90

VYHLÁŠKA

Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky

z 26. februára 2003

o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo") podľa § 41 ods. 2 zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) (ďalej len „zákon") ustanovuje:


§ 1

Predmet úpravy

Táto vyhláška upravuje emisné limity pre mobilné zdroje, lehoty a podrobnosti ich overovania, podmienky udeľovania, zmeny, predĺženia, zrušenia a zániku oprávnení právnických osôb a fyzických osôb na zisťovanie množstva vypúšťaných znečisťujúcich látok z mobilných zdrojov (ďalej len „oprávnenie").

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

(1) Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

a) mobilným zdrojom cestné motorové vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3, L, T, S a R1) vedené v evidencii vozidiel podľa osobitného predpisu2) (ďalej len „vozidlo"),

b) emisnou kontrolou kontrola technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch a meraním zistené dodržanie podmienok a hodnôt určených jeho výrobcom a dodržanie emisných limitov motora vozidla určených jeho výrobcom; ak ich neurčil, dodržanie ustanovených emisných limitov podľa § 3,

c) emisným systémom výfuková sústava spaľovacieho motora vozidla bez zariadenia na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku alebo výfuková sústava spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách z výfuku, pri ktorom príprava zmesi nie je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch (nezdokonalený emisný systém), alebo výfuková sústava zážihového spaľovacieho motora vozidla so zariadením na dodatočné znižovanie škodlivín v emisiách výfuku, pri ktorom príprava zmesi je riadená v závislosti od obsahu voľného kyslíka vo výfukových plynoch (zdokonalený emisný systém),

d) druhom pohonu druh paliva schváleného na pohon motora vozidla (benzín, nafta, plyn),

e) emisným limitom množstvo znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora vozidla podľa § 3,

f) administratívnou kontrolou porovnávanie identifikačných údajov vozidla a jeho motora s identifikačnými údajmi uvedenými v dokladoch vozidla,3)

g) prevádzkovateľom vozidla osoba oprávnená rozhodovať o použití vozidla alebo osoba zapísaná v dokladoch vozidla,

h) prvým prihlásením vozidla do evidencie4) dátum prvého pridelenia evidenčného čísla,

i) pracoviskom emisnej kontroly stacionárny objekt spĺňajúci podmienky podľa § 18,

j) prvým podrobením vozidla emisnej kontrole po jeho prvom prihlásení do evidencie prvé overenie splnenia emisných limitov (§ 4).

(2) Ustanovenia tejto vyhlášky sa nevzťahujú na

a) vozidlo kategórie L, T, S a R, vozidlo, ktorého motor je mazaný zmesou paliva a mazacieho oleja, a na vozidlo kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,

b) vozidlo podľa osobitného predpisu.5)

§ 3

Emisné limity pre vozidlo

(1) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého (CO) a nespálených uhľovodíkov (HC) pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla, ktorého výfukové plyny nečistí zdokonalený emisný systém, nesmie prekročiť emisné limity určené výrobcom; ak ich neurčil, tieto emisné limity:

a) 6,0 % CO a 2 000 ppm HC, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1972,

b) 4,5 % CO a 1 200 ppm HC, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1985,

c) 3,5 % CO a 800 ppm HC, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1986.

(2) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na plynné palivo nesmie prekročiť limit ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.

(3) Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého podľa odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom na plynné palivo nesmie prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.

(4) Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov podľa odseku 1 pri prevádzke motora s pohonom na plynné palivo sa nezisťuje.

(5) Emisie viditeľných škodlivín (ďalej len „dymivosť") výfukových plynov vznetového motora vozidla zistené metódou voľnej akcelerácie nesmú prekročiť emisné limity určené výrobcom vozidla; ak ich neurčil, tieto emisné limity:

a) 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979,

b) 3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980,

c) 2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980.

§ 4

Lehota emisnej kontroly

Lehota emisnej kontroly vozidla so vznetovým motorom je rovnaká ako lehota kontroly technického stavu vozidla podľa osobitného predpisu.6) Lehota emisnej kontroly vozidla so zážihovým motorom bez zdokonaleného emisného systému je 12 mesiacov po jeho prvom prihlásení do evidencie4) a potom každých 12 mesiacov.

§ 5

Vykonanie emisnej kontroly

(1) Emisnú kontrolu môže vykonávať len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné oprávnenie udelené ministerstvom na príslušný emisný systém, druh pohonu a kategóriu vozidla (ďalej len „oprávnená osoba"), a to na pracovisku emisnej kontroly uvedenom v oprávnení.

(2) Oprávnená osoba môže vykonávať emisné kontroly len prostredníctvom fyzickej osoby, ktorá má platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti (ďalej len „osvedčenie") udelené ministerstvom na príslušný emisný systém a druh pohonu (ďalej len „odborne spôsobilá osoba"), ak sama nie je touto osobou.

(3) Počas emisnej kontroly nesmie odborne spôsobilá osoba vykonávať opravu ani nastavenie motora kontrolovaného vozidla, ani jeho príslušenstva.

(4) Pred kontrolou technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva a pred meraním sa porovnávajú identifikačné údaje vozidla a jeho motora s identifikačnými údajmi uvedenými v dokladoch vozidla. Zistený nesúlad identifikačných údajov so skutočným stavom sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole vozidla so zážihovým motorom alebo do Protokolu o emisnej kontrole vozidla so vznetovým motorom (ďalej len „Protokol o emisnej kontrole") a do Osvedčenia o emisnej kontrole.

(5) Na vozidle so zážihovým motorom sa vykonáva kontrola

a) úplnosti a funkčnosti motora a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod a čistenie nasávaného vzduchu, palivovú, zapaľovaciu a výfukovú sústavu; plniace hrdlo palivovej nádrže sa kontroluje, ak sa vyžaduje osobitná úprava, napr. jeho zúženie pri motore s neriadeným katalyzátorom,

b) nastavenia motora zohriateho na prevádzkovú teplotu z hľadiska dodržiavania hodnôt určených výrobcom, najmä otáčok voľnobehu, uhla predstihu zážihu a pri zapaľovacej sústave s kontaktným prerušovačom uhla zopnutia kontaktov prerušovača pri otáčkach voľnobehu, kontrola uhla predstihu zážihu a pri zapaľovacej sústave s kontaktným prerušovačom aj uhla zopnutia pri zvýšených otáčkach nezaťaženého motora podľa určenia výrobcu v jednom otáčkovom bode v rozsahu 2 500 až 3 500 min-1; ak výrobca určil otáčkový bod mimo ustanoveného rozsahu, kontroluje sa v bode, ktorý je tomuto rozsahu najbližší,

c) objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov meraním pri otáčkach voľnobehu a ich porovnanie s hodnotami určenými výrobcom motora alebo výrobcom dodatočne namontovaného neriadeného katalyzátora; kontrola objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov pri zvýšených otáčkach sa vykonáva len na motore s neriadeným katalyzátorom, ak to určil výrobca.

(6) Na vozidle so vznetovým motorom sa vykonáva kontrola

a) úplnosti a funkčnosti motora a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, zameraná najmä na prívod a čistenie nasávaného vzduchu, preplňovacie zariadenie, palivový a výfukový systém, reguláciu dodávky paliva a kontrolu elektronického indikátora poruchy,

b) nastavenia motora zohriateho na prevádzkovú teplotu z hľadiska dodržiavania hodnôt určených výrobcom, najmä otáčok voľnobehu a maximálnych otáčok motora,

c) dymivosti metódou voľnej akcelerácie meraním súčiniteľa absorpcie a jej porovnanie s emisným limitom.

