Zákon č. 107/2004 Z. z.Zákon o spotrebnej dani z piva

Čiastka 51/2004
Platnosť od 28.02.2004 do31.08.2012
Účinnosť od 01.01.2012 do31.08.2012
Zrušený 530/2011 Z. z.
Redakčná poznámka

okrem ustanovení § 1 až 42 a § 44, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. mája 2004