Nariadenie vlády č. 89/2003 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky o organizovaní trhu s cukrom

Čiastka 41/2003
Platnosť od 13.03.2003 do30.04.2004
Účinnosť od 15.03.2003 do30.04.2004
Redakčná poznámka

Pôvodná účinnosť tejto časti predpisu bola ukončená 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ'. Z právneho predpisu č. 185/2004 Z. z. vyplýva, že 'dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení SR k EÚ' sa chápe deň '1. máj 2004', kedy zmluva nadobudla p...

89

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

z 26. februára 2003

o organizovaní trhu s cukrom

Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Predmet úpravy

(1) Týmto nariadením sa do právneho poriadku Slovenskej republiky čiastočne preberá nariadenie Rady Európskej únie uvedené v prílohe č. 1.

(2) Toto nariadenie upravuje podmienky organizovania trhu s výrobkami uvedenými v prílohe č. 2, a to najmä systém organizovania trhu s cukrom, izoglukózou a inulínovým sirupom.

§ 2

Vymedzenie základných pojmov

Na účely tohto nariadenia sa rozumie

a) bielym cukrom cukor neochutený, nefarbený alebo neobsahujúci iné pridané látky, ktorý obsahuje v sušine 99,5 % alebo viac hmotnosti sacharózy stanovenej polarimetrickou metódou,

b) surovým cukrom cukor neochutený, nefarbený alebo neobsahujúci iné pridané látky, ktorý obsahuje v sušine menej ako 99,5 % hmotnosti sacharózy stanovenej polarimetrickou metódou,

c) izoglukózou produkt získaný z glukózy alebo jej polymérov s obsahom v sušine najmenej 10 % hmotnosti fruktózy,

d) inulínovým sirupom bezprostredný produkt získaný hydrolýzou inulínu alebo oligofruktóz, ktorý obsahuje v sušine najmenej 10 % fruktózy vo voľnej forme alebo vo forme sacharózy,

e) kvótovaným cukrom akékoľvek množstvo cukru vyrobené v hospodárskom roku v rámci kvóty pridelenej výrobcovi cukru,

f) kvótovanou izoglukózou akékoľvek množstvo izoglukózy vyrobené v hospodárskom roku v rámci kvóty pridelenej výrobcovi izoglukózy,

g) nekvótovaným cukrom akékoľvek množstvo cukru vyrobené v hospodárskom roku nad úroveň kvóty pridelenej výrobcovi cukru alebo vyrobené výrobcom cukru, ktorý nemá pridelenú žiadnu kvótu,

h) nekvótovanou izoglukózou akékoľvek množstvo izoglukózy vyrobené v hospodárskom roku nad úroveň kvóty pridelenej výrobcovi izoglukózy alebo vyrobené výrobcom izoglukózy, ktorý nemá pridelenú žiadnu kvótu,

i) cukrovou repou A cukrová repa spracovaná na kvótovaný cukor,

j) kvótovaným inulínovým sirupom akékoľvek množstvo inulínového sirupu vyjadrené ako ekvivalent cukor/izoglukóza, ktoré je vyrobené v hospodárskom roku v rámci kvóty pridelenej výrobcovi inulínového sirupu,

k) nekvótovaným inulínovým sirupom akékoľvek množstvo inulínového sirupu vyjadrené ako ekvivalent cukor/izoglukóza, ktoré je vyrobené v hospodárskom roku nad úroveň kvóty pridelenej výrobcovi inulínového sirupu alebo je vyrobené výrobcom inulínového sirupu, ktorý nemá pridelenú žiadnu kvótu,

l) hospodárskym rokom pre výrobky uvedené v prílohe č. 2 obdobie, ktoré sa začína 1. júla príslušného roka a končí sa 30. júna nasledujúceho roka,

m) výrobcom podnikateľ1) v oblasti výroby cukru, izoglukózy alebo inulínového sirupu, ktorého podnik je umiestnený na území Slovenskej republiky.

Ceny

§ 3

(1) Základná cena cukrovej repy A môže byť odvodená od ceny bieleho cukru podľa prepočtu stanoveného prostredníctvom odvetvovej dohody (§ 6 ods. 1) uzatvorenej medzi pestovateľmi cukrovej repy a výrobcami cukru.

(2) Cena bieleho cukru platí pre nebalený cukor štandardnej kvality,2) zo závodu, naložený na dopravný prostriedok určený kupujúcim.

§ 4

V priebehu hospodárskeho roka zaplatí každý výrobca cukru preddavok za cukrovú repu, ktorá má byť dodaná, vo výške dohodnutej s pestovateľmi cukrovej repy. Rozdiel medzi preddavkom a celkovou cenou cukrovej repy uhradí výrobca do konca príslušného hospodárskeho roka.

§ 5

(1) Výrobcovia cukru, ktorí kupujú cukrovú repu vhodnú na spracovanie na cukor a určenú na spracovanie na kvótovaný cukor, sú povinní zaplatiť aspoň základnú cenu cukrovej repy A, ktorá sa po zohľadnení odchýlok od štandardnej kvality upraví znížením ceny alebo zvýšením ceny; ustanovenia odsekov 2 a 3 a ustanovenie § 11 nie sú tým dotknuté.