(7) Administratívna kontrola sa vykonáva na žiadosť prevádzkovateľa vozidla mimo lehôt emisnej kontroly, pred prvým overením splnenia emisných limitov vozidla alebo počas platnosti emisnej kontroly (§ 7 ods. 8) v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly podľa odseku 4.

(8) Pri emisnej kontrole sa meranie vykonáva platne overenými technickými prostriedkami (ďalej len „meradlá") schváleného typu7) a ďalšími meradlami odporúčanými ministerstvom, platne kalibrovanými a podľa metodík a metód schválených ministerstvom. Metodiky a technické požiadavky na odporúčané meradlá zverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

§ 6

Výsledok a vyhodnotenie emisnej kontroly

(1) Výsledkom emisnej kontroly sú údaje zistené kontrolou technického stavu motora a jeho príslušenstva, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, a na vozidle so zážihovým motorom meraním hodnôt objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého a objemovej koncentrácie nespálených uhľovodíkov, na vozidle so vznetovým motorom meraním hodnôt dymivosti. Namerané hodnoty množstva znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch motora sa porovnávajú s emisnými limitmi určenými výrobcom alebo s emisnými limitmi podľa § 3. Výsledok vyhodnotenia sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole.

(2) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky spôsobilé na cestnú premávku, ak

a) motor a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú úplné, nepoškodené, funkčné a indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla vybavený) je funkčné a nesignalizuje poruchu,

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva zodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva,

c) objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch kontrolovaného zážihového motora neprekračuje emisné limity určené jeho výrobcom; ak ich výrobca neurčil, emisné limity podľa § 3 a

d) dymivosť vo výfukových plynoch kontrolovaného vznetového motora neprekračuje emisné limity určené jeho výrobcom; ak ich výrobca neurčil, emisné limity podľa § 3.

(3) Vozidlo sa vyhodnotí za technicky nespôsobilé na cestnú premávku,8) ak

a) motor a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú neúplné, poškodené a nefunkčné alebo indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky vznetového motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla vybavený) je nefunkčné alebo signalizuje poruchu,

b) namerané hodnoty nastavenia motora a jeho príslušenstva nezodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora alebo hodnotám určeným výrobcom jeho príslušenstva,

c) objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého alebo objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch kontrolovaného zážihového motora prekračuje emisné limity určené jeho výrobcom; ak ich výrobca neurčil, emisné limity podľa § 3 alebo

d) dymivosť vo výfukových plynoch kontrolovaného vznetového motora prekračuje emisné limity určené jeho výrobcom; ak ich výrobca neurčil, emisné limity podľa § 3.

(4) Výsledkom administratívnej kontroly sú údaje, ktoré sa zistia porovnaním identifikačných údajov vozidla a jeho motora s identifikačnými údajmi uvedenými v dokladoch vozidla. Výsledok vyhodnotenia údajov sa zapisuje do Protokolu o emisnej kontrole.

§ 7

Vyznačovanie emisnej kontroly, doklady a preukazovanie emisnej kontroly

(1) Ak je pri emisnej kontrole vozidlo vyhodnotené ako

a) technicky spôsobilé na cestnú premávku, výsledok emisnej kontroly vyznačí odborne spôsobilá osoba zápisom do Protokolu o emisnej kontrole; originál Protokolu o emisnej kontrole a Osvedčenie o emisnej kontrole vydá prevádzkovateľovi vozidla alebo osobe ním určenej a na zadnú tabuľku s evidenčným číslom umiestni perforovanú kontrolnú nálepku,

b) technicky nespôsobilé na cestnú premávku, výsledok emisnej kontroly vyznačí odborne spôsobilá osoba zápisom do Protokolu o emisnej kontrole a jeho originál vydá prevádzkovateľovi vozidla alebo osobe ním určenej; Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolnú nálepku nevydáva.

(2) Ak sa pri administratívnej kontrole identifikačné údaje vozidla

a) zhodujú, výsledok administratívnej kontroly vyznačí odborne spôsobilá osoba zápisom do Protokolu o emisnej kontrole; originál Protokolu o emisnej kontrole a Osvedčenie o emisnej kontrole vydá prevádzkovateľovi vozidla alebo osobe ním určenej a na zadnú tabuľku s evidenčným číslom umiestni perforovanú kontrolnú nálepku,

b) nezhodujú, výsledok administratívnej kontroly vyznačí odborne spôsobilá osoba zápisom do Protokolu o emisnej kontrole a jeho originál vydá prevádzkovateľovi vozidla alebo osobe ním určenej; Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolnú nálepku nevydáva.

(3) Vzor Protokolu o emisnej kontrole, postup pri vyhotovovaní Protokolu o emisnej kontrole a vyznačovaní emisnej kontroly sú uvedené v prílohe č. 1.

(4) Vzor Osvedčenia o emisnej kontrole, postup pri vyhotovovaní Osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačovaní emisnej kontroly sú uvedené v prílohe č. 2.

(5) Vzor kontrolnej nálepky, postup pri vyhotovovaní kontrolnej nálepky a vyznačovaní emisnej kontroly sú uvedené v prílohe č. 3.

(6) Postup pri vyhotovovaní informačného systému je uvedený v prílohe č. 4.

(7) V cestnej premávke splnenie podmienok podľa § 21 ods. 2 zákona preukazuje vodič9) vozidla kontrolným orgánom10) Osvedčením o emisnej kontrole a perforovanou kontrolnou nálepkou umiestnenou na zadnej tabuľke s evidenčným číslom. Ak vodič nepreukáže splnenie podmienok podľa § 21 ods. 2 zákona, vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na cestnú premávku.

(8) Ak sa počas platnosti emisnej kontroly poškodí, stratí alebo odcudzí

a) Osvedčenie o emisnej kontrole,

b) perforovaná kontrolná nálepka,

c) tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo sa vymenia,

oprávnená osoba, ktorá vydala Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a perforovanú kontrolnú nálepku, na základe platného Protokolu o emisnej kontrole vykoná administratívnu kontrolu. Pri vyhodnotení výsledku a vyznačovaní administratívnej kontroly sa postupuje podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b).

§ 8

Podmienky na udelenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Sieť pracovísk emisných kontrol na príslušný emisný systém a druh pohonu vozidla (ďalej len „určená sieť") určuje ministerstvo podľa § 30 písm. d) zákona.

(2) Podľa kapacít určenej siete oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol na požadovaný emisný systém, druh pohonu a kategóriu vozidla ministerstvo udelí na základe písomnej žiadosti tomu, kto sám alebo prostredníctvom odborne spôsobilej osoby spĺňa podmienky podľa odseku 3 a súčasne

a) vlastní alebo má v nájme objekt spĺňajúci podmienky pracoviska emisnej kontroly podľa § 18 ods. 1 až 5,

b) vlastní alebo má v nájme technické vybavenie podľa § 18 ods. 6,

c) disponuje technickými údajmi motora a jeho príslušenstva podľa typu vozidla, na ktorom bude vykonávať emisné kontroly,

d) v posledných piatich rokoch odo dňa podania žiadosti mu nebolo zrušené oprávnenie podľa § 16 ods. 5 písm. b), d) až g),

e) je hodnotený podľa § 13 ods. 2 záverom „spĺňa podmienky".

(3) Osvedčenie na vykonávanie emisných kontrol udelí ministerstvo fyzickej osobe, ktorá

a) má spôsobilosť na právne úkony,

b) je bezúhonná,

c) má požadovanú kvalifikáciu a odbornú prax,

d) absolvovala základné školenie podľa § 10 ods. 1 a 2 a preukázala odbornú spôsobilosť skúškou podľa § 10 ods. 3 so stupňom hodnotenia „vyhovel" podľa § 11 ods. 9,

e) je v pracovnom pomere k oprávnenej osobe; to neplatí, ak je ňou jej manžel (manželka) alebo ak ide o právnickú osobu, jej spoločník alebo člen.

