Vyhláška č. 98/2003 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Čiastka 46/2003
Platnosť od 19.03.2003 do31.01.2008
Účinnosť od 01.04.2003 do31.01.2008
Zrušený 13/2008 Z. z.

98

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 25. februára 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výdavkoch na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 31 ods. 2 písm. a) zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) Výdavkami na hospodársku mobilizáciu z prostriedkov štátneho rozpočtu (ďalej len „výdavky na hospodársku mobilizáciu") sú tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. a), d) a e) zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a na účely s tým spojené:

a) nákup pozemkov na umiestnenie stavieb,

b) nákup stavieb,

c) nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení,

d) nákup softvéru,

e) nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,

f) projektová dokumentácia,

g) výstavba stavieb a ich technické zhodnotenie,

h) rekonštrukcia a modernizácia strojov a zariadení,

i) ostatné kapitálové výdavky,

j) materiál a služby,

k) údržba,

l) nájomné,

m) ostatné tovary a služby,

n) budovanie, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,

o) konzervácia a dekonzervácia majetku,

p) technické zhodnotenie konzervovaného majetku,

q) odmeňovanie za pracovnú povinnosť,1)

r) poistenie majetku.

(2) Podrobnejšia špecifikácia výdavkov podľa odseku 1 písm. c), e) až k), m) a n) je uvedená v prílohe č. 1.

(3) Výdavkami na hospodársku mobilizáciu sú tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. d) zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a na účely s tým spojené:

a) nákup dopravných prostriedkov a ich údržba,

b) mzda zamestnanca alebo jej pomerná časť a odvody z nej v subjekte hospodárskej mobilizácie, ktorým je podnikateľ;2) výdavok na mzdu zo štátneho rozpočtu vrátane príplatkov nemôže prekročiť 100 % výšky funkčného platu najvyššej platovej triedy v najvyššom platovom stupni stupnice podľa osobitného predpisu,3)

c) mzda, plat a funkčný plat za pracovnú povinnosť,4)

d) energie na osvetlenie a vykurovanie pracovísk vrátane úhrady nájomného za prenájom miestností pracoviska a poplatkov za telefón, ktorý slúži na potreby hospodárskej mobilizácie,

e) pracovné cesty zamestnanca v rozsahu podľa osobitného predpisu,5)

f) pohonné hmoty, mazadlá, materiály a energie potrebné pri plánovanom preverení prevádzkyschopnosti konzervovaného majetku.

§ 2

(1) Z rozpočtu ministerstva sa okrem výdavkov podľa § 1 uhrádzajú aj výdavky fyzickým osobám ako náhrada škody pri úraze a chorobe z povolania.6)

(2) Z rozpočtu ministerstva sa okrem výdavkov podľa § 1 a odseku 1 uhrádzajú aj výdavky vysokých škôl, ktoré na základe dohody s ministerstvom poskytujú vysokoškolské vzdelávanie v oblasti hospodárskej mobilizácie.

(3) Výdavkami vysokých škôl podľa odseku 2 sú výdavky na výučbu, ktorými sú odmeny vyučujúcim a skúšajúcim, náklady na vypracovanie a vydanie študijnej literatúry a výdavky na odmeny za oponentské posudky.

(4) Výdavkami vysokých škôl podľa odseku 2 sú aj výdavky, ktoré vysokej škole vzniknú pri ubytovaní a stravovaní študentov, ktorí sú zamestnancami subjektu hospodárskej mobilizácie a plnia úlohy spojené s vykonávaním opatrení hospodárskej mobilizácie.

§ 3

Z rozpočtu Ministerstva obrany Slovenskej republiky sa okrem výdavkov podľa § 1 uhrádzajú subjektom hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. d) zákona aj výdavky na uchovanie výrobných schopností a výdavky spojené s konzerváciou a dekonzerváciou majetku.

§ 4

Výdavkami na hospodársku mobilizáciu subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. f) zákona sú výdavky na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie podľa § 1 ods. 1 písm. c) až e), g), h), j), k), m), n), q) a r) a § 1 ods. 3 písm. b) až e).