(2) Výrobcovia cukru môžu kúpiť cukrovú repu, ktorá má byť spracovaná na nekvótovaný cukor, za nižšiu cenu, ako je základná cena cukrovej repy A.

(3) Pri nákupe cukrovej repy zodpovedajúcej množstvu cukru predaného na domácom trhu v rozpore s § 10 alebo preneseného do nasledujúceho hospodárskeho roka podľa § 11 musia dotknutí výrobcovia cukru, ak je to primerané, upraviť kúpnu cenu tak, aby sa rovnala aspoň základnej cene cukrovej repy A.

(4) Cukrová repa štandardnej kvality musí byť zdravá a dobrej predajnej kvality s obsahom cukru 16 % v mieste príjmu.

§ 6

(1) Odvetvové dohody a zmluvy, ktorých predmetom je kúpa a predaj cukrovej repy, musia spĺňať štandardné podmienky nákupu cukrovej repy uvedené v prílohe č. 3.

(2) Ak toto nariadenie neustanovuje inak, spravujú sa odvetvové dohody a zmluvy uzatvorené podľa odseku 1 osobitným predpisom.3)

(3) Podmienky nákupu poľnohospodárskych surovín na výrobu inulínového sirupu upravia odvetvové dohody uzatvorené medzi domácimi pestovateľmi týchto surovín a výrobcami inulínového sirupu.

Kvóty

§ 7

(1) Základné množstvá výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu sa stanovujú na účely prideľovania kvóty pre cukor, kvóty pre izoglukózu a kvóty pre inulínový sirup podľa § 8 ods. 1 a platia pre hospodárske roky počas obdobia predchádzajúceho vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie.

(2) Základné množstvá výroby cukru, izoglukózy a inulínového sirupu sú vyjadrené v zodpovedajúcom množstve bieleho cukru, pričom základné množstvo výroby cukru je 207 432 ton, základné množstvo výroby izoglukózy je 42 547 ton a základné množstvo výroby inulínového sirupu je 0 ton.

(3) Výšku základných množstiev výroby podľa odseku 2 možno znížiť s cieľom dodržať záväzky vyplývajúce pre Slovenskú republiku z Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.4)

§ 8

(1) Kvóty sa prideľujú5) v rámci základného množstva výroby cukru a základného množstva výroby izoglukózy (§ 7 ods. 2) každému výrobcovi cukru pre cukor a každému výrobcovi izoglukózy pre izoglukózu.

(2) Kvótu pre cukor a kvótu pre izoglukózu možno prideliť len výrobcom, ktorí nie sú v likvidácii. Ak bol na majetok niektorého výrobcu, ktorému sa má prideliť kvóta, vyhlásený konkurz a v čase prideľovania kvóty nebolo konkurzné konanie skončené právoplatným rozhodnutím súdu, možno prideliť takémuto výrobcovi kvótu len za podmienky, že súd právoplatne nerozhodol na návrh správcu konkurznej podstaty o skončení prevádzkovania podniku.

(3) Cukor, izoglukóza a inulínový sirup vyrobené nad množstvá garantované v rámci kvóty sú považované za nekvótovaný cukor, nekvótovanú izoglukózu a nekvótovaný inulínový sirup.

(4) Pravidlá prideľovania kvót ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky.6)

§ 9

(1) Pridelené kvóty pre cukor medzi výrobcami cukru a pridelené kvóty pre izoglukózu medzi výrobcami izoglukózy možno presúvať5) s prihliadnutím na záujmy každej dotknutej strany, predovšetkým pestovateľov cukrovej repy; to sa nevzťahuje na inulínový sirup.

(2) Znížiť kvótu5) každému výrobcovi cukru a každému výrobcovi izoglukózy, ktorého podnik sa nachádza na území Slovenskej republiky, možno najviac o 5 % pridelenej kvóty, ak si to okolnosti vyžadujú.

(3) Odobraté množstvá kvót možno prideliť5) jednému výrobcovi alebo viacerým výrobcom, ktorých podniky sa nachádzajú v tom istom regióne ako podniky výrobcov, ktorým boli tieto kvóty odobraté, bez ohľadu na to, či sú držiteľmi kvóty podľa § 8.

(4) Ak dôjde k zlúčeniu, splynutiu alebo rozdeleniu niektorého z výrobcov, ktorému boli pridelené kvóty, alebo dôjde k skončeniu výroby niektorým z výrobcov, ktorému boli pridelené kvóty, pridelia sa kvóty právnemu nástupcovi. Ak dôjde k prevodu podniku alebo jeho časti niektorého z výrobcov, ktorému bola pridelená kvóta, pridelí sa kvóta nadobúdateľovi.

(5) Správy o pohybe kvót podávajú právni nástupcovia dotknutého výrobcu Intervenčnej poľnohospodárskej agentúre Slovenskej republiky7) (ďalej len „agentúra") a Ministerstvu pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

(6) O rozdelení kvóty dotknutého výrobcu medzi zostávajúcich výrobcov možno rozhodnúť,5) ak niektorý z výrobcov skončí svoju činnosť bez právneho nástupcu.