(4) Za bezúhonného sa považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin, alebo ten, komu v posledných piatich rokoch odo dňa podania žiadosti nebolo zrušené osvedčenie podľa § 16 ods. 7 písm. b) až e).

(5) Požadovanou kvalifikáciou a odbornou praxou sa rozumie

a) skončené vysokoškolské vzdelanie I. alebo II. stupňa technického smeru alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej trojročná odborná prax, alebo

b) skončené stredné odborné vzdelanie v odbore automechanik, autoelektrikár alebo v príbuznom odbore a najmenej šesťročná odborná prax.

(6) Odbornou praxou sa rozumie prax v odbore autoopravárenstva alebo v inom príbuznom odbore.

§ 9

Žiadosť o udelenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá žiada o udelenie oprávnenia (ďalej len „žiadateľ"), predkladá písomnú žiadosť ministerstvu.

(2) Žiadateľ v žiadosti uvedie

a) názov (obchodné meno), sídlo a adresu, identifikačné číslo organizácie (IČO), meno, priezvisko, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky, sídlo pracoviska emisnej kontroly, ak je žiadateľom právnická osoba,

b) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo a adresu pracoviska emisnej kontroly a podpis, ak je žiadateľom fyzická osoba,

c) kategóriu vozidla, emisný systém a druh pohonu vozidla, na ktorom bude vykonávať emisné kontroly,

d) meno a priezvisko fyzickej osoby, pre ktorú žiada o udelenie osvedčenia.

(3) K žiadosti podľa odseku 2 žiadateľ pripojí

a) originál výpisu z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace a kópiu z katastrálnej mapy k objektu [§ 8 ods. 2 písm. a)] alebo nájomnú zmluvu s overením podpisov, originál výpisu z listu vlastníctva nie starší ako 3 mesiace a kópiu z katastrálnej mapy objektu [§ 8 ods. 2 písm. a)] a súhlas obce na nájom objektu podľa osobitného predpisu,11)

b) doklad o vlastníctve technického vybavenia alebo nájme technického vybavenia [§ 8 ods. 2 písm. b)],

c) stavebný výkres objektu s uvedením jeho pôdorysných a výškových rozmerov, situačný výkres objektu vrátane prístupových komunikácií a odstavných plôch podľa § 18 ods. 1 až 5, odborný posudok z hľadiska vetrania12) vydaný autorizovaným stavebným inžinierom podľa osobitného predpisu,13) kópiu jeho autorizačného osvedčenia;13) ak ide o pohon plynom, aj odborný posudok z hľadiska nebezpečenstva výbuchu,12)

d) úplný zoznam technického vybavenia podľa § 18 ods. 6 a doklady o ich metrologickej kontrole; ak ide o pohon plynom, vyhlásenie o zhode detektorov úniku plynu vydaný podľa osobitného predpisu,14)

e) stanovisko príslušného stavebného úradu k vhodnosti umiestnenia pracoviska emisnej kontroly, k jeho súladu s územným plánom, iným verejným záujmom a s ochranou životného prostredia a kolaudačné rozhodnutie stavby (objektu),

f) posudok štátneho okresného hygienika o pracovisku emisnej kontroly podľa druhu pohonu vozidla,

g) originál alebo overenú kópiu výpisu z obchodného registra, ak je žiadateľom právnická osoba.

(4) K žiadosti podľa odseku 2 písm. d) žiadateľ pre fyzickú osobu podľa § 8 ods. 3 pripojí

a) originál výpisu z registra trestov nie starší ako tri mesiace,

b) overenú kópiu dokladu o vzdelaní [§ 8 ods. 5 písm. a) alebo písm. b)],

c) originál alebo overenú kópiu dokladu preukazujúcu dĺžku odbornej praxe (§ 8 ods. 5 a 6),

d) overenú kópiu pracovnej zmluvy [§ 8 ods. 3 písm. e)].

(5) Ak oprávnená osoba písomne požiada o udelenie osvedčenia pre fyzickú osobu podľa § 8 ods. 3, v žiadosti uvedie náležitosti podľa odseku 2 písm. a) alebo písm. b) a d) a pripojí doklady podľa odseku 4.

§ 10

Základné školenie

(1) Základné školenie fyzickej osoby na získanie osvedčenia na vykonávanie emisných kontrol na príslušný emisný systém a druh pohonu organizuje a zabezpečuje organizácia poverená ministerstvom (ďalej len „poverená organizácia"), ktorá zároveň vedie údaje o školení. Náklady spojené so základným školením hradí žiadateľ.

(2) Cieľom základného školenia je oboznámiť fyzickú osobu s

a) organizáciou vykonávania emisných kontrol a so systémom riadenia pracovísk emisnej kontroly,

b) právnymi predpismi upravujúcimi vykonávanie emisných kontrol,

c) metodikami a metódami používanými pri vykonávaní emisných kontrol,

d) vplyvom zmien technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva na životné prostredie,

e) konštrukciou, funkciou meradiel a s praktickým vykonávaním emisných kontrol,

f) vedením informačného systému oprávnenou osobou a poverenou organizáciou,

g) metrologickým zabezpečením meradiel používaných pri vykonávaní emisných kontrol,

h) bezpečnostnými predpismi, poskytovaním prvej pomoci, zariadeniami pre plynové pohony, spôsobmi zisťovania úniku plynu; ak ide o základné školenie, na druh pohonu plyn.

(3) Po absolvovaní základného školenia preukazuje fyzická osoba odbornú spôsobilosť skúškou podľa § 12 pred skúšobnou komisiou vymenovanou ministerstvom (ďalej len „skúšobná komisia"), ktorá sa skladá z predsedu a ďalších štyroch členov.

§ 11

Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti

(1) Odbornou spôsobilosťou sa rozumie súbor odborných vedomostí a zručností vzťahujúcich sa na kontrolu, meranie a hodnotenie technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva, metrologické zabezpečenie používaných meradiel, vedenie informačného systému, ako aj schopnosť ich uplatnenia pri vykonávaní emisnej kontroly príslušného emisného systému a druhu pohonu.

(2) Termín a miesto konania skúšky z odbornej spôsobilosti určí ministerstvo tak, aby sa mohla vykonať spravidla do 30 dní odo dňa absolvovania základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu. Ak fyzická osoba preukáže, že sa zo závažných dôvodov nemôže zúčastniť skúšky v určenom termíne, ministerstvo môže určiť nový termín najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa pôvodne určeného termínu skúšky, inak sa musí fyzická osoba podrobiť opätovne základnému školeniu. Skúška sa skladá z písomnej časti a praktickej časti.

(3) Obsahom písomnej časti skúšky je formou testu preukázať vedomosti z oblastí

a) právnych predpisov upravujúcich vykonávanie emisných kontrol,

b) vplyvu zmien technického stavu motora vozidla a jeho príslušenstva na životné prostredie,

c) metód a metodík upravujúcich postup pri vykonávaní emisnej kontroly,

d) funkcie, konštrukcie a údržby meradiel používaných pri vykonávaní emisnej kontroly,

e) vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov emisných kontrol a ich evidovania v informačnom systéme.

(4) Obsahom praktickej časti skúšky je prakticky a ústne overiť technické vedomosti a zručnosť pri používaní meradiel najmä so zameraním na správnosť vykonávania, vyhodnotenia a vyznačenia výsledkov emisnej kontroly do príslušných dokladov.

(5) Písomná časť skúšky trvá 45 minút.

(6) Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia bodovaním jednotlivých skúšobných otázok stupňom

a) „vyhovel", ak fyzická osoba pri skúške dosiahla najmenej 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia,

b) „nevyhovel", ak fyzická osoba pri skúške dosiahla menej ako 80 % dosiahnuteľného bodového hodnotenia.

