Vyhláška č. 111/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002 Z. z.

Čiastka 53/2004
Platnosť od 04.03.2004 do15.12.2005
Účinnosť od 15.03.2004 do15.12.2005
Zrušený 577/2005 Z. z.

OBSAH

111

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 20. februára 2004,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002 Z. z.

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 17 písm. b) zákona č. 136/2000 Z. z. o hnojivách ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 26/2001 Z. z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, obsah rizikových prvkov, podmienky odberu, skladovania a metódy skúšania hnojív, pestovateľských substrátov a pôdnych pomocných látok v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 595/2002 Z. z. sa dopĺňa takto:

V § 13 sa na konci pripája táto veta:

„Dusičnan amónny s obsahom dusíka 34,4 % možno použiť na hnojenie až do 30. apríla 2004.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2004.


Zsolt Simon v. r.