Redakčné oznámenie č. r1/c47/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z.

Čiastka 47/2003
Platnosť od 21.03.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

vo vyhláške Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia

V § 6 ods. 7 druhá veta má správne znieť:

„Vypočíta sa tak, že v hodnotenom období sa zrátajú súčiny počtu kreditov a číselného hodnotenia podľa odseku 3 pre všetky predmety zapísané študentom a výsledok sa vydelí celkovým počtom kreditov zapísaných študentom za dané obdobie.".