(7) Ak pestovatelia cukrovej repy prejavia vôľu dodávať cukrovú repu výrobcovi cukru, ktorý nie je dotknutým výrobcom ani právnym nástupcom dotknutého výrobcu alebo podniku tohto výrobcu, možno rozhodnúť5) s prihliadnutím na záujmy všetkých zúčastnených strán o pridelení kvóty podľa odseku 1 tomuto výrobcovi v pomere k objemu výroby, o ktorý sa zvýši výroba tohto výrobcu na základe rozhodnutia pestovateľov cukrovej repy.

§ 10

(1) Nekvótovaný cukor, ktorý sa nepreniesol podľa § 11, nekvótovaná izoglukóza a nekvótovaný inulínový sirup sa nesmú predať na domácom trhu a musia byť vyvezené bez ďalšieho spracovania pred 1. januárom nasledujúcim po príslušnom hospodárskom roku.

(2) Vo výnimočných prípadoch a v rozsahu potrebnom na zabezpečenie zásobovania Slovenskej republiky cukrom možno rozhodnúť,5) že celé príslušné množstvo nekvótovaného cukru bude predané na domácom trhu.8)

§ 11

(1) Každý výrobca cukru sa môže rozhodnúť preniesť najviac 20 % z množstva cukru, ktoré vyrobil nad pridelenú kvótu, do nasledujúceho hospodárskeho roka. Takto prenesený cukor bude považovaný za časť produkcie príslušného roka. Toto rozhodnutie nemožno odvolať.

(2) V prípadoch podľa § 7 ods. 3 sa môže každý výrobca cukru rozhodnúť preniesť celú svoju výrobu kvótovaného cukru alebo jej časť, ktorá sa tak stane nekvótovaným cukrom, do nasledujúceho hospodárskeho roka a bude považovaná za časť výroby cukru príslušného roka. Toto rozhodnutie nemožno odvolať.

(3) Výrobcovia cukru, ktorí sa rozhodnú preniesť cukor podľa odsekov 1 a 2, sú povinní

a) do 1. februára príslušného hospodárskeho roka informovať agentúru o množstve cukru alebo množstvách cukru, ktoré prenášajú do nasledujúceho hospodárskeho roka, a

b) zaviazať sa skladovať takéto množstvo cukru alebo množstvá cukru počas 12 za sebou nasledujúcich mesiacov od stanoveného dátumu.

(4) Ak je konečná produkcia cukru výrobcu v príslušnom hospodárskom roku menšia ako odhad urobený v čase rozhodnutia preniesť produkciu cukru, možno upraviť prenášané množstvo cukru do 1. augusta nasledujúceho hospodárskeho roka so spätnou účinnosťou.

(5) Ak niektorú časť územia Slovenskej republiky postihne prírodná katastrofa, ako sú sucho alebo záplavy, možno rozhodnúť o skrátení doby povinného skladovania podľa odseku 3 písm. b) pre množstvo cukru, ktoré bude dostatočné na zabezpečenie normálneho zásobovania postihnutej časti územia.

§ 12

Na účely organizovania trhu s cukrom sa pred koncom každého hospodárskeho roka zaznamenáva8)

a) odhad výroby kvótovaného cukru, kvótovanej izoglukózy a kvótovaného inulínového sirupu pre príslušný hospodársky rok,

b) odhad množstva cukru, izoglukózy a inulínového sirupu predaného v rámci spotreby na domácom trhu v priebehu príslušného hospodárskeho roka,

c) exportovateľný zostatok získaný odčítaním množstva uvedeného v písmene b) od množstva uvedeného v písmene a),

d) odhad priemernej straty alebo príjmu za tonu cukru vo vzťahu k exportným záväzkom, ktoré sa majú splniť v bežnom hospodárskom roku,

e) odhad celkovej straty alebo príjmu získaný vynásobením exportovateľného zostatku uvedeného v písmene c) priemernou stratou alebo príjmom uvedenými v písmene d).

§ 13

(1) V zmluvách o kúpe a predaji cukrovej repy musí byť rozlíšené, či dodávky cukrovej repy určenej na výrobu cukru majú byť použité na výrobu

a) kvótovaného cukru alebo

b) iného ako kvótovaného cukru.

(2) Ak je to potrebné, každý výrobca vyrábajúci cukor na území Slovenskej republiky na požiadanie9) poskytne agentúre7) informácie o

a) množstvách cukrovej repy podľa odseku 1 písm. a), ktoré tvoria predmet zmlúv uzatvorených pred sejbou, a o úrovni cukornatosti, ktorá tvorí súčasť podmienok týchto zmlúv,

b) príslušnej odhadovanej úrode cukrovej repy.

Obchod s inými krajinami

§ 14

(1) Dovoz ktoréhokoľvek z výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmenách a) až d) a f) až h) na územie Slovenskej republiky a vývoz týchto výrobkov z územia Slovenskej republiky možno uskutočniť len za podmienky predloženia dovoznej licencie alebo vývoznej licencie.10)

(2) Údaje o počte a druhu udelených licencií podľa jednotlivých výrobkov, ako aj zoznam žiadateľov, ktorým bola udelená licencia, oznamuje agentúre na vyžiadanie11) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky; zoznam žiadateľov obsahuje obchodné meno, ak ide o právnickú osobu, sídlo, ak ide o fyzickú osobu, bydlisko alebo miesto podnikania a identifikačné číslo žiadateľa.