(7) Výsledok praktickej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel" alebo „nevyhovel" hlasovaním.

(8) Ak fyzická osoba počas niektorej časti skúšky použije pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu člena skúšobnej komisie alebo svojím správaním inak narušuje riadne vykonávanie skúšky, môže byť z ďalšieho priebehu skúšky vylúčená. Dôvod vylúčenia sa zapíše do záznamu o skúške. Ak fyzická osoba bola z niektorej časti skúšky vylúčená, hodnotí sa stupňom „nevyhovel".

(9) Skúška sa hodnotí stupňom „vyhovel", ak obe časti skúšky podľa odsekov 6 a 7 boli hodnotené stupňom „vyhovel".

(10) O výsledku oboch častí skúšky vyhotoví skúšobná komisia záznam o skúške. Záznam o skúške obsahuje

a) meno, priezvisko a titul fyzickej osoby, ktorá sa podrobila skúške,

b) dátum narodenia,

c) číslo testu a dátum skúšky,

d) hodnotenie skúšky podľa odsekov 6 až 9,

e) poradové číslo v protokole o skúškach,

f) dôvod vylúčenia zo skúšky, ak bola fyzická osoba vylúčená,

g) mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie.

(11) Výsledok skúšky sa zapisuje do protokolu o skúškach. Protokol o skúškach obsahuje

a) poradové číslo,

b) meno, priezvisko, titul a dátum narodenia fyzickej osoby, ktorá sa podrobila skúške,

c) hodnotenie skúšky podľa odsekov 6, 7 a 9,

d) dátum skúšky a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie.

(12) Protokol o skúškach vedie predsedom určený člen skúšobnej komisie.

(13) Ak fyzická osoba, ktorá absolvovala základné školenie alebo doškoľovací kurz, nevyhovela z niektorej časti skúšky z odbornej spôsobilosti, môže skúšku opakovať najviac jedenkrát. Každá opakovaná skúška sa môže vykonať najskôr po siedmich dňoch a najneskôr do troch mesiacov odo dňa nezloženia skúšky. Ministerstvo vypíše termín opakovanej skúšky najneskôr do troch mesiacov odo dňa nezloženia skúšky. Ak fyzická osoba nevyhovela ani pri opakovanej skúške, ďalšiu skúšku môže vykonať až po opätovnom absolvovaní základného školenia.

§ 12

Doškoľovací kurz

(1) Doškoľovací kurz odborne spôsobilých osôb, ktoré požiadali o predĺženie platnosti osvedčenia podľa § 16 ods. 2, organizuje a zabezpečuje poverená organizácia podľa § 10 ods. 2, ktorá zároveň vedie údaje o doškoľovacom kurze. Náklady spojené s doškoľovacím kurzom hradí žiadateľ.

(2) Po absolvovaní doškoľovacieho kurzu preukazuje fyzická osoba odbornú spôsobilosť skúškou podľa § 11 pred skúšobnou komisiou.

§ 13

Overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia

(1) Overenie plnenia podmienok na udelenie oprávnenia vykonáva poverená organizácia na základe žiadosti a dokladov (§ 9 ods. 2 až 4) v objekte určenom žiadateľom alebo overenie plnenia podmienok na predĺženie platnosti oprávnenia vykonáva poverená organizácia na základe žiadosti oprávnenej osoby a dokladov [§ 9 ods. 2, ods. 3 písm. a), b) a ods. 4 písm. a)] na pracovisku emisnej kontroly. Náklady spojené s overením hradí žiadateľ.

(2) Overenie sa hodnotí záverom „spĺňa podmienky" alebo „nespĺňa podmienky". O výsledku overenia spracuje poverená organizácia písomnú správu v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie správy bezodkladne doručí žiadateľovi, druhé ministerstvu.

(3) Vzor správy o overení plnenia podmienok na udelenie oprávnenia je uvedený v prílohe č. 5.

§ 14

Oprávnenie

(1) Ministerstvo udelí oprávnenie žiadateľovi na príslušný emisný systém, druh pohonu a kategóriu vozidla, ak boli splnené podmienky podľa § 8 ods. 1 až 3 a pri overení splnenia podmienok podľa § 13 bol hodnotený záverom „spĺňa podmienky". Dňom udelenia oprávnenia sa žiadateľ stáva oprávnenou osobou podľa § 5 ods. 1.

(2) Oprávnenie má platnosť päť rokov odo dňa jeho udelenia.

(3) Vzor oprávnenia je uvedený v prílohe č. 6.

(4) Oprávnená osoba musí bezodkladne, najneskôr do piatich dní, písomne oznámiť ministerstvu zmenu údajov uvedených v § 8 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), alebo ods. 3 písm. a), alebo písm. b), alebo písm. e), alebo v § 9 ods. 2 písm. a) alebo písm. b).

§ 15

Osvedčenie

(1) Ministerstvo udelí osvedčenie fyzickej osobe na príslušný emisný systém a druh pohonu, ak boli splnené podmienky podľa § 8 ods. 3. Dňom udelenia osvedčenia sa fyzická osoba stáva odborne spôsobilou osobou podľa § 5 ods. 2.

(2) Osvedčenie má platnosť päť rokov odo dňa jeho udelenia.

(3) Vzor osvedčenia je uvedený v prílohe č. 7.

§ 16

Zrušenie oprávnenia a osvedčenia

(1) Ministerstvo predĺži platnosť oprávnenia a vydá nové oprávnenie, ak

a) oprávnená osoba najskôr 120 dní a najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti oprávnenia požiada o predĺženie jeho platnosti,

b) oprávnená osoba vykonávala emisné kontroly v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky a spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 2 písm. a) až d) a podrobila sa overeniu plnenia podmienok podľa § 13.

(2) Ministerstvo predĺži platnosť osvedčenia a vydá nové osvedčenie, ak

a) oprávnená osoba najskôr 120 dní a najneskôr 90 dní pred uplynutím platnosti osvedčenia požiada o predĺženie jeho platnosti,

b) odborne spôsobilá osoba spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 3 písm. a), b) a e), absolvovala doškoľovací kurz podľa § 12 a pri skúške podľa § 11 ods. 9 bola hodnotená stupňom „vyhovel".

(3) Ministerstvo platné oprávnenie zruší a vydá nové oprávnenie, ak oprávnená osoba písomne požiada o zmenu podľa § 8 ods. 2 písm. a) alebo podľa § 9 ods. 2 písm. a) alebo písm. b), alebo písm. c). Taktiež ak ide o zmenu rozsahu emisného systému s druhom pohonu benzín na druh pohonu plyn a spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 2 písm. a) až c) a e).

(4) Ministerstvo platné osvedčenie zruší a vydá nové osvedčenie, ak oprávnená osoba písomne požiada podľa § 9 ods. 2 písm. c) o zmenu rozsahu emisného systému s druhom pohonu benzín na druh pohonu plyn pre odborne spôsobilú osobu, ktorá je v pracovnom pomere k oprávnenej osobe a spĺňa podmienky podľa § 8 ods. 3. písm. d).

(5) Ministerstvo zruší oprávnenie, ak oprávnená osoba

a) písomne požiada o zrušenie oprávnenia,

b) neoznámi ministerstvu zmenu údajov alebo vykoná emisnú kontrolu mimo pracoviska emisnej kontroly (§ 5 ods. 1),

c) v priebehu troch po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov nevykonala aspoň 20 emisných kontrol,

d) po písomnom upozornení poverenou organizáciou nepostupuje podľa § 7 ods. 6,

e) umožní vykonať emisnú kontrolu mimo rozsahu platného oprávnenia a osvedčenia alebo umožní vykonať emisnú kontrolu v rozpore s postupom ustanoveným touto vyhláškou,

f) umožní neoprávnené použitie tlačiva Protokol o emisnej kontrole alebo Osvedčenie o emisnej kontrole, alebo kontrolná nálepka, alebo

g) získala oprávnenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti podľa § 9 ods. 1 až 4.

