Redakčné oznámenie č. r6/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 290/2003 Z. z. o požiadavkách na zdravie zvierat pri premiestňovaní spermy hovädzieho dobytka, pri jej výmene s členskými štátmi a pri dovoze z tretích krajín

1. V prílohe č. 3 časti A bode 4 písm. c) má byť nad slovom predpisu namiesto odkazu „1“ správne uvedený odkaz „6“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

6) Príloha č. 6 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 280/2003 Z. z.“.

2. V prílohe č. 4 časti IV bode 4 písm. c) má byť namiesto slova „volvuvaginitídu“ správne uvedené slovo „vulvovaginitídu“.

3. V prílohe č. 4 časti IV bode 5 písm. b) má byť namiesto slova „slintavku“ správne uvedené slovo „slintačku“.