Oznámenie č. 9/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Bezpečnostnej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Západoeurópskou úniou

Čiastka 3/2003
Platnosť od 10.01.2003
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 1997 na základe článku 7.

9

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. apríla 1997 bola v Bruseli podpísaná Bezpečnostná dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a Západoeurópskou úniou.

Dohoda nadobudla platnosť 22. mája 1997 na základe článku 7.

Do textu dohody možno nazrieť na Národnom bezpečnostnom úrade.