Vyhláška č. 94/2003 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska, ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

Čiastka 44/2003
Platnosť od 15.03.2003 do31.12.2008
Účinnosť od 15.03.2003 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

OBSAH

94

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 28. februára 2003,

ktorou sa mení vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky

Národná banka Slovenska podľa § 17h písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení zákona č. 149/2001 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Národnej banky Slovenska č. 662/2002 Z. z. o vydaní pamätných strieborných mincí v hodnote 1 000 Sk pri príležitosti 10. výročia vzniku Slovenskej republiky sa mení takto:

V § 2 ods. 3 sa v prvej vete slovo „štyri" nahrádza slovom „tri" a slovo „tromi" sa nahrádza slovom „dvomi".


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Marián Jusko v. r.