(3) Vydanie licencie podľa odseku 1 je podmienené zložením zábezpeky podľa osobitného predpisu.12)

§ 15

V záujme predchádzania alebo odstránenia nepriaznivých účinkov spôsobených dovozom určitých poľnohospodárskych výrobkov13) na domácom trhu sa prijmú opatrenia podľa osobitných predpisov14) s cieľom zvýšiť colné sadzby za dovoz týchto výrobkov alebo obmedziť dovoz týchto výrobkov na územie Slovenskej republiky.

§ 16

(1) Na základe kótovania cien na svetovom trhu v prípade výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmenách a), c) a d) a v rámci obmedzení vyplývajúcich z dohôd uzatvorených v rámci Svetovej obchodnej organizácie môže byť rozdiel medzi týmito kótovanými cenami a domácou trhovou cenou kompenzovaný vývoznou náhradou (ďalej len „náhrada") v rozsahu potrebnom na zabezpečenie vývozu výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmenách a), c) a d) bez ďalšieho spracovania alebo vo forme tovarov uvedených v prílohe č. 4.

(2) Náhrada poskytovaná na vývoz surového cukru nesmie prevýšiť náhradu poskytovanú na vývoz bieleho cukru.

(3) Náhrada pre výrobky uvedené v prílohe č. 2 a vyvážané vo forme tovarov uvedených v prílohe č. 4 nesmie byť vyššia ako náhrada, ktorú možno uplatniť na tie isté výrobky vyvážané bez ďalšieho spracovania.

(4) Na prideľovanie množstiev, ktoré možno vyvážať s náhradou, sa určí metóda, ktorá

a) je najvhodnejšia pre príslušný druh výrobku a situáciu na trhu a umožňuje najúčinnejšie využitie zdrojov, ktoré sú k dispozícii z hľadiska efektívnosti a štruktúry vývozu Slovenskej republiky, bez diskriminácie medzi veľkými vývozcami a malými vývozcami,

b) je najmenej administratívne zložitá pre vývozcov, avšak bez zanedbania administratívnych požiadaviek,

c) nediskriminuje jednotlivých vývozcov.

(5) Náhrada sa určuje

a) v pravidelných intervaloch,

b) verejnou obchodnou súťažou15) (ďalej len „verejná súťaž") pre výrobky, pri ktorých bol už tento postup použitý.

(6) Na návrhy na uzavretie zmluvy (ďalej len „ponuka") predkladané v reakcii na výzvu sa neprihliada, ak nie je zložená zábezpeka (§ 14 ods. 3). Okrem prípadov mimoriadnych udalostí prepadnú zábezpeky12) celkom alebo sčasti, ak uchádzači nesplnia svoje povinnosti podľa postupu verejnej súťaže alebo ich splnia len čiastočne. Ak ide o nedenaturované výrobky podľa prílohy č. 2 písmen a) a c) vyvážané bez ďalšieho spracovania, použijú sa rovnako ustanovenia § 17 a 18.

(7) Pri určení výšky náhrady sa zohľadňuje najmä potreba dosiahnutia rovnováhy medzi použitím základných domácich výrobkov na vývoz ako spracovaných tovarov do iných krajín a využitím výrobkov z týchto krajín prijatých na aktívne zušľachtenie.

(8) Náhrada na vývoz výrobkov uvedených v odseku 1 bez ďalšieho spracovania sa priznáva len na základe žiadosti a po predložení platnej vývoznej licencie.

(9) Náhrada na vývoz výrobkov uvedených v prílohe č. 2 bez ďalšieho spracovania sa poskytne ku dňu podania žiadosti o licenciu, a ak ide o diferencovanú náhradu, k tomu istému dňu

a) pre miesto určenia uvedené v licencii alebo

b) pre skutočné miesto určenia, ak sa líši od miesta určenia uvedeného v licencii; výška náhrady nesmie v takomto prípade presiahnuť výšku náhrady pre miesto určenia uvedené v licencii.

(10) Náhradu možno poskytnúť až po preukázaní, že

a) výrobky boli vyvezené zo Slovenskej republiky a

b) pri diferencovanej náhrade výrobky dosiahli miesto určenia uvedené v licencii alebo iné miesto určenia, pre ktoré bola určená náhrada; ustanovenie odseku 9 písm. b) tým nie je dotknuté.

(11) Na vývoz nedenaturovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmene a) bez ďalšieho spracovania sa nepriznáva žiadna náhrada, ak tieto výrobky neboli získané z cukrovej repy pozbieranej v Slovenskej republike.

(12) Na vývoz nedenaturovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmenách c) a d) bez ďalšieho spracovania sa nepriznáva žiadna náhrada, ak tieto výrobky nemajú pôvod v Slovenskej republike.

