Redakčné oznámenie č. r13/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chyby v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chyby

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 318/2003 Z. z., ktorým saustanovujú minimálne opatrenia na tlmenie určitých chorôb lastúrnikov

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 má správne znieť:

1) § 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 303/2003 Z. z., ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky uvádzania živočíchov akvakultúry a produktov akvakultúry na trh.
§ 2 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 298/2003 Z. z. o podmienkach v záujme ochrany zdravia ľudí pri produkcii a uvádzaní na trh produktov rybolovu a živých lastúrnikov.“.