Oznámenie č. 119/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky

Čiastka 57/2004
Platnosť od 11.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 583/2005 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. marca 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 470/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 15. augusta 2004. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 670/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia s výnimkou čl. I, ktorý nadobúda účinno...

119

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa ustanovenia § 2 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov

výnos z 25. februára 2004 č. 2552/2004-44 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Výnos upravuje podrobnosti poskytovania dotácií z výťažku lotérií alebo iných podobných hier a dotácií na individuálne potreby obcí.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2004.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 3/2004 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.