Vyhláška č. 93/2003 Z. z.Vyhláška Úradu pre štátnu službu, ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta

(v znení č. 334/2004 Z. z.)

Čiastka 43/2003
Platnosť od 14.03.2003 do31.05.2006
Účinnosť od 01.06.2004 do31.05.2006
Zrušený 312/2001 Z. z.

93

VYHLÁŠKA

Úradu pre štátnu službu

zo 7. marca 2003,

ktorou sa ustanovujú podrobnosti výberového konania na štátnozamestnanecké miesta

Úrad pre štátnu službu (ďalej len „úrad") podľa § 15 ods. 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

(1) V rámci overovania odborných znalostí uchádzača sa overujú jeho základné vedomosti o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy, o štátnej službe, odborné vedomosti z príslušného odboru štátnej služby a ovládania cudzieho jazyka, ak túto požiadavku určí služobný predpis úradu alebo služobný predpis služobného úradu uvedeného v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom až štvrtom bode a v siedmom bode zákona.

(2) V rámci overovania schopností uchádzača sa overujú jeho osobnostné predpoklady na výkon štátnej služby v príslušnom odbore štátnej služby, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe.

Vyhlásenie výberového konania

§ 2

(1) Vedúci služobného úradu oznamuje úradu voľné štátnozamestnanecké miesta v elektronickej forme na formulári predpísanom úradom.

(2) Výberové konanie vyhlasuje predseda úradu vo Vestníku úradu alebo v inej tlači.

(3) Iné verejnosti všeobecne prístupné prostriedky masovej komunikácie, v ktorých možno výberové konanie vyhlásiť, sú najmä televízia, rozhlas a internet.

§ 3

Oznámenie o vyhlásení výberového konania obsahuje okrem údajov o štátnozamestnaneckom mieste podľa § 15 ods. 6 zákona aj základnú informáciu o činnostiach, ktorých vykonávanie sa od úspešného uchádzača na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste očakáva.

§ 4

Požadované doklady a overenie predpokladov na prijatie do štátnej služby

(1) Uchádzač podľa § 15 ods. 6 písm. e) zákona predloží

a) písomnú žiadosť do výberového konania, a ak ide o hromadné výberové konanie podľa § 15a zákona, prihlasovací formulár, ktorý vydá úrad,

b) vysvedčenie, diplom alebo iný rovnocenný doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní podľa osobitného predpisu,1)

c) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,2)

d) profesijný štruktúrovaný životopis s uvedením celkovej doby dosiahnutej praxe,

e) čestné vyhlásenie o tom, že uchádzač nebol prepustený zo štátnej služby podľa § 39 ods. 1 písm. b) zákona,

f) čestné vyhlásenie o pravdivosti údajov uvedených v písmenách a), b) a d),

g) čestné vyhlásenie o štátnom občianstve členskej krajiny Európskej únie; ak ide o štátnozamestnanecké miesto, o ktoré sa môže uchádzať len občan Slovenskej republiky, čestné vyhlásenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky.

(2) Zdravotnú spôsobilosť preukazuje uchádzač čestným vyhlásením.

(3) Ak predpokladom na vykonávanie štátnej služby je aj ovládanie cudzieho jazyka, uchádzač ho preukazuje diplomom alebo vysvedčením o vykonaní jazykovej skúšky v jazykovej škole alebo v inom vzdelávacom zariadení, dokladom o štúdiu v cudzom jazyku v zahraničí, medzinárodne uznávaným certifikátom alebo diplomom o ovládaní cudzieho jazyka, iným dokladom preukazujúcim ovládanie cudzieho jazyka na požadovanej úrovni alebo čestným vyhlásením o ovládaní cudzieho jazyka.

(4) Predseda úradu môže určiť v oznámení o vyhlásení výberového konania ďalšie doklady, ktoré uchádzač predloží, alebo ďalšie nevyhnutné informácie, ktoré uchádzač uvedie s cieľom overiť schopnosti a odborné znalosti, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov,3) ktoré má štátny zamestnanec v štátnej službe vykonávať.

