Redakčné oznámenie č. r1/c224/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v zákone č. 461/2003 Z. z.

Čiastka 224/2003
Platnosť od 17.12.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v zákone č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení

1. V § 128 ods. 4 prvej vete má byť namiesto slova „ zamestnanec“ správne uvedené slovo „poistenec“.

2. V poznámke pod čiarou k odkazu 111 sa dopĺňa tento text:

„ Zákon č. 222/2003 Z. z. o zvýšení dôchodkov v roku 2003 a o zmene a doplnení niektorých zákonov v oblasti sociálneho zabezpečenia.“.