§ 17

(1) Ak sa náhrada na vývoz výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmene a) poskytuje v pravidelných intervaloch,

a) určuje sa každé dva týždne, pričom poskytovanie náhrad možno prerušiť, ak sa zistí, že na domácom trhu nie je prebytok cukru určeného na vývoz za ceny na svetovom trhu; v takomto prípade sa náhrada neposkytne,

b) pri určení náhrady sa prihliada na situáciu na domácom trhu a na svetových trhoch s cukrom.

(2) Ak sa náhrada pre výrobky podľa prílohe č. 2 písmena a) poskytuje prostredníctvom verejnej súťaže, jej účelom je určenie výšky náhrady.

(3) Verejná súťaž sa vyhlasuje v súlade s osobitným predpisom;15) podmienky verejnej súťaže musia zaručiť rovnaký prístup pre všetky osoby so sídlom alebo bydliskom, alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky.

(4) Ustanovenia odsekov 1 až 3 sa vzťahujú na poskytovanie náhrad na vývoz nedenaturovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmene a) bez ďalšieho spracovania.

(5) Podmienky verejnej súťaže musia obsahovať lehotu na predkladanie ponúk. Do troch pracovných dní od uplynutia lehoty sa po vyhodnotení predložených ponúk určí maximálna výška náhrady, ktorá je predmetom verejnej súťaže; pri výpočte maximálnej sumy sa prihliada na situáciu v zásobovaní a ceny na domácom trhu, ceny a potenciálny odbyt na svetovom trhu a na náklady spojené s vývozom cukru.

(6) Ak vývoz cukru možno zrealizovať s náhradou nižšou ako náhrada, ktorá by bola výsledkom zohľadnenia rozdielu medzi cenami na domácom trhu a cenami na svetovom trhu, a ak ide o vývoz na osobitné miesto určenia, vyhlási sa verejná súťaž15) s podmienkou, že

a) ponuky možno predkladať kedykoľvek až do skončenia verejnej súťaže a

b) maximálna výška náhrady sa vypočíta po vyhodnotení požiadaviek na príslušný vývoz.

(7) Ak výška náhrady ponúknutá prostredníctvom verejnej súťaže prekročí určené maximum, možno odmietnuť všetky predložené ponuky.

(8) Ak výška náhrady ponúknutá prostredníctvom verejnej súťaže neprekročí určené maximum, určí sa náhrada vo výške rovnajúcej sa náhrade ponúknutej prostredníctvom tejto verejnej súťaže.

(9) Ustanovenie odseku 5 sa primerane použije na určenie maximálnej tonáže.

(10) Ak ide o surový cukor,

a) určí sa náhrada pre štandardnú kvalitu definovanú v prílohe č. 5,

b) náhrady poskytované v pravidelných intervaloch podľa odseku 1 písm. a)

1. nesmú prekročiť 92 % náhrady pre biely cukor v rovnakom období; tento limit však neplatí v prípade náhrady pre kandizovaný cukor,

2. pri každej príslušnej vývoznej operácii sa vynásobia prepočítacím koeficientom, ktorý sa získa vydelením výťažnosti vyvážaného surového cukru vypočítanej v súlade s prílohou č. 5 číslom 92,

c) maximálna výška náhrady podľa odseku 5 určená vo verejnej súťaži nesmie prekročiť 92 % maximálnej výšky určenej podľa tohto odseku súčasne pre biely cukor.

§ 18

Náhrada na vývoz nedenaturovaných výrobkov uvedených v prílohe č. 2 písmene c) bez ďalšieho spracovania sa určuje na obdobie jedného mesiaca. Poskytovanie náhrad možno prerušiť, ak sa zistí, že na domácom trhu nie je prebytok melasy určenej na vývoz za ceny na svetovom trhu; v takomto prípade sa náhrada neposkytne.

§ 19

Všeobecné pravidlá na interpretáciu kombinovanej nomenklatúry a osobitné pravidlá na jej uplatňovanie platia pre colnú klasifikáciu výrobkov, na ktoré sa vzťahuje toto nariadenie.

§ 20

Ak vývoz vyvolá alebo hrozí vyvolať vážne narušenie domáceho trhu s jedným alebo viacerými výrobkami uvedenými v prílohe č. 2, ktoré môže ohroziť dosiahnutie cieľov štátnej poľnohospodárskej politiky, možno uplatniť primerané opatrenia v oblasti obchodu s inými krajinami až dovtedy, kým takéto narušenie alebo hrozba narušenia nepominie.

§ 21

Zmluvy o kúpe a predaji cukrovej repy určenej na výrobu cukru uzatvorené pred účinnosťou tohto nariadenia sú zmluvné strany povinné dať do súladu s ustanoveniami tohto nariadenia do troch mesiacov odo dňa jeho účinnosti, inak sú neplatné.


§ 22

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003. Toto nariadenie stráca účinnosť dňom nadobudnutia platnosti Zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii.


Mikuláš Dzurinda v. r.


Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 89/2003 Z. z.

ZOZNAM TRANSPONOVANÝCH NARIADENÍ

Týmto nariadením sa čiastočne transponuje toto nariadenie:

Nariadenie Rady Európskej únie č. 1260/2001 z 19. júna 2001 o systéme organizovania spoločného trhu v sektore cukru v znení nariadenia Komisie č. 680/2002 ES.

