Oznámenie č. 112/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností

Čiastka 53/2004
Platnosť od 04.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 292/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobudol účinnosť 15. marca 2004.

112

OZNÁMENIE

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky vydalo podľa § 47 písm. a) zákona č. 488/2002 Z. z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov

výnos z 20. februára 2004 č. 304/2004-100 o podrobnostiach o odbornej spôsobilosti osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností.

Výnosom sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na odbornú spôsobilosť osôb, ktoré môžu asistovať úradným veterinárnym lekárom pri vykonávaní štátnych veterinárnych činností uvedených v § 2 ods. 1 a § 3 ods. 1.

Výnos nadobúda účinnosť 15. marca 2004.

Výnos je uverejnený v čiastke 7/2004 Vestníka Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve pôdohospodárstva Slovenskej republiky.