

Fentermín, chemicky (2-benzylpropán-2-yl)amín

Fludiazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Flunitrazepam, chemicky 5-(2-fluórfenyl)-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Flurazepam, chemicky 1-(2-dietylaminoetyl)-5-(2-fluórfenyl)-7-chlór-2, 3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

GHB, chemicky kyselina 4-hydroxybutánová

Glutetimid, chemicky 3-etyl-3-fenylpiperidín-2,6-dión

Halazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(2,2,2-trifluóretyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Haloxazolam, chemicky 10-bróm-11b-(2-fluórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín

Chlórdiazepoxid, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2-metylamino-3H-benzo[f]1,4-diazepín-4-oxid

Kamazepam, chemicky N, N-dimetyl-(5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-3-yl)karbamát

Katín, chemicky D-(+)-treo-2-amino-1-fenylpropán-1-ol

Ketazolam, chemicky 12b-fenyl-11-chlór-2,8-dimetyl-6,7-dihydro-4H, 8H-1,3-oxazino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-4,7-dión

Klobazam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[f]-1, 5-diazepín-2,4-dión

Klonazepam, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Klorazepat, chemicky kyselina 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-karboxylová

Klotiazepam, chemicky 7-etyl-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-tieno[2,3-f]1,4-diazepín-3-ón

Kloxazolam, chemicky 10-chlór-11b-(2-chlórfenyl)-5,6-dihydro-7H-oxazolidino[2,3-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

Lefetamín, chemicky (-)-N,N-dimetyl-(1,2-difenyletyl)amín

Loprazolam, chemicky 6-(2-chlórfenyl)-2-[(4-metylpiperazín-1-yl)metylén]-8-nitro-4H-imidazo[1,2-a]benzo[f]1,4-diazepín-1-ón

Lorazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Lormetazepam, chemicky 3-hydroxy-7-chlór-5-(2-chlórfenyl)-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Mazindol, chemicky 5-(2-chlórfenyl)-2,3-dihydro-5H-imidazo[2,1-a]izoindol-5-ol

Medazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín

Mefenorex, chemicky N-(3-chlórpropyl)-(1-fenylpropán-2-yl)amín

Meprobamát, chemicky (2-metyl-2-propylpropán-1,3-diyl)dikarbamát

Mezokarb, chemicky 5-deoxo-N-(fenylkarbamoyl)-3-(1-fenylpropán-2-yl)sydnón-5-imín

Metylfenobarbital, chemicky 5-etyl-5-fenyl-1-metylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Metyprylón, chemicky 3,3-dietyl-5-metylpiperidín-2,4-dión

Midazolam, chemicky 6-(2-fluórfenyl)-8-chlór-1-metyl-4H-imidazo[1,5-a]benzo[f]1,4-diazepín

Nimetazepam, chemicky 5-fenyl-1-metyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Nitrazepam, chemicky 5-fenyl-7-nitro-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Nordazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Oxazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Oxazolam, chemicky 10-chlór-11b-fenyl-2-metyl-5,6-dihydro-7H-1,3-oxazolidino[3,2-d]benzo[f]1,4-diazepín-6-ón

Pemolín, chemicky 2-imino-5-fenyl-1,3-oxazolidín-4-ón

Pentazocín, chemicky 5,9-dimetyl- N-(3-metylbut-2-én-1-yl)-6,7-benzomorfán- 2’-ol

Pentobarbital, chemicky 5-etyl-5-(pentán-2-yl) hexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Pinazepam, chemicky 5-fenyl-7-chlór-1-(prop-2-ín-1-yl)-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Pipradol, chemicky difenyl-(2-piperidyl)metanol

Prazepam, chemicky 1-(cyklopropylmetyl)-5-fenyl-7-chlór-2,3-dihydro-1H-benzo [f]1,4-diazepín-2-ón

Pyrovalerón, chemicky 1-(4-metylfenyl)-2-(pyrolidín-1-yl)pentán-1-ón

Sekbutabarbital, chemicky 5-(bután-2-yl)-5-etylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Temazepam, chemicky 5-fenyl-3-hydroxy-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Tetrazepam, chemicky 5-(cyklohex-1-én-1-yl)-7-chlór-1-metyl-2,3-dihydro-1H-benzo[f]1,4-diazepín-2-ón

Triazolam, chemicky 8-chlór-6-(2-chlórfenyl)-1-metyl-4H-1,2,4-triazolo[4,3-a]benzo[f]1,4-diazepín

Vinylbital, chemicky 5-(pentán-2-yl)-5-vinylhexahydropyrimidín-2,4,6-trión

Zolpidem(INN), chemicky N,N-dimetyl-2- [6-metyl-2-(4-metylfenyl)imidazo[1,2-a]pyridín-3yl]etánamid

soli látok uvedených v tejto skupine vo všetkých prípadoch, keď tieto soli môžu existovať.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť pätnástym dňom po jeho vyhlásení v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Rudolf Schuster v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.