§ 5

(1) Výdavkami na hospodársku mobilizáciu sú tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. b) zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a na účely s tým spojené:

a) nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení,

b) nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení,

c) materiál a služby,

d) údržba,

e) ostatné tovary a služby,

f) budovanie, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie,

g) odmeňovanie za pracovnú povinnosť,1) náhrada za vecné plnenie a náhrada škody,7)

h) poistenie majetku.

(2) Podrobnejšia špecifikácia výdavkov podľa odseku 1 písm. a) až f) je uvedená v prílohe č. 2.

(3) Výdavkami na hospodársku mobilizáciu sú tieto výdavky subjektov hospodárskej mobilizácie podľa § 4 písm. c) zákona na plnenie opatrení hospodárskej mobilizácie a na účely s tým spojené:

a) zriadenie výdajní odberných oprávnení,8)

b) vytvorenie materiálnych a organizačných podmienok na činnosť výdajní odberných oprávnení,

c) odmeňovanie za pracovnú povinnosť,1)

d) poistenie majetku.

§ 6

Výdavky podľa § 2 ods. 2 až 4 sa uhrádzajú do 30. júna 2007 a len na účely zabezpečenia štúdia študentov prijatých na štúdium do účinnosti tejto vyhlášky.


§ 7

Zrušuje sa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 44/66/1994 o financovaní hospodárskej mobilizácie (oznámenie č. 315/1994 Z. z.).

§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.


Robert Nemcsics v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 98/2003 Z. z.

Podrobnejšia špecifikácia výdavkov na hospodársku mobilizáciu podľa § 1 ods. 1 písm. c), e) až k), m) a n)

1. Výdavkami na nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení sú výdavky na nákup

a) nábytku,

b) výpočtovej techniky,

c) iného kancelárskeho zariadenia.

2. Výdavkami na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení sú výdavky na nákup tovarov, ktoré sú súčasťou stavieb vrátane prípadnej montáže, a to najmä

a) meracej a monitorovacej techniky,

b) vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia,

c) spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky,

d) učebných pomôcok,

e) energetických zariadení.

3. Výdavkami na projektovú dokumentáciu sú výdavky na

a) zabezpečenie spracovania prieskumov a rozborov, vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby, vydanie rozhodnutia o využití územia, vydanie stavebného povolenia, vydanie kolaudačného rozhodnutia, vedenie uskutočňovaných stavieb, činnosť stavbyvedúceho, stavebného a autorského dozoru,

b) projektovú činnosť,

c) prerokúvanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie, dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, projektu stavieb potrebného na vydanie stavebného povolenia,

d) obstarávanie a vypracúvanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, vypracovanie zadania stavby, vypracovanie dokumentácie potrebnej na vydanie územného rozhodnutia, vypracovanie projektu potrebného na vydanie stavebného povolenia,

e) vybrané geodetické a kartografické činnosti.

4. Výdavkami na výstavbu stavieb a ich technického zhodnotenia sú výdavky na stavebné práce na

a) výstavbu nových bytových a nebytových budov,

b) rekonštrukciu existujúcich bytových a nebytových budov,

c) modernizáciu existujúcich bytových a nebytových budov,

d) prístavby a nadstavby existujúcich bytových a nebytových budov.

5. Výdavkami na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení sú výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu

a) prevádzkových zariadení,

b) výpočtovej techniky,

c) telekomunikačnej techniky,

d) iného špeciálneho technického vybavenia.

6. Výdavkami na ostatné kapitálové výdavky sú najmä združené prostriedky na investície.

7. Výdavkami na materiál a služby sú výdavky na platby za dodané tovary a služby využívané v pracovnom procese, a to za

a) prevádzkový materiál k zariadeniam a k technike,

b) spotrebný materiál k zariadeniam a k technike,

c) servisný materiál k zariadeniam a k technike,

d) náhradné diely.

8. Výdavkami na údržbu sú výdavky na práce a služby vykonávané na zabezpečenie

a) bežného fungovania majetku hospodárskej mobilizácie,

b) údržby a opráv.

9. Výdavkami na ostatné tovary a služby sú výdavky na

a) previerky, cvičenia, školenia, semináre a porady,

b) odmeny prednášateľom za prednáškovú činnosť,

c) nákup materiálu, pomôcok a publikácií k vzdelávacím činnostiam,

d) nájomné za prednáškové priestory,

e) poplatky za štúdie, expertízy, posudky, prekladateľskú činnosť,

f) ostatné tovary a služby s tým súvisiace,

g) uchovanie výrobných schopností,

h) ochranu a zabezpečenie objektov osobitnej dôležitosti a ďalších dôležitých objektov.

10. Výdavkami na budovanie, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sú výdavky na

a) nákup služieb spojených s jeho budovaním, udržiavaním a využívaním,

b) nákup tovarov a nákup autorských práv,

c) odstraňovanie prevádzkových a programových chýb,

d) spracovanie a výrobu metodickej a plánovacej dokumentácie v písomnej alebo elektronickej forme,

e) tvorbu internetovej stránky,

f) nákup služieb spojených s prvotným zberom a spracovaním údajov.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 98/2003 Z. z.

Podrobnejšia špecifikácia výdavkov na hospodársku mobilizáciu podľa § 5 ods. 1 písm. a) až f)

1. Výdavkami na nákup kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení sú výdavky na nákup

a) nábytku,

b) výpočtovej techniky,

c) iného kancelárskeho zariadenia.

2. Výdavkami na nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení sú výdavky na nákup tovarov, ktoré sú súčasťou stavieb vrátane prípadnej montáže, a to najmä

a) meracej a monitorovacej techniky,

b) vyrozumievacieho a varovacieho zariadenia,

c) spojovacej a signálnobezpečnostnej techniky,

d) učebných pomôcok,

e) energetických zariadení.

3. Výdavkami na materiál a služby sú výdavky na platby za dodané tovary a služby využívané v pracovnom procese, a to za

a) prevádzkový materiál k zariadeniam a k technike,

b) spotrebný materiál k zariadeniam a k technike,

c) servisný materiál k zariadeniam a k technike,

d) náhradné diely.

4. Výdavkami na údržbu sú výdavky na práce a služby vykonávané na zabezpečenie bežného fungovania majetku hospodárskej mobilizácie a na jeho údržbu a opravy.

5. Výdavkami na ostatné tovary a služby sú výdavky na

a) previerky, cvičenia, školenia, semináre a porady,

b) odmeny za prednáškovú činnosť,

c) nákup materiálu, pomôcok a publikácií k vzdelávacím činnostiam,

d) nájomné za prednáškové priestory,

e) poplatky za štúdie, expertízy, posudky, prekladateľskú činnosť,

f) ostatné tovary a služby s tým súvisiace.

6. Výdavkami na budovanie, udržiavanie a využívanie jednotného informačného systému hospodárskej mobilizácie sú výdavky na

a) nákup služieb spojených s jeho budovaním, udržiavaním a využívaním,

b) nákup tovarov a nákup autorských práv súvisiacich s jeho využívaním,

c) odstraňovanie jeho prevádzkových a programových chýb,

d) spracovanie a výrobu metodickej a plánovacej dokumentácie k nemu v písomnej alebo elektronickej forme,

e) tvorbu internetovej stránky,

f) nákup služieb spojených s prvotným zberom a spracovaním údajov.

Poznámky pod čiarou

1) § 24 zákona č. 414/2002 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 274/1993 Z. z. o vymedzení pôsobnosti orgánov vo veciach ochrany spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

2) § 2 Obchodného zákonníka.

3) Príloha č. 2 k zákonu č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) § 5 písm. r) a § 24 zákona č. 414/2002 Z. z.

5) Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

6) § 26 zákona č. 414/2002 Z. z.

7) § 25 a 27 zákona č. 414/2002 Z. z.

8) § 3 písm. m) a § 17 písm. b) zákona č. 414/2002 Z. z.