Vyhláška č. 100/2004 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromných bezpečnostných službách

Čiastka 47/2004
Platnosť od 28.02.2004 do31.12.2005
Účinnosť od 01.03.2004 do31.12.2005
Zrušený 473/2005 Z. z.

OBSAH

100

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 9. februára 2004,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromných bezpečnostných službách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 34 ods. 6, § 44 ods. 6 a § 47 ods. 3 zákona č. 379/1997 Z. z. o prevádzkovaní súkromných bezpečnostných služieb a podobných činností, o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 65/1965 Zb. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov (zákon o súkromných bezpečnostných službách) ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 550/2001 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromných bezpečnostných službách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 19 ods. 1 prvá veta znie:

„Identifikačný preukaz je biele tlačivo s čiernou predtlačou s rozmermi 99 x 68 mm, ktoré sa po čitateľnom vyplnení ustanovených údajov čiernym písmom a nalepení fotografie zataví do priehľadnej bezfarebnej termoplastovej fólie.“.

2. Doterajší text § 24 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Prevádzkovateľ strážnej služby alebo ním poverená osoba vyplní údaje uvedené v odseku 1 najmenej šesť hodín pred začiatkom služby. Ak dôjde k zmene údajov uvedených v odseku 1 písm. c), zmenu vyznačí ihneď po tom, čo zmena nastala, tak, aby pôvodné údaje zostali čitateľné.“.

3. V § 26 ods. 1 sa za slová „Inšpekčná kniha dozoru“ vkladajú slová „sa vedie v knihe s pevnou nerozoberateľnou väzbou, ktorá“.

4. Za § 30 sa vkladá § 30a, ktorý znie:

㤠30a

Identifikačné preukazy a inšpekčné knihy dozoru, ktoré boli vydané do 29. februára 2004 a nie sú v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky, možno používať do 31. marca 2004.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. marca 2004.


Vladimír Palko v. r.