Redakčné oznámenie č. r8/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 294/2003 Z. z. o požiadavkách na zdraviezvierat koňovitých pri ich premiestňovaní, ich výmene s členskými štátmi a ich dovoze z tretích krajín

1. V § 1 ods. 1 majú byť namiesto slov „transponuje smernica Rady uvedená“ správne uvedené slová „transponujú právne predpisy Európskych spoločenstiev uvedené“.

2. Poznámka pod čiarou k odkazu 9 má správne znieť: „§ 6 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 309/2003 Z. z.“.

3. V prílohe č. 1 majú byť namiesto slov „Smernica Rady je preložená“ správne uvedené slová „Právne predpisy Európskych spoločenstiev sú preložené“.