(5) Úrad preskúma predložené doklady, ktorými uchádzač preukazuje splnenie predpokladov na prijatie do štátnej služby podľa § 14 zákona. Uchádzačovi, ktorý nespĺňa predpoklady na prijatie do štátnej služby podľa § 14 zákona, úrad písomne oznámi ich nesplnenie a predložené doklady vráti.

(6) Ak na základe predložených kópií dokladov nemožno spoľahlivo posúdiť splnenie predpokladov na vykonávanie štátnej služby podľa § 14 zákona, úrad vyzve uchádzača, aby predložil originál dokladu alebo jeho osvedčenú kópiu podľa osobitného predpisu.4)

Priebeh výberového konania

§ 5

(1) Pozvánka na výberové konanie má písomnú formu a uvedie sa v nej miesto, čas a spôsob jeho uskutočnenia.

(2) Schopnosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe, možno overovať testom overenia schopností uchádzača vo vzťahu k obsadzovanému štátnozamestnaneckému miestu (ďalej len „test overenia schopností") alebo osobným pohovorom pred výberovou komisiou.

(3) Odborné znalosti uchádzača, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec vykonávať v štátnej službe, možno overovať odborným testom alebo osobným pohovorom pred výberovou komisiou.

(4) Obsah testu overenia schopností, odborného testu a základný obsah osobného pohovoru určí úrad v spolupráci so služobným úradom, v ktorom sa voľné štátnozamestnanecké miesto obsadzuje.

§ 6

(1) Výberové konanie sa uskutočňuje

a) písomnou formou,

b) pohovorom pred výberovou komisiou,

c) písomnou formou s následným pohovorom pred výberovou komisiou alebo

d) písomnou formou s následným pohovorom pred výberovou komisiou u tých uchádzačov, ktorí úspešne absolvovali písomnú časť výberového konania.

(2) Obsahom písomnej časti výberového konania je test overenia schopností alebo odborný test. Ak predpokladom na vykonávanie štátnej služby je ovládanie cudzieho jazyka, úroveň jeho ovládania sa overí písomnou formou.

(3) Spôsob uskutočnenia výberového konania podľa odseku 1 určuje pre každé výberové konanie úrad.

(4) Pred začatím výberového konania oznámi úrad prítomným uchádzačom najnižšiu hranicu úspešnosti uchádzača vo výberovom konaní, ktorej dosiahnutie je nevyhnutné na jeho úspešné absolvovanie.

(5) Výberová komisia môže požiadať uchádzača o poskytnutie ďalších informácií potrebných na posúdenie jeho odborných znalostí a schopností, ktoré sú potrebné alebo vhodné vzhľadom na povahu povinností, ktoré má štátny zamestnanec v štátnej službe vykonávať.

(6) O priebehu a výsledkoch výberového konania sa vyhotoví zápisnica, ktorú podpíšu všetci členovia výberovej komisie. Ak niektorý z členov výberovej komisie odmietne zápisnicu podpísať, uvedie sa táto skutočnosť v zápisnici spolu s dôvodom odmietnutia.

(7) Pravidlá a spôsob rokovania výberovej komisie určí rokovací poriadok výberovej komisie, ktorý vydá úrad.

§ 7

(1) Písomné oznámenie o výsledku výberového konania uchádzačovi, ktorý úspešne absolvoval výberové konanie, obsahuje aj termín, do ktorého sa vybraný uchádzač prihlási v príslušnom služobnom úrade.

(2) Ak uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí, sa neprihlási v príslušnom služobnom úrade do termínu podľa odseku 1 alebo nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade, získa miesto v poradí vždy ďalší úspešný uchádzač, ktorý sa prihlási v príslušnom služobnom úrade na výzvu služobného úradu.

(3) Výsledok výberového konania oznamuje úrad aj príslušnému služobnému úradu, ktorého štátnozamestnanecké miesto sa výberovým konaním obsadzuje, a to najneskôr do termínu prihlásenia sa uchádzača v príslušnom služobnom úrade podľa odseku 1.

§ 8

Neúspešné výberové konanie

(1) Ak je výberové konanie neúspešné, predseda úradu vyhlási nové výberové konanie najneskôr do 60 dní odo dňa uskutočnenia predchádzajúceho výberového konania.