(6) Ministerstvo zruší oprávnenej osobe všetky oprávnenia, ak niektoré jej oprávnenie bolo zrušené podľa odseku 5 písm. b), d) až g).

(7) Ministerstvo zruší osvedčenie, ak odborne spôsobilá osoba

a) nevykonávala emisné kontroly nepretržite viac ako šesť mesiacov alebo

b) stratila bezúhonnosť,

c) získala osvedčenie na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti o udelenie osvedčenia podľa § 9 ods. 4 a 5,

d) vykonala emisnú kontrolu mimo rozsahu platného osvedčenia alebo vykonala emisnú kontrolu v rozpore s postupom ustanoveným touto vyhláškou, alebo

e) spôsobila alebo umožnila neoprávnené použitie tlačiva Protokol o emisnej kontrole alebo Osvedčenie o emisnej kontrole, alebo kontrolná nálepka.

(8) Ministerstvo zruší odborne spôsobilej osobe všetky osvedčenia, ak niektoré jej osvedčenie bolo zrušené podľa odseku 7 písm. b) až e).

§ 17

Zánik oprávnenia a osvedčenia

(1) Oprávnenie zaniká

a) zánikom oprávnenej osoby,

b) smrťou odborne spôsobilej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu, skončením pracovného pomeru odborne spôsobilej osoby, ak je jedinou odborne spôsobilou osobou, alebo uplynutím času platnosti osvedčenia, ak je jedinou odborne spôsobilou osobou, alebo uplynutím času platnosti osvedčenia všetkým odborne spôsobilým osobám, alebo

c) uplynutím času platnosti oprávnenia.

(2) Osvedčenie zaniká

a) smrťou odborne spôsobilej osoby alebo jej vyhlásením za mŕtvu,

b) ak odborne spôsobilá osoba stratila spôsobilosť na právne úkony, alebo

c) uplynutím času platnosti osvedčenia.

§ 18

Priestorové a technické vybavenie pracoviska emisnej kontroly

(1) Pracovisko emisnej kontroly vrátane priestorového usporiadania, prístupových komunikácií a odstavných plôch musí primerane spĺňať podmienky ustanovené slovenskými technickými normami.15)

(2) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre vozidlo kategórie M1 a N1 sú:

a) vnútorná dĺžka 6,9 m pre najväčšiu dĺžku kontrolovaného vozidla 4,5 m,

b) vnútorná šírka 4,2 m pre najväčšiu šírku kontrolovaného vozidla 1,8 m,

c) vnútorná výška 3 m pre najväčšiu výšku kontrolovaného vozidla 1,6 m alebo 3,4 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

d) vnútorná šírka brány 2,3 m a vnútorná výška brány 2,1 m.

(3) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre vozidlo kategórie M1 a N1, ktorého rozmery sú väčšie ako rozmery kontrolovaného vozidla uvedené v odseku 2, sú:

a) vnútorná dĺžka 9,7 m,

b) vnútorná šírka 4,7 m,

c) vnútorná výška 3,4 m alebo 4,6 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

d) vnútorná šírka brány 2,8 m a vnútorná výška brány 3 m.

(4) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly pre vozidlo kategórie M2, M3, N2 a N3 sú:

a) vnútorná dĺžka 13,4 m,

b) vnútorná šírka 5 m,

c) vnútorná výška 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,

d) vnútorná šírka brány 3,2 m a vnútorná výška brány 3,4 m.

(5) Najmenšie rozmery pracoviska emisnej kontroly sú ustanovené bez zabudovanej technológie a bez pevne zabudovaných súčastí stavby, napr. nosníkov, pilierov.

(6) Pracovisko emisnej kontroly podľa rozsahu oprávnenia musí byť vybavené

a) meradlom na meranie otáčok motora,

b) meradlom na meranie teploty oleja v motore,

c) meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača,

d) meradlom na meranie predstihu zážihu,

e) meradlom na meranie objemovej koncentrácie znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,

f) meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov,

g) meradlami na detekciu úniku plynu (stacionárnym a prenosným), ak ide o pohon plynom,

h) zariadením na odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa § 9 ods. 3 písm. c).

§ 19

Označenie, tlačivá, pečiatka a zoznam

(1) Oprávnená osoba označí pracovisko emisnej kontroly podľa prílohy č. 8.

(2) Tlačivá Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka majú charakter ceniny. Výrobu tlačív zabezpečuje poverená organizácia, ktorá ich predáva a distribuuje oprávneným osobám na základe objednávok a zodpovedá za kvantitatívnu reguláciu ich výroby, predaja a distribúcie. Poverená organizácia vedie evidenciu príjmu a výdaja tlačív a prehľad o výsledkoch emisných kontrol v informačnom systéme. Postup pri vyhotovovaní informačného systému je uvedený v prílohe č. 4.

(3) Výrobu, predaj a evidenciu pečiatok prideľovaných odborne spôsobilým osobám zabezpečuje poverená organizácia. Spôsob vedenia evidencie pečiatok v informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 4. Vzor odtlačku pečiatky odborne spôsobilej osoby je uvedený v prílohe č. 9.

(4) Oprávnená osoba a odborne spôsobilá osoba sa zapisujú do zoznamu, ktorý vedie poverená organizácia. Oprávnenú osobu a odborne spôsobilú osobu, ktorých oprávnenie alebo osvedčenie bolo zrušené alebo zaniklo, poverená organizácia vyčiarkne zo zoznamu.

(5) Zoznam oprávnených osôb zverejňuje ministerstvo vo svojom vestníku.

(6) Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorej ministerstvo zrušilo oprávnenie podľa § 16 ods. 5 a 6 alebo ktorej oprávnenie zaniklo podľa § 17 ods. 1, musí bezodkladne, najneskôr do piatich dní odo dňa zrušenia oprávnenia alebo zániku oprávnenia, odovzdať poverenej organizácii Knihu príjmu a výdaja, Záznamovú knihu a pečiatky odborne spôsobilých osôb, nespotrebované poškodené tlačivá Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole, kontrolná nálepka, odstrániť označenie pracoviska emisnej kontroly a odpredať poverenej organizácii za nadobúdaciu cenu nespotrebované nepoškodené tlačivá Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole, kontrolná nálepka.

§ 20

Metrológia

(1) Oprávnená osoba pri vykonávaní emisných kontrol

a) zodpovedá za riadnu údržbu, opravu a prípadnú obmenu meradiel, za vedenie metrologickej evidencie o meradlách a za jednotnosť a správnosť vykonaných meraní,

b) nesmie dopustiť použitie meradla s poruchou, ktorá môže ovplyvniť správnosť merania, alebo použitie meradla bez platného overenia7) alebo iného meradla ako ministerstvom odporúčaného bez platnej kalibrácie.

(2) Odborne spôsobilá osoba zodpovedá za správnosť obsluhy meradiel, za dodržiavanie metodík a metód merania, za správne vyhodnotenie merania, za údržbu a riadny technický stav meradla.


§ 21

Prechodné ustanovenia

(1) Doklady Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a perforovaná kontrolná nálepka vydané podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času, ktorý je v nich vyznačený.

(2) Doterajšie tlačivá Protokol o emisnej kontrole a Osvedčenie o emisnej kontrole možno používať do 31. augusta 2003.

(3) Oprávnenie a osvedčenie udelené podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do času, ktorý je v nich vyznačený.

