Redakčné oznámenie č. r10/c169/2003 Z. z.Redakčné oznámenie o oprave chýb v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z.

Čiastka 169/2003
Platnosť od 25.09.2003

REDAKČNÉ OZNÁMENIE

o oprave chýb

v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 297/2003 Z. z. o zdravotných podmienkach pri výmenách hydiny a násadových vajec s členskými štátmi, pri ich premiestňovaní a dovoze z tretích krajín

1. V § 15 ods. 2 písm. b) bode 2 majú byť namiesto slov „časť A písm. e) druhý bod“ správne uvedené slová „časť A druhý bod“.

2. V § 21 ods. 1 písm. a) má byť nad slovom predpisoch namiesto odkazu „13“ správne uvedený odkaz „14“.

3. V celom texte nariadenia a jeho príloh sa slovo „Newcastleskej“ nahrádza slovom „Newcastelskej“ v jeho príslušných tvaroch.

4. V prílohe č. 5 v bode 12 písm. a) vo vzore č. 3 majú byť namiesto slov „6, 7 a 15“ správne uvedené slová „6, 9 a 15“.