Nariadenie Rady je preložené do slovenského jazyka. Do úradného prekladu v slovenskom jazyku možno nahliadnuť v sídle Inštitútu pre aproximáciu práva Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie slobody 1/29, Bratislava.

Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 89/2003 Z. z.

ZOZNAM VÝROBKOV

Číselné znaky Opis tovaru
a) 1701 Trstinový alebo repný cukor a chemicky čistá sacharóza, v pevnom stave
b) 1212 91 Cukrová repa
1212 99 20 Cukrová trstina
c) 1703 Melasy získané extrakciou alebo rafináciou cukru
d) 1702 20 Javorový cukor a javorový sirup, neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá
1702 60 95 Ostatná fruktóza a fruktózový sirup, obsahujúce v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti
fruktózy, neobsahujúce pridané ochucujúce látky alebo farbivá, okrem invertného cukru
a inulínového sirupu
1702 90 99 Ostatné cukry vrátane invertného cukru a ostatné cukry a zmesi cukrových sirupov,
obsahujúce v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy, neobsahujúce pridané ochucujúce
látky alebo farbivá, iné ako chemicky čistá maltóza, izoglukóza, maltodextrín
a maltodextrínový sirup, umelý med, karamel, inulínový sirup
1702 90 60 Umelý med, tiež zmiešaný s prírodným medom
1702 90 71 Karamel obsahujúci v sušine 50 % alebo viac hmotnosti sacharózy
2106 90 59 Ochutené alebo farbené cukrové sirupy iné ako izoglukózové, laktózové, glukózové
a maltodextrínové sirupy
e) 2303 20 Repné rezky, bagasa a iný odpad z výroby cukru
f) 1702 30 10 Izoglukóza, obsahujúca v suchom stave menej ako 20 % hmotnosti fruktózy
1702 40 10 Izoglukóza, obsahujúca v suchom stave najmenej 20 %, ale menej ako 50 % hmotnosti
fruktózy
1702 60 10 Izoglukóza, obsahujúca v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy
1702 90 30 Izoglukóza, obsahujúca v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy
g) 2106 90 30 Ochutené alebo farbené izoglukózové sirupy
h) 1702 60 80 Inulínový sirup, obsahujúci v suchom stave viac ako 50 % hmotnosti fruktózy
1702 90 80 Inulínový sirup, obsahujúci v suchom stave 50 % hmotnosti fruktózy

Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 89/2003 Z. z.

ŠTANDARDNÉ PODMIENKY NÁKUPU CUKROVEJ REPY

A.

(1) Na účely organizovania trhu s cukrom sa rozumie

a) zmluvou o kúpe a predaji cukrovej repy zmluva uzatvorená medzi predávajúcim cukrovej repy a výrobcom cukru o dodávkach cukrovej repy určenej na výrobu cukru,

b) odvetvovou dohodou dohoda uzatvorená medzi orgánmi záujmovej samosprávy pestovateľov cukrovej repy a orgánmi záujmovej samosprávy výrobcov cukru, ktorá upravuje všeobecné podmienky dodávok cukrovej repy.

(2) Uzatvoreniu zmluvy o kúpe a predaji cukrovej repy podľa odseku 1 písm. a) predchádza spravidla uzatvorenie odvetvovej dohody podľa odseku 1 písm. b).

B.

Zmluva o kúpe a predaji cukrovej repy musí mať písomnú formu a musí obsahovať

a) určené množstvo cukrovej repy,

b) cenu za nákup množstva cukrovej repy podľa § 13 ods. 1,

c) určenie základnej úrovne cukornatosti cukrovej repy,

d) riešenie mimoriadnych dodávok cukrovej repy a zvyčajných dodávok cukrovej repy,

e) miesto prevzatia cukrovej repy,

f) spôsob zisťovania obsahu cukru pomocou polarimetrickej metódy s tým, že vzorka cukrovej repy sa odoberie v okamihu prevzatia cukrovej repy,

g) dohodu o brutto hmotnosti cukrovej repy, podiele hliny na cukrovej repe a o obsahu cukru v cukrovej repe.

C.

(1) Ak odvetvová dohoda neobsahuje dohodu o rámcových podmienkach týkajúcich sa spracovania cukrovej repy a ďalšieho predaja vedľajších produktov zo spracovania cukrovej repy, upraví tieto podmienky zmluva o kúpe a predaji cukrovej repy.

(2) Odvetvová dohoda upraví možnosť riešenia vzájomných sporov v rozhodcovskom konaní.

Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 89/2003 Z. z.