(4) Prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom prvýkrát prihlásené do evidencie4) v lehote podľa § 4 od nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky. Ak už táto lehota uplynula, prvému overeniu splnenia emisných limitov podlieha motorové vozidlo so vznetovým motorom po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky najneskôr do 30. júna 2003, ak bolo vozidlo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1990.

§ 22

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 265/1996 Z. z. o emisných kontrolách cestných motorových vozidiel v znení vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 307/1999 Z. z. a vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 21/2002 Z. z.

§ 23

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. apríla 2003.


Pavol Prokopovič v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

Vzor 01

Vzor 02

POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ PROTOKOLU O EMISNEJ KONTROLE A VYZNAČOVANÍ EMISNEJ KONTROLY

1. Protokol o emisnej kontrole je tlačivo svetlozelenej farby formátu A4.

2. Séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole sa skladajú z označenia „SK“ a šesťmiestneho čísla. Po naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“.

3. Protokol o emisnej kontrole vypisuje odborne spôsobilá osoba v dvoch vyhotoveniach podľa predtlače v súlade s údajmi zistenými v Technickom preukaze motorového vozidla – prípojného vozidla a v Osvedčení o evidencii vozidla. VIN kód sa uvádza, ak motor nie je označený výrobným číslom.

4. V časti „Motor – druh pohonu“ sa vyznačí „B“ pri benzínovom pohone, „LPG“ pri pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „B/LPG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „CNG“ pri pohone stlačeným plynom alebo bioplynom, „B/CNG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone stlačeným plynom, „D“ pri pohone motorovou naftou.

5. V časti „Emisný systém“ sa vyznačí „BEZKAT“ pri vozidle bez zdokonaleného alebo nezdokonaleného emisného systému, „NKAT“ pri vozidle s nezdokonaleným emisným systémom.

6. V časti „Vizuálna kontrola“ sa vyznačí „vozidlo pre ďalšiu kontrolu vyhovuje“, iba ak motor vozidla a jeho príslušenstvo, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú úplné, nepoškodené, funkčné a indikačné zariadenie poruchového stavu vlastnej diagnostiky motora (ak je ním kontrolovaný typ vozidla vybavený) je funkčné a nesignalizuje poruchu.

7. Kontrolované parametre sa vypisujú hodnotami určenými výrobcom vozidla; ak ich neurčil, tak ustanovenými hodnotami a nameranými hodnotami. Ak namerané hodnoty kontrolovaných parametrov zodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa do kolónky „hodnotenie“ vyznačí písmeno „V“. Ak namerané hodnoty kontrolovaných parametrov nezodpovedajú ustanoveným podmienkam, v predtlači sa do kolónky „hodnotenie“ vyznačí písmeno „N“.

8. Podľa výsledku meraní sa vyznačí celkové hodnotenie technickej spôsobilosti vozidla na cestnú premávku podľa podmienok ustanovených touto vyhláškou.

9. V časti „Čas platnosti emisnej kontroly“ pri celkovom hodnotení „vozidlo je technicky spôsobilé na cestnú premávku“ sa uvedie dátum (deň, mesiac a rok), dokedy je emisná kontrola platná a kedy vzniká povinnosť vykonať ďalšiu emisnú kontrolu. Pri celkovom hodnotení „vozidlo je technicky nespôsobilé na cestnú premávku“ sa čas platnosti emisnej kontroly nevyznačuje.

10. V časti „Poznámka“ sa uvádzajú dôležité skutočnosti, ktoré sa zistili pri vykonávaní emisnej kontroly (napr. nesúlad výrobných čísiel motora s údajom uvedeným v Technickom preukaze motorového – prípojného vozidla a v Osvedčení o evidencii vozidla).

11. Po vykonaní emisnej kontroly sa v Protokole o emisnej kontrole vyznačí deň, mesiac a rok vykonania emisnej kontroly, odborne spôsobilá osoba uvedie čitateľne svoje meno a priezvisko, podpisom potvrdí správnosť údajov a Protokol o emisnej kontrole opatrí odtlačkom pečiatky odborne spôsobilej osoby. Originál Protokolu o emisnej kontrole vydá držiteľovi vozidla a kópiu uloží na 24 mesiacov po vykonaní emisnej kontroly.

12. Výtlačok tlačiarne meradla (analyzátor výfukových plynov, dymomer) s výsledkami merania musí byť pripojený ku kópii Protokolu o emisnej kontrole a spolu s ním uložený. Pri alternatívnom pohone benzín – plyn sa výtlačky z tlačiarne meradla prikladajú ku kópii Protokolu o emisnej kontrole pre oba druhy pohonu.

13. Pri administratívnej kontrole vykonanej pred prvým overením splnenia emisných limitov sa vyznačí čas platnosti emisnej kontroly rovnaký, ako je lehota prvého overenia pre príslušnú kategóriu vozidla. Pri administratívnej kontrole vykonanej počas platnosti emisnej kontroly sa vyznačí čas platnosti emisnej kontroly rovnaký s časom platnosti uvedeným v platnom (pôvodnom) Protokole o emisnej kontrole.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

OSVEDČENIE O EMISNEJ KONTROLE

Příloha 01

POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ OSVEDČENIA O EMISNEJ KONTROLE A VYZNAČOVANÍ EMISNEJ KONTROLY

1. Osvedčenie o emisnej kontrole je tlačivo zelenej farby s rozmermi 105 70 mm a obsahuje ochranné prvky.

2. Séria a evidenčné číslo Osvedčenia o emisnej kontrole sa skladá z označenia „SK“ a šesťmiestneho čísla. Po naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“.

3. Osvedčenie o emisnej kontrole vypisuje a vydáva odborne spôsobilá osoba v jednom vyhotovení, ak je vozidlo hodnotené ako technicky spôsobilé na cestnú premávku.

4. Osvedčenie o emisnej kontrole sa vyplňuje podľa predtlače písacím strojom alebo na počítači v súlade s údajmi zistenými v Technickom preukaze motorového – prípojného vozidla a v Osvedčení o evidencii vozidla. Výrobné číslo motora sa uvádza podľa skutočne zistených údajov na motore.

5. Druh pohonu sa vyznačí „B“ pri benzínovom pohone, „LPG“ pri pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „B/LPG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone skvapalneným plynom propán-butánom, „CNG“ pri pohone stlačeným plynom alebo bioplynom, „B/CNG“ pri alternatívnom benzínovom pohone alebo pohone stlačeným plynom, „D“ pri pohone motorovou naftou. V časti „Emisný systém“ sa vyznačí „BEZKAT“ pri vozidle bez zdokonaleného alebo nezdokonaleného emisného systému, „NKAT“ pri vozidle s nezdokonaleným emisným systémom.

6. Odborne spôsobilá osoba vyznačí dátum vykonania emisnej kontroly alebo dátum administratívnej kontroly (deň, mesiac a rok) a čas platnosti emisnej kontroly (deň, mesiac a rok) a opatrí Osvedčenie o emisnej kontrole odtlačkom pečiatky a svojím podpisom. Do poznámky uvedie nesúlad zásadných údajov, najmä rozdielne výrobné číslo motora uvedené v dokladoch vozidla so skutočne zisteným výrobným číslom pri vizuálnej kontrole.

Príloha č. 3 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

KONTROLNÁ NÁLEPKA

Obrázek 01

POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ KONTROLNEJ NÁLEPKY A VYZNAČOVANÍ EMISNEJ KONTROLY

1. Séria a evidenčné číslo kontrolnej nálepky sa skladá z označenia „SK“ a šesťmiestneho čísla. Po naplnení série „SK“ nasledujú série „SKA“ až „SKZ“. Séria a číslo sú zhodné so sériou a s číslom Osvedčenia o emisnej kontrole.

