Oznámenie č. 88/2003 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Čiastka 40/2003
Platnosť od 12.03.2003 do31.12.2007
Účinnosť od 01.01.2006 do31.12.2007
Zrušený 639/2007 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

OBSAH

35 (§ 1 - § 6)

88

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

opatrenie z 25. februára 2003 č. 1407/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (Poznámka redakcie: Úplné znenie opatrenia vyšlo vo Finančnom spravodajcovi č. 7/2006 pod poradovým číslom 42).

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 19 722/2001-92, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 574/2001 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

Opatrenie bude uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 6/2003 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

35

Opatrenie

Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. februára 2003, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky, príspevkové organizácie a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie

Referent: Ing. Rusiňáková, tel.: 02/59 58 31 34

Číslo: 1407/2003-92

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 4 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve ustanovuje:

§ 1

(1) Týmto opatrením sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre

a) rozpočtové organizácie,

b) štátne fondy,

c) obce,

d) vyššie územné celky,

e) príspevkové organizácie vrátane príspevkových organizácií, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu,1)

(2) Položky súvahy sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú prílohou č. 1 k tomuto opatreniu.

(3) Položky výkazu ziskov a strát sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú prílohou č. 2 k tomuto opatreniu.

(4) Obsah poznámok je prílohou č. 3 k tomuto opatreniu.

(5) Položky výkazu o majetku a záväzkoch a o príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií, ktoré účtujú v sústave jednoduchého účtovníctva sú usporiadané a obsahovo vymedzené v účtovnom výkaze, ktorého vzor a vysvetlivky sú v prílohe č. 4 k tomuto opatreniu.

(6) Údaje účtovnej závierky sa zverejňujú v plnom rozsahu účtovnými jednotkami, ktorým vyplýva povinnosť overenia účtovnej závierky audítorom podľa osobitného predpisu.3)

(7) Pri zostavovaní prvej účtovnej závierky po vzniku účtovnej jednotky sa v súvahe v stĺpci Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie vykazujú údaje z otváracej súvahy. Vo výkaze ziskov a strát sa údaje v stĺpci Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie nevykazujú.

§ 2

(1) Účtovná závierka rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií sa predkladá zriaďovateľovi.4)

(2) Účtovná závierka štátneho fondu sa predkladá správcovi štátneho fondu5) a Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

(3) Účtovná závierka obcí sa predkladá daňovému úradu na účely podľa osobitného predpisu.6)

(4) Účtovná závierka vyšších územných celkov sa predkladá Ministerstvu financií Slovenskej republiky.

§ 3

(1) Riadna účtovná závierka sa predkladá do 1. februára nasledujúceho roka.

(2) Mimoriadna účtovná závierka sa predkladá do 30 kalendárnych dní odo dňa, ku ktorému sa zostavuje.

§ 4

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2003.

(2) Na zostavenie účtovnej závierky za rok 2002 sa vzťahujú doterajšie predpisy.

§ 4a

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2004.

(2) V účtovných závierkach za rok 2004 sa v účtovnom výkaze uvedenom v prílohe č. 1 k tomuto opatreniu neuvádzajú v stĺpci „Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie“ zostatky účtov vykazovaných na riadkoch 013, 055, 058, 078, 081, 160, 164 a 165.

§ 4b

(1) Podľa tohto opatrenia sa postupuje po prvýkrát pri zostavovaní účtovnej závierky za rok 2005.

(2) V účtovných závierkach za rok 2005 sa v účtovnom výkaze uvedenom v prílohe k tomuto opatreniu neuvádzajú v stĺpci „Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie" zostatky účtov vykázaných na riadkoch 047, 131 a 140.

§ 5

Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 17. decembra 2001 č. 19722/2001-92, ktorým sa ustanovuje usporiadanie položiek účtovnej závierky a obsahové vymedzenie týchto položiek, termíny, a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce, vyššie územné celky a niektoré iné právnické osoby, ktorých hlavným predmetom činnosti nie je podnikanie (oznámenie č. 574/2001 Z. z.).

§ 6

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. marca 2003.

Ivan Mikloš, v. r.

podpredseda vlády a minister financií

Príloha č. 1 k opatreniu č. 1407/2003-92

Súvaha - Vzor

Príloha č. 2 k opatreniu č. 1407/2003-92

Výkaz ziskov a strát - vzor

Príloha č. 3 k opatreniu č. 1407/2003-92

Poznámky

Príloha č. 4 k opatreniu č. 1407/2003-92

Výkaz o majetku a záväzkoch a príjmoch a výdavkoch príspevkových organizácií - vzor

Poznámky pod čiarou

1) § 9 ods. 2 písm. c) zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

3) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

4) § 21 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

5) § 5 zákona č. 523/2004 Z. z.

6) § 4 ods. 3 písm. k) zákona č. 150/2001 Z. z. o daňových orgánoch, a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 182/2002 Z. z.