TOVARY

Číselné znaky Opis tovaru
ex 0403 Cmar, kyslé mlieko a smotana, jogurt, kefír a iné fermentované alebo acidofilné mlieko
a smotana, koncentrované alebo nekoncentrované, alebo obsahujúce pridaný cukor alebo
iné sladidlá, alebo ochutené, alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao:
0403 10 - Jogurt:
0403 10 51 do
0403 10 99
- - Ochutený alebo obsahujúci pridané ovocie, orechy alebo kakao
0403 90 - Ostatné:
0403 90 71 do
0403 90 99
- - Ochutené alebo obsahujúce pridané ovocie, orechy alebo kakao
ex 0710 Zelenina (nevarená alebo varená vo vode, alebo v pare), mrazená:
0710 40 00 - Sladká kukurica
ex 0711 Zelenina dočasne konzervovaná (napr. v plynnom oxide siričitom, v slanom náleve, v sírenej
vode alebo v iných konzervačných roztokoch), ale v tomto stave nevhodná na bezprostrednú
konzumáciu:
0711 90 - Ostatná zelenina; zeleninové zmesi:
- - Zelenina:
0711 90 30 ----Sladká kukurica
1702 50 00 - Chemicky čistá fruktóza
ex 1704 Cukrovinky (vrátane bielej čokolády), neobsahujúce kakao, okrem výťažku zo sladkého
drievka z položky 1704 90 10
1806 Čokoláda a ostatné potravinové prípravky obsahujúce kakao
ex 1901 Sladový výťažok; potravinové prípravky z múky hrubej a hladkej, zo škrobu alebo sladových
výťažkov, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 40 % hmotnosti kakaa v celkom
odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté; potravinové prípravky z tovaru
položiek 0401 až 0404, neobsahujúce kakao alebo obsahujúce menej ako 5 % hmotnosti
kakaa v celkom odtučnenom základe, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
1901 10 00 - Prípravky na detskú výživu v balení na predaj v malom
1901 20 00 - Zmesi a cestá na prípravu pekárskeho tovaru položky 1905
1901 90 - Ostatné:
1901 90 99 - - Ostatné:
----Ostatné
ex 1902 Cestoviny, tiež nevarené alebo plnené (mäsom alebo inými plnkami), alebo inak upravené,
ako špagety, makaróny, rezance, široké rezance, halušky, ravioli, canneloni; kuskus, tiež
pripravený:
1902 20 - Plnené cestoviny, nevarené alebo varené, alebo inak pripravené:
- - Ostatné
1902 20 91 ----Varené
1902 20 99 ----Ostatné
1902 30 - Ostatné cestoviny
1902 40 - Kuskus:
1902 40 90 - - Ostatné
1904 Pripravené potraviny získané napučaním alebo pražením obilia alebo obilných produktov
(napr. pražené kukuričné vločky [corn flakes]); obilie (iné ako kukurica) v zrnách alebo vo
forme vločiek, alebo inak spracované zrno (okrem múky hrubej, hladkej a krúpov),
predvarené alebo inak pripravené, inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
ex 1905 Chlieb, zákusky, koláče, sušienky a ostatné pekárske výrobky, obsahujúce alebo
neobsahujúce kakao; hostie, prázdne oblátky používané na farmaceutické účely, ryžové
cesto a podobné výrobky:
1905 20 - Medovník a podobné pečivo
1905 31 - Sladké sušienky:
1905 32 - Vafle a oblátky
1905 40 - Sucháre, opekaný chlieb a podobné opekané výrobky
1905 90 - Ostatné:
- - Ostatné:
1905 90 40 -----Vafle a oblátky s obsahom vody presahujúcim 10 % hmotnosti
1905 90 45 -----Sušienky
1905 90 55 -----Výrobky extrudované alebo expandované, ochutené alebo solené
1905 90 60 -------S pridanými sladiacimi látkami
1905 90 90 -------Ostatné
ex 2001 Zelenina, ovocie, orechy a iné jedlé časti rastlín, pripravené alebo konzervované v octe alebo
kyseline octovej:
2001 90 - Ostatné:
2001 90 30 Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
2001 90 40 Yamy, sladké zemiaky a podobné jedlé časti rastlín, obsahujúce 5 % alebo viac hmotnosti
škrobu
ex 2004 Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej,
mrazená, iná ako výrobky položky 2006:
2004 10 - Zemiaky:
- - Ostatné:
2004 10 91 -----Vo forme múky, krupice alebo vločiek
2004 90 - Ostatná zelenina a zeleninové zmesi:
2004 90 10 - - Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
ex 2005 Ostatná zelenina pripravená alebo konzervovaná inak ako v octe alebo kyseline octovej,
nemrazená, iná ako výrobky položky 2006:
2005 20 - Zemiaky:
2005 20 10 - - Vo forme múky hladkej, hrubej alebo vločiek
2005 80 00 - Sladká kukurica (Zea mays var. saccharata)
ex 2101 Výťažky, esencie a koncentráty z kávy, čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto
výrobkov alebo na základe kávy, čaju alebo maté; pražená čakanka a ostatné pražené kávové
náhradky a výťažky, esencie a koncentráty z nich:
- Výťažky, esencie a koncentráty z kávy a prípravky na základe týchto výťažkov, esencií
alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:
2101 12 - - Prípravky na základe týchto výťažkov, esencií alebo koncentrátov, alebo na základe kávy:
2101 12 98 -----Ostatné
2101 20 - Výťažky, esencie a koncentráty z čaju alebo z maté a prípravky na základe týchto výťažkov,
esencií alebo koncentrátov, alebo na základe čaju, alebo maté:
- - Prípravky
2101 20 98 -----Ostatné
2101 30 - Pražená čakanka a ostatné pražené náhradky kávy a výťažky, esencie a koncentráty z nich:
- - Pražená čakanka a ostatné pražené kávové náhradky:
2101 30 19 -----Ostatné
- - Výťažky, esencie a koncentráty z praženej čakanky a z ostatných pražených kávových
náhradiek:
2101 30 99 -----Ostatné
ex 2102 Kvasinky (aktívne alebo neaktívne); ostatné jednobunkové mikroorganizmy, mŕtve (okrem
očkovacích látok položky 3002); pripravené prášky do pečiva:
2102 10 - Aktívne kvasinky:
- - Pekárenské kvasinky:
2102 10 31 -----Sušené
210210 39 -----Ostatné
2105 00 Zmrzlina a podobné výrobky, obsahujúce alebo neobsahujúce kakao:
ex 2106 Potravinové prípravky inde nešpecifikované ani nezahrnuté:
2106 90 - Ostatné:
2106 90 10 - - Syrové fondues
- - Ostatné:
2106 90 92 -----Neobsahujúce mliečne tuky, sacharózu, izoglukózu, glukózu alebo škrob alebo
obsahujúce v hmotnosti menej ako 1,5 % mliečnych tukov, 5 % sacharózy alebo
izoglukózy, 5 % glukózy alebo škrobu
2106 90 98 -----Ostatné
2202 Vody vrátane minerálnych vôd a sýtených vôd, obsahujúce pridaný cukor alebo ostatné
sladidlá, alebo ochucujúce látky a ostatné nealkoholické nápoje, okrem ovocných
a zeleninových štiav položky 2009
2205 Vermút a ostatné vína z čerstvého hrozna ochutené bylinami alebo inými ochucujúcimi
látkami:
ex 2208 Etylalkohol nedenaturovaný s objemovým alkoholometrickým titrom nižším ako 80 % vol.;
destiláty, likéry a ostatné liehové nápoje:
2208 20 - Destiláty z hroznového vína alebo z hroznových výliskov:
2208 50 91
2208 50 99
Borovička v nádobách s obsahom 2 litre alebo menším
Borovička v nádobách s obsahom väčším ako 2 litre
2208 70 Likéry a cordialy:
2208 90 41 do
2208 90 78
- - Ostatné destiláty a iné alkoholické nápoje v nádobách
2905 43 00 Manitol
2905 44 D-glucitol (sorbitol)
ex 3302 Zmesi vonných látok a zmesi (vrátane alkoholových roztokov) na základe jednej alebo
niekoľkých týchto látok, druhov používaných ako surovina v priemysle; ostatné prípravky
na základe vonných látok, druhov používaných na výrobu nápojov:
3302 10 - Druhy používané v potravinárskom alebo nápojovom priemysle:
-----Preparáty obsahujúce všetky ochucujúce činidlá charakterizujúce nápoj:
-------So skutočným objemovým alkoholometrickým titrom presahujúcim 0,5 %
3302 10 29 -------Ostatné
ex kapitola 38 Rôzne chemické výrobky
3824 60 - Sorbitol, iný ako podpoložky 2905 44:

Príloha č. 5 k nariadeniu vlády č. 89/2003 Z. z.

ŠTANDARDNÁ KVALITA SUROVÉHO CUKRU

1. Surový cukor štandardnej kvality musí byť cukor s výťažnosťou 92 %.

2. Výťažnosť surového repného cukru sa vypočíta odčítaním od stupňa polarizácie tohto cukru

a) percentuálneho obsahu popola vynásobeného štyrmi,

b) percentuálneho obsahu invertného cukru vynásobeného dvomi,

c) čísla 1.

Poznámky pod čiarou

1) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

2) Výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 21. januára 2002 č. 3235/2/2001-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca sladidlá (oznámenie č. 103/2002 Z. z.).

3) Obchodný zákonník.

4) Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 152/2000 Z. z. o uzavretí Dohody o založení Svetovej obchodnej organizácie.

5) § 4 ods. 2 písm. c) zákona č. 491/2001 Z. z. o organizovaní trhu s vybranými poľnohospodárskymi výrobkami.

6) § 3 ods. 2 zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z.

7) § 1 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z.

8) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 491/2001 Z. z.

9) § 9 ods. 1 a 2 zákona č. 491/2001 Z. z.

10) Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.

11) § 9 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z.

12) § 7 ods. 2 zákona č. 491/2001 Z. z.

13) § 6 ods. 1 zákona č. 491/2001 Z. z.

14) Napríklad § 6 ods. 2 písm. b) zákona č. 491/2001 Z. z., zákon č. 238/2001 Z. z. Colný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 59/1997 Z. z. o ochrane pred dumpingom pri dovoze tovaru, zákon č. 226/1997 Z. z. o subvenciách a vyrovnávacích opatreniach, zákon č. 240/1998 Z. z. o poľnohospodárstve a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 361/2000 Z. z., zákon č. 214/1997 Z. z. o ochranných opatreniach pri dovoze, § 56 zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení neskorších predpisov, § 4 až 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení zákona č. 471/2002 Z. z.

15) § 281 až 288 Obchodného zákonníka.