(2) Výberové konanie je neúspešné, ak

a) žiadny z uchádzačov nepreukázal vo výberovom konaní dostatočné schopnosti a odborné znalosti na výkon štátnej služby,

b) uchádzač, ktorý sa umiestnil podľa rozhodnutia výberovej komisie ako prvý v poradí, sa neprihlási v príslušnom služobnom úrade v termíne podľa § 7 ods. 1 alebo ak takýto uchádzač nenastúpi do štátnej služby v príslušnom služobnom úrade a niet iného uchádzača podľa § 7 ods. 2,

c) do výberového konania sa neprihlásil žiadny uchádzač alebo ak žiadny uchádzač prihlásený do výberového konania nespĺňa predpoklady na výkon štátnej služby na obsadzovanom štátnozamestnaneckom mieste,

d) žiadny z pozvaných uchádzačov sa nezúčastnil na výberovom konaní.

§ 9

Delegovanie výberového konania

(1) Na uskutočňovanie výberového konania, ktorého vykonaním bol podľa § 15 ods. 19 zákona poverený vedúci príslušného služobného úradu, sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky okrem § 10.

(2) Termín uskutočnenia výberového konania a skutočnosti podľa § 8 oznamuje vedúci služobného úradu predsedovi úradu bez zbytočného odkladu.

§ 10

Hromadné výberové konanie

(1) Na uskutočňovanie hromadného výberového konania sa použijú ustanovenia tejto vyhlášky, ak ďalej nie je ustanovené inak.

(2) Predseda úradu vyhlasuje hromadné výberové konanie na obsadenie väčšieho počtu voľných štátnozamestnaneckých miest v siedmej platovej triede až v jedenástej platovej triede v jednom odbore štátnej služby alebo vo viacerých odboroch štátnej služby.

(3) Obsahom overenia schopností uchádzača v hromadnom výberovom konaní je overenie jeho mimoriadnych osobnostných predpokladov na výkon štátnej služby v danom odbore štátnej služby.

(4) Obsahom overenia odborných znalostí uchádzača v hromadnom výberovom konaní je overenie jeho podrobných vedomostí o ústavnom zriadení, o organizácii štátnej správy, o štátnej službe, vedomostí z príslušného odboru štátnej služby a vedomostí o základných povinnostiach štátneho zamestnanca.

(5) V prvej časti hromadného výberového konania sa písomnou formou overujú

a) odborné znalosti uchádzača podľa odseku 4,

b) schopnosti uchádzača podľa odseku 3,

c) ovládanie cudzieho jazyka, ak je táto požiadavka určená podľa § 14 ods. 1 písm. h) zákona.

Obsah písomného overovania podľa písmen a) až c) určí úrad.

(6) Podmienkou účasti na overovaní schopností uchádzača podľa odseku 5 písm. b) a účasti na overovaní ovládania cudzieho jazyka podľa odseku 5 písm. c) je získanie minimálneho počtu bodov pri overovaní odborných znalostí uchádzača podľa odseku 5 písm. a).

(7) O mieste a čase konania písomnej časti hromadného výberového konania podľa odseku 5 informuje úrad uchádzača v pozvánke podľa § 5 ods. 1.

(8) Výberová komisia rozhodne na základe výsledkov z prvej časti hromadného výberového konania podľa odseku 5, ktorí uchádzači sa ďalej zúčastnia osobného pohovoru pred výberovou komisiou.

(9) Na zabezpečenie profesionálneho postupu pri hodnotení výsledkov overovania odborných znalostí a schopností uchádzačov môže výberová komisia spolupracovať s vybranými odborníkmi z oblasti personalistiky, psychológie, pedagogiky a príbuzných vedných odborov.

(10) Výberová komisia na základe výsledkov hromadného výberového konania súčasne odporučí zaradenie úspešných uchádzačov na konkrétne štátnozamestnanecké miesta v príslušných služobných úradoch.

§ 10a

Spoločné výberové konanie

Na uskutočňovanie spoločného výberového konania sa vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.


§ 11

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. marca 2003.


Ľubomír Plai v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Napríklad zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v v znení neskorších predpisov.

2) Zákon č. 311/1999 Z. z. o registri trestov v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon č. 241/2001 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v v znení neskorších predpisov.

4) Zákon Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov.Zákon č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami.