Oznámenie č. 97/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o uložení kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a dodatkov ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa

Čiastka 45/2003
Platnosť od 18.03.2003

97

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky oznamuje, že podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov bola na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky do 20. februára 2003 uložená táto kolektívna zmluva vyššieho stupňa a dodatky ku kolektívnym zmluvám vyššieho stupňa:

1. Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2003 z 11. februára 2003 uzavretá medzi Združením odborárov jadrovej energetiky Slovenska

a

Zväzom zamestnávateľov energetiky Slovenska.

2. Dodatok č. 2 z 13. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2000 - 2002 zo 7. apríla 2000 uzavretej medzi Odborovým zväzom SPOJE a Slovenským odborovým zväzom pôšt a telekomunikácií

a

Zväzom zamestnávateľov dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky.

3. Dodatok č. 1 z 30. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 25. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom potravinárov Slovenskej republiky

a

Zväzom mäsiarov Slovenska.

4. Dodatok č. 1 z 31. januára 2003 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 2002 - 2004 z 12. júna 2002 uzavretej medzi Odborovým zväzom KOVO

a

Zväzom zlievarní a kováční Slovenska.