2. Rozmery: výška kontrolnej nálepky – 37 mm,

šírka kontrolnej nálepky – 32 mm,

priemery kružníc – 27 mm, 17 mm, 7 mm,

výška číslic 1 až 12 (označenie mesiaca) – 3 mm,

výška dvojčíslic (označenie roku) – 1,5 mm,

výška symbolu „EK“ – 3 mm,

výška písmen a číslic označenia série a evidenčného čísla – 3 mm.

3. Farby: podklad (okraj) označenia – biely,

pole nálepky – zelené,

stredový kruh a veľký kruhový výsek – žlté,

kružnice, úsečky, číslice, dvojčíslice a symbol „EK“ – čierne.

4. Čas platnosti emisnej kontroly sa na kontrolnej nálepke vyznačuje podľa času platnosti uvedeného v Protokole o emisnej kontrole takto: na vonkajšom medzikruží sa dierkovacími kliešťami vyznačuje mesiac a na vnútornom medzikruží rok.

5. Perforovanú kontrolnú nálepku nalepí odborne spôsobilá osoba na zadnú tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak je

a) jednoriadková – do dolnej polovice medzery za prvou skupinou písmen,

b) dvojriadková – v hornom riadku do pravej polovice medzery za prvou skupinou písmen k pravému okraju.

Obrázek 02

Obrázek 03

Príloha č. 4 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

POSTUP PRI VYHOTOVOVANÍ INFORMAČNÉHO SYSTÉMU

1. Vedenie evidencie príjmu a výdaja, úschovy Protokolu o emisnej kontrole, Osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolnej nálepky

Poverená organizácia

Poverená organizácia vedie evidenciu príjmu a výdaja všetkých vyrobených Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek.

V Knihe príjmu a výdaja poverená organizácia uvádza

a) počet prijatých Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek s uvedením ich série a evidenčných čísel, dátum príjmu a podpis zodpovednej osoby poverenej organizácie, ktorá ich prijala,

b) počet vydaných Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek s uvedením ich série a evidenčných čísel, dátum výdaja, názov, sídlo a označenie oprávnenej osoby, ktorá ich prijala, s podpisom oprávnenej osoby alebo ňou určenej osoby, ktorá sa preukáže a odovzdá poverenej organizácii písomné plnomocenstvo na ich prijatie.

Poverená organizácia vedie na každý druh tlačív (Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole, kontrolná nálepka) a na každý druh materiálu (evidenčné knihy, označenia pracovísk a podobne) skladovú kartu a mesačne vykonáva porovnanie príjmu, výdaja a stavu skladových zásob.

Neplatné a poškodené Protokoly o emisnej kontrole, Osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolné nálepky poverená organizácia komisionálne vyraďuje štvrťročne.

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba (štatutárny orgán oprávnenej osoby alebo fyzická osoba, ktorej bolo ministerstvom udelené oprávnenie) zodpovedá za vedenie Knihy príjmu a výdaja.

Kniha príjmu a výdaja musí obsahovať názov a sídlo oprávnenej osoby, podpis oprávnenej osoby, odtlačok pečiatky oprávnenej osoby, dátum jej založenia, počet listov, meno a priezvisko osoby, ktorá vedie Knihu príjmu a výdaja, mená a priezviská odborne spôsobilých osôb, ktoré sú oprávnené do Knihy príjmu a výdaja vykonávať zápisy. Po vypísaní celej knihy sa uvedie dátum skončenia zápisov a Knihu príjmu a výdaja oprávnená osoba uloží na dobu troch rokov. Tlačovú úpravu a prípadné zmeny Knihy príjmu a výdaja zabezpečuje poverená organizácia.

V Knihe príjmu a výdaja uvádza oprávnená osoba alebo ňou určená osoba

a) počet prijatých Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek s uvedením ich série a evidenčného čísla, dátum príjmu a podpis fyzickej osoby, ktorá ich prijala,

b) počet vydaných Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek vydaných počas jednej pracovnej zmeny, dátum a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorá vydala Protokoly o emisnej kontrole, Osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolné nálepky a ktorá vykonala uzávierku po skončení zmeny.

Oprávnená osoba alebo ňou určená osoba vykonáva v Knihe príjmu a výdaja štvrťročne (v bežnom kalendárnom roku) uzávierku príjmu a výdaja Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek. V uzávierke uvedie počty prijatých a vydaných Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek v sledovanom štvrťroku. Oprávnená osoba potvrdzuje správnosť výsledkov štvrťročnej uzávierky svojím podpisom. Zostatok nevydaných Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a nevydaných kontrolných nálepiek po uzávierke tvorí prenos do príjmu nasledujúceho štvrťroka.

Ak sa manipuláciou Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole alebo kontrolná nálepka poškodia alebo inak znehodnotia, odborne spôsobilá osoba o tom vykoná zápis do Knihy príjmu a výdaja. V zápise uvedie predmet, dôvod poškodenia alebo znehodnotenia, dátum a svoj podpis. Oprávnená osoba poškodené alebo znehodnotené Protokoly o emisnej kontrole, Osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolné nálepky uschová a vždy raz za štvrťrok odovzdá poverenej organizácii. Ak sa Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole alebo kontrolná nálepka zničia tak, že ich nemožno identifikovať, musí sa vyhotoviť zápis o zničení, ktorý oprávnená osoba zasiela poverenej organizácii.

Oprávnená osoba alebo ňou určená osoba zabezpečí úschovu prijatých a znehodnotených Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek tak, aby ich nebolo možné odcudziť alebo zneužiť.

2. Zhromažďovanie a spracúvanie údajov o emisných kontrolách

Poverená organizácia

Poverená organizácia štvrťročne vyhodnocuje a ukladá Hlásenia o vykonaných emisných kontrolách (ďalej len „hlásenie“) jednotlivých oprávnených osôb a vedie prehľad o vykonaných emisných kontrolách v štruktúre podľa údajov uvádzaných v hláseniach. Doba uloženia štvrťročného hlásenia je 12 mesiacov.

Poverená organizácia odovzdáva ministerstvu štvrťročne (v bežnom kalendárnom roku) hlásenia, a to do konca prvého mesiaca po ustanovenom období. Vyhodnotené výsledky sa využívajú pre potreby ministerstva, najmä pri výkone štátneho odborného dozoru nad vykonávaním emisných kontrol vozidiel a na štatistické účely.

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba prostredníctvom odborne spôsobilej osoby vedie Záznamovú knihu evidencie emisných kontrol (ďalej len „Záznamová kniha“), do ktorej uvádza

a) poradové číslo a dátum vykonania emisnej kontroly,

b) značku a typ vozidla, druh paliva a emisného systému,

c) evidenčné číslo vozidla,

d) vydanie Protokolu o emisnej kontrole s uvedením jeho série a evidenčného čísla,

e) vydanie Osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolnej nálepky s uvedením ich série a evidenčného čísla,

f) podpis odborne spôsobilej osoby,

g) podpis fyzickej osoby, ktorá prevzala Protokol o emisnej kontrole, Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolnú nálepku.

Na základe údajov zo Záznamovej knihy odborne spôsobilá osoba určená oprávnenou osobou spracúva vyhodnotenie obsahujúce značky vozidiel, ich počet, počet vydaných Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a nalepených perforovaných kontrolných nálepiek ako podklad na spracovanie štvrťročnej uzávierky.

Záznamová kniha musí obsahovať názov a sídlo oprávnenej osoby, podpis oprávnenej osoby, odtlačok pečiatky oprávnenej osoby, dátum jej založenia, počet listov, meno a priezvisko odborne spôsobilej osoby určenej na vedenie Záznamovej knihy, mená a priezviská odborne spôsobilých osôb oprávnených vykonávať zápisy do Záznamovej knihy. Po vypísaní celej Záznamovej knihy sa uvedie dátum skončenia záznamov. Záznamovú knihu oprávnená osoba uloží na dobu troch rokov. Tlačovú úpravu Záznamovej knihy zabezpečuje poverená organizácia.

