Oznámenie č. 109/2004 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 05380/2003, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení opatrenia č. OPL 0104-06161/2003

Čiastka 52/2004
Platnosť od 28.02.2004
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobudlo účinnosť 15. marca 2004.

109

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky vydalo podľa § 39 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 98/1995 Z. z. o Liečebnom poriadku v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 17. februára 2004 č. OPL0204 – 06161-2/2004, ktorým sa mení opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 05380/2003, ktorým sa vydáva zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia v znení opatrenia č. OPL 0104-06161/2003.

Prílohou k tomuto opatreniu je zoznam liečiv a liekov uhrádzaných alebo čiastočne uhrádzaných na základe zdravotného poistenia.

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2004.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 11 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.