Oprávnená osoba alebo ňou určená osoba odovzdáva osobne alebo zasiela doporučenou poštou poverenej organizácii štvrťročne (v bežnom kalendárnom roku) hlásenia, najneskôr do desiateho dňa mesiaca nasledujúceho po ustanovenom období. Obsahom hlásenia je sumarizácia vykonaných emisných kontrol evidovaných v Záznamovej knihe a výsledok štvrťročnej uzávierky. Tlačovú úpravu hlásenia zabezpečuje poverená organizácia. V hlásení sa uvádza

a) značka vozidla, druh paliva a emisného systému,

b) počet kontrolovaných vozidiel podľa značiek a výsledky ich emisnej kontroly,

c) počet vydaných Protokolov o emisnej kontrole podľa druhu,

d) počet vydaných Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek,

e) počet poškodených Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek,

f) zostatky Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek u oprávnenej osoby,

g) podpis spracovateľa, podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby,

h) údaje potrebné na identifikáciu oprávnenej osoby.

Oprávnená osoba je povinná zaslať poverenej organizácii hlásenie, aj keď v danom štvrťroku emisné kontroly nevykonávala. Ak v zaslanom hlásení oprávnenej osoby poverenej organizácii sa zistia nedostatky vo vykazovaní počtov Protokolov o emisnej kontrole, Osvedčení o emisnej kontrole a kontrolných nálepiek, poverená organizácia až do vyriešenia nedostatkov zastaví oprávnenej osobe ich ďalší výdaj.

Oprávnená osoba, ktorá v skúšobnom období používa automatizovaný informačný systém, môže hlásenie zasielať spôsobom spracovaným týmto systémom.

3. Vedenie evidencie a úschova pečiatok

Poverená organizácia

Poverená organizácia vedie evidenciu vyrobených pečiatok v Knihe príjmu a výdaja pečiatok (ďalej len „Kniha pečiatok“). V Knihe pečiatok sa uvádza

a) dátum príjmu pečiatky, počet prijatých pečiatok s uvedením čísla oprávnenej osoby a poradového čísla pečiatky a podpis určenej osoby poverenej organizácie, ktorá pečiatky prijala,

b) dátum výdaja pečiatky, počet vydaných pečiatok s uvedením čísla oprávnenej osoby a poradového čísla pečiatky a podpis určenej osoby poverenej organizácie osoby, ktorá pečiatku vydala, a podpis oprávnenej osoby alebo ňou určenej osoby, ktorá sa preukáže a odovzdá poverenej organizácii písomné plnomocenstvo na ich prevzatie.

Oprávnená osoba

Oprávnená osoba vedie evidenciu pridelených a odobratých pečiatok v Knihe pečiatok. Kniha pečiatok musí obsahovať názov a sídlo oprávnenej osoby, podpis a odtlačok pečiatky oprávnenej osoby, dátum založenia Knihy pečiatok, počet listov, mená a priezviská odborne spôsobilých osôb. Po jej zapísaní sa uvedie dátum skončenia zápisov, ktorý opatrí svojím podpisom oprávnená osoba. Knihu pečiatok oprávnená osoba uloží na dobu troch rokov.

V Knihe pečiatok sa uvádza

a) dátum pridelenia pečiatky a podpis určenej osoby poverenej organizácie, ktorá pečiatku odovzdala, podpis oprávnenej osoby alebo ňou určenej osoby, ktorá sa preukáže a odovzdá poverenej organizácii písomné plnomocenstvo na prevzatie pečiatky, podpis odborne spôsobilej osoby, ktorej bola pečiatka pridelená; Kniha pečiatok musí obsahovať aj odtlačok pridelenej pečiatky,

b) dátum odobratia pečiatky a podpis odborne spôsobilej osoby, ktorej bola pečiatka odobratá, podpis určenej osoby poverenej organizácie, ktorá pečiatku odobrala.

Oprávnená osoba a odborne spôsobilá osoba, ktorej oprávnenie alebo osvedčenie zaniklo alebo bolo zrušené, odovzdá bezodkladne, najneskôr do piatich dní, Knihu pečiatok a pečiatky poverenej organizácii, ktorá ich uloží na dobu troch rokov. Pečiatku odborne spôsobilej osoby možno používať len pre potrebu oprávnenej osoby, ktorej bola pridelená.

S pečiatkou odborne spôsobilej osoby môže disponovať a používať ju iba odborne spôsobilá osoba, ktorej bola podľa poradového čísla pečiatky pridelená.

Oprávnená osoba a odborne spôsobilá osoba zabezpečia úschovu prijatých pečiatok tak, aby ich nebolo možné odcudziť alebo zneužiť.

Príloha č. 5 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

Príloha 05

Príloha č. 6 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

Príloha 06

Príloha č. 7 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

Príloha 07

Príloha č. 8 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

OZNAČENIE PRACOVISKA EMISNEJ KONTROLY

Obrázek 01

1. Označenie oprávnenej osoby je vyhotovené na bielom podklade s rozmermi 630 mm 460 mm.

2. Rozmery: priemery kružníc sú 335 mm, 210 mm, 75 mm,

výška číslic je 1 až 12 mm a výška textu „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“ je 33 mm,

výška symbolu „EK“ je 35 mm.

3. Farby: okraj označenia a pole nálepky sú zelené,

stredový kruh a veľký kruhový výsek sú žlté,

kružnice, úsečky, číslice a symbol „EK“ sú čierne.

Príloha č. 9 k vyhláške č. 90/2003 Z. z.

ODTLAČOK PEČIATKY ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY

Obrázek 01

1. Odtlačok pečiatky má priemer 20 mm.

2. Odtlačok pečiatky obsahuje:

2.1 nápis „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“,

2.2 číslo oprávnenej osoby – štvormiestne číslo pridelené ministerstvom oprávnenej osobe (napr. 0023),

2.3 číslo pečiatky – poradové číslo pridelené ministerstvom odborne spôsobilej osobe u oprávnenej osoby.

3. Vyhotovenie pečiatky:

3.1 výška písmen nápisu „PRACOVISKO EMISNEJ KONTROLY“ je 2 mm,

3.2 výška číslic čísla oprávnenej osoby je 3 mm,

3.3 výška číslice poradového čísla pečiatky je 1,5 mm.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z. o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách.

2) § 88 ods. 1 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.

3) § 93 a 108 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 405/2000 Z. z.

4) § 22 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 327/1997 Z. z. o kontrolách technického stavu vozidiel.

5) § 126 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

6) § 2 ods. 1 vyhlášky č. 327/1997 Z. z.

7) § 8 až 13 a § 15 až 19 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8) § 110 ods. 2 písm. n) a ods. 3 vyhlášky Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 116/1997 Z. z.

9) § 2 písm. ap) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.

10) § 65 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. v znení zákona č. 381/2001 Z. z.

11) Zákon č. 116/1990 Zb. o nájme a podnájme nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

12) Čl. 91 STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel, čerpacích staníc pohonných hmôt.

13) Zákon Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

14) Zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 436/2001 Z. z.

15) STN 30 0552 Zisťovanie stopových a obrysových priemerov zatáčania a prejazdnosti kruhovým oblúkom cestných motorových vozidiel.STN 73 6056 Odstavné a parkovacie plochy cestných vozidiel.STN 73 6057 Jednotlivé a radové garáže. Základné ustanovenia.STN 73 6059 Servisy a opravovne motorových vozidiel. Čerpacie stanice pohonných hmôt. Základné ustanovenia.STN 73 6110 Projektovanie miestnych komunikácií.